Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Rødovre: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2021/S 019-043231

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Udbygning af Valhøj skole
By: Rødovre
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Land: Danmark
Kontaktperson: Bygherrerådgiver Liv Lyskjær
E-mail: lkl@emcon.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.rk.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.byggeprojekt.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.byggeprojekt.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbygning af Valhøj skole - totalrådgivning

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Valhøj Skole i Rødovre står overfor en stor tilgang af børn i de kommende år og skolen skal derfor udvides fra 3 til 4 spor.

Udvidelsen omfatter ca. 4 500 m2 nybyggeri samt en ny multihal på ca. 1 600-2 000 m2 og ombygning af de eksisterende idrætsfaciliteter. Derudover indeholder opgaven en landskabelig bearbejdning af de tilknyttede udearealer.

Rødovre Kommune ønsker med udbuddet at finde det totalrådgiverteam, som kan bistå med den rette ekspertise og nødvendige tekniske rådgivning i forbindelse med forslag, projektering, udbud i og udførelse samt tillige idéoplæg og program for landskabsdelen.

Rødovre Kommune ønsker god styring, gode samarbejdsevner og risikominimering. Den valgte totalrådgiver forventes at have fokus på at sikre gennemførelsen af kommunens programkrav og i planlægning af udbuddet bl.a. håndtere kompleksiteten i at bygge, mens skolen er i brug.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71220000 Arkitektprojektering
71310000 Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

Valhøj skole

Rødager allé 102

2610 Rødovre

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling efter reglerne i udbudslovens § § 61-66.

Udbudsprocessen består af 3 faser:

A. Prækvalifikation

B. Indledende tilbud og forhandling

C. Endelige tilbud og tildeling.

Tidsplan for udbud er anført i udbudsdokumenterne.

Byggeriet skal udbydes i hovedentreprise med en forventet entreprisesum på ca. 117 mio. til byggeriet inklusive udearealer og forventes at være afsluttet ultimo 2024.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 40
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

3 ansøgere vil blive opfordret til at afgive tilbud. Det er en forudsætning, at de overholder de for udbuddet fastsatte krav til økonomisk og finansiel formåen og ikke er omfattet af en af de for udbuddet gældende udelukkelsesgrunde.

Hvis mere end 3 ansøgere vurderes egnede, vil Rødovre Kommune foretage en udvælgelse blandt de egnede ansøgere. Udvælgelsen af ansøgere vil ske på baggrund af en samlet vurdering af relevansen af ansøgeres referencer i forhold til den udbudte opgave, således at ansøgerne med de mest relevante referencer udvælges.

Ud fra referencernes relevans i forhold til de forskellige kategorier, vil der blive lagt vægt på følgende:

a) I hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med ledelse og styring af projekt udført i hovedentreprise.

b) I hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med byggeri af folkeskole-, uddannelses- eller institutionsbyggeri og idræts-/multihaller.

c) I hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med indretning af udendørs rum med fokus på kobling mellem ude og inde, læring, bevægelse og bæredygtighed.

Generelt gælder at:

Referencer, der matcher opgavens kompleksitet og størrelse (minimum 50 mio. DKK ekskl. moms) kan vægtes højere end mindre komplekse opgaver.

Referencer, der kombinerer skole-, uddannelses- eller institutionsbyggeri med idræts-/multihal kan vægtes højere end adskilte referencer.

Referencer der er igangværende kan vægtes lavere end afsluttede projekter.

Referencer indenfor folkeskolebyggeri kan vægte højere end andre typer af byggerier. Folke-skolebyggeri indeholder både skole, SFO og idrætsfaciliteter.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Tidsplanens varighed angivet i punkt II.2.7) forventes tilpasset, således at totalrådgiver færdiggør ydelserne.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal leve op til følgende mindstekrav:

1) En soliditetsgrad på gennemsnitlig 15 % for de seneste 3 afsluttede regnskabsår

2) En gennemsnitlig nettoomsætning på 20 mio. DKK for hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår

3) En positiv egenkapital for hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Nystartede virksomheder skal opfylde kravet i tilgængelige regnskabsår.

Økonomisk formåen kan baseres på underrådgivere.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger bedes oplyse referencer, som dokumenterer ansøgers tekniske og faglige formåen for så vidt angår:

a) Totalrådgivning ifm. håndtering af proces for byggeri, der opføres, mens tilstødende bygninger er i brug, gerne inden for folkeskole-, uddannelses- eller institutionsbyggeri.

b) Varetagelse af rollen som totalrådgiver i forbindelse med hovedentreprise.

c) Byggeledelse i forbindelse med hovedentreprise.

d) Arkitekt- og ingeniørfaglig rådgivning inden for idrætsfaciliteter/multihal.

e) Landskabsfaglig rådgivning inden for bevægelseslandskaber for børn, gerne i folkeskoleregi, plantekendskab og biodiversitet samt stærk teknisk viden inden for regnvandshåndtering.

Referencerne bør indledes med en forside med en oversigtlig redegørelse for, hvilke kriterier referencen dækker.

