Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Odense: Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning

2021/S 040-099016

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Miljøstyrelsen
CVR-nummer: 25798376
Postadresse: Tolderlundsvej 5
By: Odense C
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 5000
Land: Danmark
E-mail: sehkh@mst.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.mst.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://tender.konnect.dk/invite/895
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://tender.konnect.dk/invite/895
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Analyse og risikovurdering af hormonforstyrrende stoffer

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71600000 Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Miljøstyrelsen har i 2020 identificeret 6 hormonforstyrrende stoffer i forbrugerprodukter, og ønsker med afsæt heri, at de 6 hormonforstyrrende stoffer i produkter til børn og gravide undersøges yderligere. Miljøstyrelsen skal således have foretaget analyser samt ekspone-rings- og risikovurdering af 6 udvalgte hormonforstyrrende stoffer under hensyntagen til en bred vifte af eksponeringskilder til børn og gravide. Desuden vil der indgå et kontrolaspekt i projektet. Slutteligt konkluderes på projektets resultater, herunder om der er forskel på en eventuel risiko fra produkter indkøbt fra henholdsvis Danmark, EU eller uden for EU.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 800 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
38430000 Apparater til fysisk eller kemisk analyse
38432000 Analyseapparatur
19200000 Tekstilstoffer og beslægtede artikler
19500000 Gummi- og plastmaterialer
24000000 Kemiske produkter
37500000 Spil og legetøj; markedsforlystelser
71600000 Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
71620000 Analyse
71900000 Laboratorieundersøgelser
73111000 Tjenester ydet af forskningslaboratorier
90711100 Risikovurdering for andet end bygge- og anlægsarbejder
24960000 Diverse kemiske produkter
33600000 Lægemidler
33700000 Produkter til personlig pleje
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Miljøstyrelsen har i 2020 identificeret 6 hormonforstyrrende stoffer i forbrugerprodukter, og ønsker med afsæt heri, at de 6 hormonforstyrrende stoffer i produkter til børn og gravide undersøges yderligere. Miljøstyrelsen skal således have foretaget analyser samt ekspone-rings- og risikovurdering af 6 udvalgte hormonforstyrrende stoffer under hensyntagen til en bred vifte af eksponeringskilder til børn og gravide. Desuden vil der indgå et kontrolaspekt i projektet. Slutteligt konkluderes på projektets resultater, herunder om der er forskel på en eventuel risiko fra produkter indkøbt fra henholdsvis Danmark, EU eller uden for EU.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Opgaveløsning / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Projektstyring, kvalitetssikring og leveringstid / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Faglige kompetencer / Vægtning: 45
Pris - Vægtning: 15
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 800 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 8
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Kontrakten er ikke opdelt i særskilte delkontrakter, jf. udbudsbekendtgørelsens punkt II.1.6), da det ikke vurderes at være hensigtsmæssigt at indgå kontrakt med mere end én leverandør, og samtidig har ordregiver bedre mulighed for at administrere omkostningerne og holde dem på et minimum, ved at indgå én samlet kontrakt.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Relevant erhvervsansvarsforsikring.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Erhvervsansvarsforsikring med minimumsdækning på 1 mio. DKK årligt.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten skal udføres i henhold til det i udbudsmaterialet vedlagte kontraktudkast.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 25/03/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 25/03/2021
Tidspunkt: 12:01
Sted:

Odense

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være mulighed for at overvære tilbudsåbningen.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

Ordregiver vil i forbindelse med vurderingen af tilbuddene foretage en bedømmelse af tilbudsgivers egnethed til at opfylde den udbudte kontrakt. Egnethedsbedømmelsen vil omfatte tilbudsgivers generelle virksomhedsforhold, økonomiske egnethed og faglige egnethed som angivet i ESPD’et.

Ordregiver vil udelukke en tilbudsgiver, hvis denne er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde samt § 137, stk.1, nr. 2 (tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling m.v.).

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (i det følgende benævnt ”Lov om Klagenævnet for Udbud”), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

3) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

4) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

En klage over at ordregiveren i strid med udbudsloven eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren i henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.naevneneshus.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/02/2021

« Tilbage til oversigten over alle licitationer