Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Ingeniørvirksomhed

2021/S 016-036683

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: BIOFOS A/S
CVR-nummer: 25601920
Postadresse: Refshalevej 250
By: København K
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 1432
Land: Danmark
Kontaktperson: Mads Peter Rosenius Olsen
E-mail: mol@biofos.dk
Telefon: +45 32573232
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/147795107.aspx
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/147795107.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/147795107.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Spildevandsforsyning

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af rådgivning til renovering af pumpestationer

Sagsnr.: 1403-9700
II.1.2)Hoved-CPV-kode
71300000 Ingeniørvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Dette udbud vedrører levering af:

— Teknisk rådgivning

— Projektledelse

— Myndighedsbehandling

— Myndighedsscreening

— Ledningskoordinering for udløbsledninger og udløbspumpestation

på Renseanlæg Lynetten.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71320000 Ingeniørmæssig projektering
71600000 Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
90492000 Rådgivning i forbindelse med spildevandsbehandling
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Renseanlæg Lynetteholmen

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Dette udbud vedrører levering af:

— Teknisk rådgivning

— Projektledelse

— Myndighedsbehandling

— Myndighedsscreening

— Ledningskoordinering for udløbsledninger og udløbspumpestation

på Renseanlæg Lynetten. Rådgivningen omfatter en forundersøgelse af udløbsledninger og -pumpestation. På grund af projekt Lynetteholmen, skal nuværende udløbsledninger vurderes ift. bæreevne/jordbelastning og dimensioneringsgrundlag for pumpestation og udløbsledninger fastlægges.

Forundersøgelsen danner beslutningsgrundlag for, om udløbsledningerne renoveres, eller om der skal etableres nye. Forundersøgelsen skal omfatte de fysiske forhold, samt en tilstandsvurdering af pumpestation og udløbsledninger, såvel som et omkostningsestimat.

Slutproduktet skal være et godkendt anlægsprogram til det kommende entrepriseudbud for udløbsledning og pumpestation.

Opgaven er mere detaljeret beskrevet i bilag 5 - "Opgavebeskrivelse".

Forslag til projektplan er beskrevet i bilag 5A - "Forslag til projektplan".

Ordregiver har vurderet, at kontrakten ikke er egnet til opdeling i delkontrakter, da det vil give uklare grænseflader for rådgivningsydelsen.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: CV'er for nøglemedarbejdere og organisation / Vægtning: 70 %
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 11
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal i ESPD'et give oplysning om, at tilbudsgiver har tredjeparts certificeret kvalitetssikringssystem tilsvarende ISO 9001.

Dokumentation: Tilbudsgiver skal kunne dokumentere dennes kvalitetssikringssystem i form af kopi af certifikat eller anden form for bevis, dokumentation eller attesteret erklæring.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

For det seneste afsluttede regnskabsår skal tilbudsgiver i ESPD give oplysninger om følgende:

- Tilbudsgivers soliditetsgrad i % for det seneste afsluttede regnskabsår.

- Tilbudsgivers nettoomsætning for det seneste afsluttede regnskabsår.

Bemærk: Er tilbudsgiver et konsortium/lignende sammenslutning, eller baserer tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske og finansielle kapacitet (fx underleverandører) til brug for opfyldelse af mindstekravene, skal der indgives særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen/underleverandøren.

Dokumentation: Den tilbudsgiver, der står til at få tildelt kontrakten, skal på anmodning (ikke som en del af tilbuddet) fremsende tilbudsgivers seneste godkendte årsregnskab eller revisorpåtegnet erklæring om de efterspurgte økonomiske nøgletal, medmindre oplysningerne er frit tilgængelige for ordregiver.

For tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders kapacitet til brug for opfyldelse af mindstekravene, gælder endvidere, at tilbudsgiver som en del af dokumentationen skal fremlægge en støtterklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiveren. Hvis en tilbudsgiver beror sig på andre enheders økonomiske og finansielle kapacitet, jf. foranstående, skal denne enhed påtage sig solidarisk hæftelse for tilbudsgivers forpligtelser under den udbudte kontrakt.

Udbudsmaterialets skabelon for støtterklæring og/eller konsortieerklæring bedes anvendt (Vedlagt bilag 1C og bilag 1D).

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiverne skal opfylde følgende mindstekrav:

1) Tilbudsgiver skal have en soliditetsgrad på minimum 20 % for det seneste afsluttede regnskabsår.

2) Tilbudsgiver skal have en nettoomsætning på mindst 16 mio. DKK i det seneste afsluttede regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal i ESPD'et give oplysning om, at tilbudsgiver har tredjeparts certificeret kvalitetssikringssystem tilsvarende ISO 9001.