Referencerne bør for at kunne vurderes, indeholde oplysninger om:

- Bygherrens navn og kontaktperson

- Projektets lokalitet

- Årstal

- Entreprisesum

- Kort beskrivelse af indhold og samarbejdsform,

Der underbygger opfyldelsen af ovenstående kriterier

- Kort beskrivelse af, hvilke roller og opgaver ansøgeren har varetaget, der underbygger opfyldelsen af ovenstående kriterier.

Ansøgerne må oplyse maksimalt 5 referencer, og det er ansøgerens ansvar, at referencerne dækker de ovenfor opstillede kategorier a)-e). Hvis der afleveres flere referencer, vil der alene lægges vægt på de 5 første. Referenceprojekter må ikke være ældre end 5 år.

Hver enkelt reference må maksimalt fylde to A4 sider.

Referencerne kan vedlægges ansøgningen i et selvstændigt samlet pdf-dokument som bilag til ESPD.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
Kontrakten er forbeholdt beskyttede værksteder og økonomiske aktører inden for social og faglig integration af handicappede eller dårligt stillede personer
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Rådgivernes ydelser baseres på rådgivningsaftale jf. ABR 18, herunder ydelser jf. Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab, 2018 (YBL 2018), udgivet af FRI og Danske Arkitektvirksomheder.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/02/2021
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 26/02/2021
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på Byggeprojekt.dk Prækvalifikationen har titlen "Udbygning af Valhøj skole" med id "1681-Valhoej_Skole_-_Udvidelse_af_skole". Prækvalificerede totalrådgiver-teams vil modtage besked om adgang til et særskilt nyt udbudsnummer, hvor tilbudsfasen vil foregå.

Opgaven tager udgangspunkt i illustreret byggeprogram udarbejdet af Rødovre Kommune.

For landskabsdelen gælder desuden, at der med afsæt i det illustrerede byggeprograms overordnede idé med skolen som ”Campus med idrætsprofil” skal udarbejdes idéoplæg og program. I totalrådgiverens planlægning skal faserne mellem byggeri og landskab koordineres, således at sammenhængen mellem ude og inde sikres.

Rødovre Kommune gennemfører i øjeblikket en brugerproces for afdækning af forventninger, behov og ønsker til indretning af skolens udearealer, som skal indgå i idéoplæg og program.

Lokalplan for området er under udarbejdelse og forventes godkendt juni 2021.

Generelle formalia:

Ansøgere, der ønsker at blive prækvalificeret, skal i overensstemmelse med udbudslovens § 148 aflevere en ansøgning i form af udfyldt og elektronisk underskrevet ESPD.

ESPD skal indeholde de oplysninger, som fremgår af udbudsmaterialet, herunder udbudsbekendtgørelsen. Den afleverede ESPD er ansøgers egen tilkendegivelse af egnethed, og at ansøger ikke er omfattet af de for udbuddet gældende udelukkelsesgrunde.

Ansøger skal være opmærksom på, at det alene er ansøgers ansvar, at prækvalifikationsanmodningen (ESPD) er komplet og overholder alle krav.

Hvis ansøger ønsker at anvende reglen om self-cleaning i udbudslovens § 138, skal ansøgningen endvidere vedlægges den relevante dokumentation for, at ansøger er pålidelig.

ESPD er en del af udbudsmaterialet på Byggeprojekt.dk og skal udfyldes på Byggeprojekt.dk

I ESPD skal ansøger angive opfyldelse af de stillede krav vedr. økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudsbekendtgørelsen pkt. III.1.2)

I ESPD skal ansøgeren angive referenceoplysninger evt. som bilag til ESPD, jfr. udbudsbekendtgørelsen pkt. III.1.3)

Særligt om ansøgning fra konsortier:

Hvis ansøger består af en sammenslutning af virksomheder (konsortier), skal ansøgningen omfatte et ESPD fra hver af sammenslutningens deltagere.

Særligt om støttende tredjemænd:

Ansøger kan efter udbudslovens § 144 støtte sin ansøgning på den økonomiske og finansielle og/eller tekniske og faglige formåen hos en eller flere tredjemænd (andre ”enheder”). Hvis dette er tilfældet, skal ansøgningen vedlægges støtteerklæringer eller anden dokumentation, der godtgør, at den støttende tredjemand for opfyldelse af den udbudte kontrakt faktisk stiller den nødvendige økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige formåen til rådighed for ansøger.

En skabelon til støtteerklæring er en del af udbudsmaterialet. Støtteerklæringen eller dokumentationen skal godtgøre, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøger.

Der gøres opmærksom på, at den eller de tredjemænd, som ansøger efter udbudslovens § 144 støtter sin ansøgning på, ligeledes skal udfylde og underskrive ESPD på samme vilkår som ansøger.

Øvrigt:

Rødovre Kommune gennemfører som udgangspunkt parallelt med opgaven ombygning af øvrige eksisterende bygninger som angivet i det illustrerede byggeprogram. I det omfang det skønnes relevant kan dele af denne opgave tilføjes til totalrådgiverens ydelse.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 30 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er prækvalificeret, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/01/2021

« Tilbage til oversigten over alle licitationer