Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Boring af vandbrønde

2021/S 040-100786

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: HOFOR A/S
CVR-nummer: 10073022
Postadresse: Ørestads Boulevard 35
By: København S
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Marianne Bredesgaard
E-mail: mbrd@hofor.dk
Telefon: +45 27953810
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.hofor.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/338688
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=294033&B=HOFOR
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=294033&B=HOFOR
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Produktion og distribution af vand, gas, varme og køl. Afledning af spildevand.

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Attemose - 22 indvindingsboringer

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45262220 Boring af vandbrønde
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Kort beskrivelse: Kontrakten omhandler levering af borearbejde på Attemose kildeplads af i alt 22 åbne kalkboringer i Ø 400 til en boredybde mellem 50 og 75 meter.

Attemose kildeplads skal totalrenoveres frem til og med 2024.

Attemose kildeplads er ca. 7 km lang og indvindingen sker via 28 hævertboringer, der er primært er etableret i 1940 og igen i perioden 1957-1959. De sidste boringer, der er etableret på kildepladsen er udført i 2007.

Hele projektet omfatter etablering af 22 indvindingsboringer på Attemose Kildeplads. HOFOR forventer at entreprisen omfatter 2 borerigge, der kører parallelt på projektet.

Derudover omfatter projektet også udførelse af renpumpning inkl. 3-trinstest af indvindingsboringerne, samt udførelse af geofysik logging i de 22 boringer (ø 400).

HOFOR ønsker de nye indvindingsboringer udført af 2 borerigge, der arbejder parallelt.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45262200 Funderingsarbejder og brøndboring
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Hovedudførelsessted:

Hillerød

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Borearbejdet omfatter følgende hovedydelser:

- Udførelse af 22 åbenstående kalkboringer (Ø 400)

- Pumpetest under borearbejdet i kalken

- Renpumpning og efterfølgende 4 trintest og vandprøvetagning

- Logging inkl. flowlog

- Niveauspecifik vandprøvetagning i AM3, AM22, Am10 og AM17

- Indberetning til GEUS samt udtagning af jordprøver, der indberettes til GEUS

- Boringsdokumentation.

Der udover skal der under entreprisen være mulighed for at vælge følgende ydelser til (optioner):

- Yderligere 25 boremeter i kalken pr. boring, (i alt 18 stk.)

- Niveauspecifik vandprøvetagning

- Sætning af sikringsrør (611 mm)

- Overjordisk sikring, hvor HOFOR levere betonring og trækfast flange

- Syring af boringer

- Opstøbning af 5-10 meter kalk

- Etablering af midlertidig bro over Havelse Å (sikre adgang til boring AM17),

- Etablering af midlertidig kørervej på kildepladsarealet (sikre kørervej frem til boring AM17).

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 15
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

HOFOR vil udvælge 3 ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud.

Såfremt der modtages flere konditionsmæssige ansøgninger end ovenfor, vil HOFOR foretage en udvælgelse blandt disse ansøgere. HOFOR vil på baggrund af referencelisterne udvælge de ansøgere, der har den erfaring, som i størst mulig grad svarer til den udbudte opgave jf. udbudsbetingelserne afs.. 5.2.4.

For ansøgere der baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen, vil udvælgelse ske på baggrund af samtlige af de referencer der er fremsendt i forbindelse med ansøgningen, jf. udbudsbetingelserne afs. 5.2.4. De enkelte referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte opgave vil vægte højest, og antallet af referencer vil være sekundært for udvælgelsen.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der skal under entreprisen være mulighed for at vælge følgende ydelser til (optioner):

- Boring af yderligere 25 boremeter i kalken pr. boring, jf. afsnit 3.2.2 i SAB samt følgende poster i TBL:

- Post 2.36

- Post 2.45

- Post 2.54

- Post 2.63

- Post 2.72

- Post 2.81

- Post 2.90

- Post 2.99

- Post 2.108

- Post 2.117

- Post 2.126

- Post 2.135

- Post 2.144

- Post 2.153

- Post 2.162

- Post 2.171

- Post 2.180

- Post 2.189

- Niveauspecifik vandprøvetagning, jf. afsnit 5 i SAB samt post 3.2 i TBL

- Sætning af sikringsrør (611 mm), jf. afsnit 3.3 i SAB og posterne 4.1 og 4.2 i TBL

- Overjordisk sikring, hvor HOFOR levere betonring og trækfast flange, jf. post 5.2 i TBL

- Syring af boringer, jf. afsnit 3.7 i SAB og posterne 6.1 og 6.2 i TBL

- Opstøbning af 5-10 meter kalk, jf. posterne 7.1 og 7.2 i TBL

- Etablering af midlertidig bro over Havelse Å (sikre adgang til boring AM17), jf. afsnit 2.3.2 samt posterne 1.2 og 1.3 i TBL

- Etablering af midlertidig kørervej på kildepladsarealet (sikre kørervej frem til boring AM17), jf. afsnit 2.3.2 og posterne 1.4 og 1.5 i TBL.

- Reetablering af adgangsveje og kørerspor, jf. afsnit 3.2.1 i SAB samt posterne 1.6 og 1.7 i TBL.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Liste over og kort beskrivelse af betingelser: A Certifikater

Ledere i brøndborervirksomheden skal være i besiddelse af et A-bevis.

