Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Roskilde: Bygge- og anlægsarbejder

2021/S 018-040576

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Fors Spildevand Roskilde A/S
CVR-nummer: 32837832
Postadresse: Betonvej 12
By: Roskilde
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4000
Land: Danmark
Kontaktperson: Rasmus Ploug Bruun
E-mail: rpl@fors.dk
Telefon: +45 30786176
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4f034f53-fd46-49b8-bc10-d08959efd44f/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af bygningsentreprise B - ny forbehandling – Bjergmarken Renseanlæg

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter etableringen af en ny forbehandling på Renseanlæg Bjergmarken.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 48 324 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Hovedudførelsessted:

Renseanlæg Bjergmarken, Roskilde.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter etableringen af en ny forbehandling på Renseanlæg Bjergmarken.

Den nye forbehandling omfatter en ca. 400 m2 stor bygning til nye riste, containere, sandvaskere og ristestofvaskere. Dele af bygningen er til el tavler og blæsere. Desuden består forbehandlingsanlægget af et nyt in-situ støbt sand- og fedtfang, ny indløbspumpestation og bygværk for modtageranlæg for septisk slam, alle 3 bygværker er under jorden.

Bygningen udføres som elementbyggeri, på terrændæk, og grundet geologien skal alle bygninger og bygværker pælefunderes. Bygningen udstyres med vinduer, døre og ledhejseporte samt diverse bygningsarbejder, maling, lofter tagkonstruktioner m.v.

Udover arbejderne med bygninger, og bygværker, skal der udføres en række ledningsarbejder store og små dimensioner, samt en kritisk omkobling af de eksisterende tilløbsledninger til det nye færdige anlæg. Der skal udføres terræn- og belægningsarbejder, så som asfalt, belægningssten, og beplantning, rundt om den nye bygning, og på arealerne omkring.

Entreprisen foregår på Renseanlæg Bjergmarken, som er et aktivt renseanlæg, og derfor skal fungere i hele byggeperioden. Den eksisterende forbehandling er aktiv i hele perioden frem til efter omkoblingsarbejderne. Dette betyder, at bygge- og anlægsentreprenøren skal vise særlig hensyn til renseanlæggets drift og medvirke til detailkoordinering i forbindelse med bygge- og særligt omkoblingsarbejderne.

Hele byggeriet skal udføres i tæt samarbejde med øvrige implicerede entreprenører i projektet, bygherren, bygherrens drift og bygherres rådgivere.

Byggeriet er opdelt i følgende hovedentrepriser:

— Bygge og anlægsentreprise (nærværende entreprise)

— Maskin- og smedeentreprise

— Tavle- og el-entreprise.

Herudover vil der blive udført PLC-programmering og SCADA-konfigurering.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisering og bemanding / Vægtning: 25 %
Kvalitetskriterium - Navn: Tidsplan / Vægtning: 25 %
Kvalitetskriterium - Navn: Case omkring overpumpning/omkobling / Vægtning: 25 %
Pris - Vægtning: 25 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 182-436236
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Bygningsentreprise B - ny forbehandling – Bjergmarken Renseanlæg

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
17/12/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Arkil A/S
CVR-nummer: 15070544
Postadresse: Søndergård Alle 4
By: Vojens
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6500
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 35 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 48 324 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klager skal være modtaget hos Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/01/2021

« Tilbage til oversigten over alle licitationer