Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

2021/S 038-094161

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune
Postadresse: Borups Alle 177
By: København NV
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2400
Land: Danmark
Kontaktperson: Sofie Ørsted
E-mail: fw6j@kk.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://permalink.mercell.com/63674262.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.kk.dk/
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Køb af større hovedentrepriser til vedligeholdelses - og renoveringsarbejder i Københavns Kommune

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Københavns Kommune (herefter: "Ordregiver") ønsker med nærværende udbud at etablere et dynamisk indkøbssystem. Det er hensigten, at det dynamiske indkøbssystem i de næste 4 år, skal anvendes til at indkøbe ordregivers hovedentreprisearbejder på større renoveringer og vedligeholdelsesarbejder eller på samlinger af renoveringer og vedligeholdelsesarbejder på over 3 mio. DKK. Det forventede forbrug på indkøb gennem det dynamiske indkøbssystem er ca. på 280 mio. DKK årligt, fordelt indenfor følgende områder:

1) Tagarbejde: 60 mio. DKK

2) Vindues- og facadearbejde: 100 mio. DKK

3) Jord-, beton- og kloakarbejde: 40 mio. DKK

4) El-arbejde 10 mio. DKK

5) VVS- og blikkenslagerarbejde 60 mio. DKK og

6) Malerarbejde 10 mio. DKK.

Ordregiver forpligter sig ikke til et bestemt minimumskøb.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Laveste bud: 3 264 700.00 DKK / Højeste bud: 4 212 446.00 DKK taget i betragtning
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
44230000 Tømrerarbejde til bygningsbrug
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
45210000 Byggearbejde
45232410 Kloakeringsarbejder
45232440 Arbejder i forbindelse med kloakledninger
45260000 Tagarbejde og andet specialarbejde inden for byggefagene
45261900 Tagreparation og -vedligeholdelse
45261910 Tagreparation
45261920 Tagvedligeholdelse
45262000 Specialiserede bygge- og anlægsarbejder, undtagen tagarbejder
45262100 Stilladsarbejde
45262300 Betonarbejder
45262500 Murværks- og murerarbejder
45262690 Renovering af udslidte bygninger
45310000 Udførelse af elektriske installationer
45330000 Blikkenslagerarbejde
45422000 Tømrer- og snedkerarbejde
45440000 Maler- og glarmesterarbejde
50000000 Reparations- og vedligeholdelsestjenester
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Økonomiske aktører kan forvente, at der gennem det dynamiske indkøbssystem vil blive indkøbt større renoveringer og vedligeholdelsesarbejder indenfor følgende fagområder:

i) Murerarbejder

ii) Tømrerarbejder

iii) Malerarbejder

iv) VVS- og blikkenslagerarbejder

v) El-installationsarbejder

vi) Glarmesterarbejder og

vii) Tagdækkerarbejder, samt arbejder indenfor jord, beton og kloak. Hvis en ansøger bliver godkendt og dermed kommer med i systemet, vil ansøgeren løbende blive opfordret til at byde på de indkøb, der foretages via det dynamiske indkøbssystem. Det dynamiske indkøbssystem vil efter udløbet af ansøgningsfristen, fortsætte med at være åbent i forhold til tilgang af nye ansøgere, der lever op til minimumskravene til egnethed og ikke er omfattet af én eller flere udelukkelsesgrund(e). Det vil sige, at der løbende kan foregå tilgang og afgang af økonomiske aktører på systemet. Det dynamiske indkøbssystem varetages i den udbudsplatform, som ordregiver anvender, hvilket på nuværende tidspunkt er Mercell. Prækvalificerede ansøgere, der er optaget i det dynamiske indkøbssystem, vil automatisk via en e-mail notifikation fra Mercell få besked, når ordregiver har et indkøbsbehov og ønsker at foretage en tilbudsindhentning via det dynamiske indkøbssystem. Den prækvalificerede ansøger kan derefter ud fra opfordringsskrivelsen og den specifikke kravspecifikation beslutte, om denne vil byde på den konkrete opgave. Tilbudsfristen kan være helt ned til 10 dage efter modtagelsen af notifikationen. Det er et krav, at tilbudsafgivelsen sker elektronisk, og derfor skal tilbudsbesvarelsen uploades i Mercell. Ligeledes skal al kommunikation med ordregiver ske digitalt igennem kommunikationsmodulet i Mercell.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Der blev oprettet et dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 002-001608
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Skodsborg Strandvej 130

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
19/02/2021
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 6
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 6
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Combi Byg A/S
Postadresse: Valhøjs Alle 160
By: Rødovre
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2610
Land: Danmark
E-mail: bga@combibyg.dk
Telefon: +45 36702700
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Laveste bud: 3 264 700.00 DKK / Højeste bud: 4 212 446.00 DKK taget i betragtning
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Ansøger og ansøgers underleverandør(er), uagtet om ansøger baserer sin kapacitet på pågældende underleverandør(er), må ikke være omfattet en eller flere udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § § 135-137. Dokumentation, jf. nærmere i udbudsbetingelserne, herpå skal fremsendes i forbindelse med ansøgers ansøgning. Ansøgere skal være opmærksomme på, at de i dette udbud er forpligtet til at udfylde ESPD elektronisk, jf. nærmere i udbudsbetingelserne. Bemærk, at al dokumentation skal fremsendes i forbindelse med ansøgningen. Hvis ansøgeren baserer sin egnethed på andre økonomiske aktørers formåen, skal ansøger fremlægge støtteerklæringer eller anden dokumentation, der godtgør, at ansøger faktisk råder over den nødvendige økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige formåen. Støtteerklæringen eller dokumentationen skal godtgøre, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøger. Hvis ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører, såsom et konsortium, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 5.2.3, eller hvis ansøger baserer sin egnethed på andre økonomiske aktørers formåen, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 5.2.4, så skal der vedlægges et særskilt ESPD for hver økonomisk aktør.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.(loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klager:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2 stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3 stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mail er angivet i punkt VI. 4.1)

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.klfu.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/02/2021

« Tilbage til oversigten over alle licitationer