Bemærk: Er tilbudsgiver et konsortium/lignende sammenslutning, eller baserer tilbudsgiver sig på andre enheders tekniske og faglige formåen (fx underleverandører) til brug for opfyldelse af mindstekravet, skal der indgives særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen/underleverandøren.

Dokumentation: Den tilbudsgiver, der står til at få tildelt kontrakten, skal på anmodning (ikke som en del af tilbuddet) fremsende dokumentation for dennes kvalitetssikringssystem i form af kopi af certifikat eller anden form for bevis, dokumentation eller attesteret erklæring.

Udbudsmaterialets skabelon for støtterklæring og/eller konsortieerklæring bedes anvendt (Vedlagt bilag 1C og bilag 1D).

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav:

— Tilbudsgiver skal have tredjepartscertificeret kvalitetssikringssystem, tilsvarende ISO 9001.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/02/2021
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 19/02/2021
Tidspunkt: 23:59
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgiver har ikke adgang til at overvære ordregivers åbning af de modtagne tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Følgende punkter i ESDP skal udfyldes:

Del II: (alle punkter):

- Informationer om den økonomiske aktør

- Oplysninger om deltagelse i konsortium

- Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet

- Oplysninger om underleverandører, hvis kapacitet den økonomiske aktør ikke baserer sig på.

Hvis tilbudsgiver vil benytte underleverandører, skal tilbudsgiver i tilbuddet angive, hvilke dele af den udbudte aftale tilbudsgiver har til hensigt at give i underleverance, og hvilke underleverandører, der forventes benyttet.

Hvis tilbudsgiver efterfølgende vil give andre dele af aftalen i underleverance og/eller benytte andre underleverandører, vil det kræve ordregivers forudgående skriftlige samtykke.

Bemærk:

Tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders kapacitet i forhold til opfyldelse af mindstekravene, skal udfylde særskilte ESPD for disse enheder.

Afgives tilbuddet af en sammenslutning af virksomheder (konsortium eller lignende) skal hver konsortiedeltager udfylde et særskilt ESPD. For sammenslutninger af virksomheder gælder, at deltagerne skal påtage sig solidarisk hæftelse for kontraktens opfyldelse.

3.2 Udelukkelsesgrunde:

Følgende punkter i ESPD skal udfyldes:

Del III: (alle punkter):

A. Grunde vedrørende straffedomme

B. Grunde, vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger

C. Grunde, vedrørende interessekonflikter, konkurrencefordrejning, urigtige oplysninger.

Bemærk:

Tilbudsgivere, der befinder sig i en obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens § § 135-136, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte rådgiverkontrakt, medmindre tilbudsgiver fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at tilbudsgiver er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Tilsvarende vil tilbudsgivere, der befinder sig i en af frivillige udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, nr. 2, nr. 4 eller 5, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt, medmindre tilbudsgiver fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at tilbudsgiver er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

- Grunde vedrørende tilsidesættelse af gældende forpligtelser inden for miljø-, social- eller arbejdsretlige område (Udbudslovens §137, stk. 1, nr. 1)

- Grunde vedr. insolvens. (Udbudslovens §137, stk. 1, nr. 2)

- Grunde vedrørende konkurrencefordrejning (Udbudslovens §137, stk. 1, nr. 4)

- Grunde vedrørende misligholdelse af offentlige kontrakter (Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 5).

En tilbudsgiver, der på et hvilket som helst tidspunkt under udbuddet bliver omfattet af en af udelukkelsesgrundene i ovenfor, vil blive udelukket fra udbuddet, medmindre den pågældende inden for en af ordregiver fastsat rimelig frist fremlægger dokumentation, der viser tilbudsgivers pålidelighed, jf. udbudslovens § 138.

Dokumentation: Den tilbudsgiver, der står til at blive tildelt kontrakten, skal på anmodning (ikke som en del af tilbuddet) fremsende serviceattest (danske virksomheder) eller tilsvarende dokumentation (udenlandske virksomheder) som dokumentation for, at tilbudsgiveren ikke befinder sig i en af de ovenfor refererede udelukkelsesgrunde.

Ordregiver vil acceptere serviceattester, der er udstedt efter den 1. november 2020.

Bemærk: Tilbudsgiver opfordres til at have serviceattest klar til fremsendelse uden unødigt ophold, hvis tilbudsgiver står til at blive tildelt kontrakten.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/01/2021

« Tilbage til oversigten over alle licitationer