Dokumentation for oplysning i ESPD skal fremsendes for at kunne blive taget i betragtning til prækvalifikation.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

A Certifikater

Ledere i brøndborervirksomheden skal være i besiddelse af et A-bevis og kunne dokumentere dette ved ansøgningen.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

HOFOR stiller ikke krav til økonomisk og finansiel formåen.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

HOFOR stiller følgende minimumskrav til tilbudsgivernes tekniske og faglige formåen:

Referencer:

Til brug for evalueringen af teknisk og faglig formåen skal ansøger i ESPD’et oplyse ansøgerens mest betydelige referencer på lignende opgaver, som beskrevet i kategori A, B og C, der er udført inden for de seneste 5 år. Ansøger kan vedlægge referenceblade eller lignende bilag, der beskriver og illustrerer referencerne, såfremt der henvises hertil i ESPD’et.

Referencerne må ikke være ældre end 5 år, regnet fra datoen for boringens gennemførelse (boringsdato) i Jupiter databasen på GEUS hjemmeside.

En reference kan indeholde mere end én af de nedenstående kategorier, således at en enkelt reference kan rumme alle eller flere kategorier.

Der kan maksimalt indsendes 10 referencer.

Det er et mindstekrav, at ansøger kan påvise minimum 1 reference fra hver kategori A, B og C.

Det gælder for alle 3 kategorier, at hver reference for hver kategori skal omfatte udførslen af minimum 2 boringer på samme projekt. Borearbejdet skal være udført med en borerig og anvendt boremetode, der forventes at blive brugt til at udføre de 22 indvindingsboringer på Attemose kildeplads, hvilket vil sige, at der skal kunne håndteres boremudder i forbindelse med borearbejdet i de kvartære aflejringer.

A. Borearbejde der omfatter udførslen af vandforsyningsboringer som åbne kalkboringer i Ø 400 (mm) eller Ø 280 (mm) med en minimumsdybde på 35 meter.

B. Borearbejde udført som åbne kalkboringer i Ø 400 (mm) eller Ø 280 (mm) med en minimumsdybde på 35 meter eller filtersatte kalkboringer i enten Ø 400 (mm) eller Ø 280 med en minimumsdybde på 35 meter, begge under svære hydrologiske og geologiske forhold. Ved svære hydrologiske og geologiske forhold forstås artetiske forhold i boringerne, hvor der også forekommer tørveaflejringer.

C. Håndtering af borearbejde udført som åbne kalkboringer i Ø 400 (mm) eller Ø 280 (mm) med en minimumsdybde på 35 meter eller filtersatte kalkboringer i enten Ø 400 (mm) eller Ø 280 med en minimumsdybde på 35 meter, begge i områder omfattet af beskyttet natur. f.eks. efter § 3 i Naturbeskyttelsesloven.

Der skal i referencerne angives DGU nr., for hver boring.

Tilbudsgiver skal for hver reference angive følgende i referencelisten i ESPD eller oplyst i bilag:

1) Angivelse af hvilke(n) kategori(er) referencen vedrører

2) Navn på ordregiver

3) Projektets relevans (hvad er det der gør referencen til en betydelig reference på lige netop dette projekt) ift. ovennævnte kategorier

4) Hvilke boremetode, der er anvendt til udførslen af de angivne boringer i hver reference

5) Beskrive hvordan borearbejdet er håndteret, i forhold til etablering af boringer under svære hydrologiske og geologiske forhold og/eller i forhold til beskyttet natur. f.eks. efter § 3 i Naturbeskyttelsesloven.

6) Projektets samlede projektøkonomi

7) Beskrivelse af tilbudsgivers konkrete rolle i projektet (totalrådgiver, underrådgiver)

8) Data på kontaktperson (navn, telefon nr., mail adr.).

III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

En økonomisk aktør, herunder underleverandører til ansøgere, udelukkes fra deltagelse, hvis denne er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135-136.

Derudover udelukkes en økonomisk aktør fra deltagelse, hvis denne er omfattet af den frivillige udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk. 1 nr. 2 vedrørende insolvens.

III.1.6)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Der stilles ikke krav om sikkerhedsstillelse på denne entreprise.

III.1.7)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Betalingsbetingelser er løbende måned + 30 dage.

III.1.8)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Der kræves ingen særlig retlig form men, hvor tilbuddet afgives af en sammenslutning af økonomiske aktører, skal deltagerne påtage sig solidarisk ansvar for opgavens udførelse samt udpege en fælles befuldmægtiget.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Som supplement til FB § 11, stk. 1, bemærkes, at HOFOR tegner entrepriseforsikring med LEG3 dækning, hvor entreprenøren og entreprenørens underentreprenører er medforsikrede på policens POS I og II, samt POS III fsva. ansvar for skader på 3. mand som følge af farlige arbejder. I det omfang entreprenøren eller dennes underentreprenør måtte være ansvarlig for forhold dækket af forsikringen, betaler entreprenøren selvrisikoen, der udgør 100 000 DKK for entrepriseforsikringen og 250 000 DKK for forhold vedrørende LEG3 dækning. Ad FB § 11, stk. 3

Uden at entreprenørens ansvar derved begrænses, forpligter entreprenøren sig til at tegne en erhvervs- og produktansvarsforsikring hos et anerkendt forsikringsselskab med en forsikringssum på minimum 10 mio. DKK. pr. skadesbegivenhed i alt pr. forsikringsår.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 24/03/2021
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

Jf. udbudsbetingelserne afsnit 5.2.5 Dokumentation i forbindelse med prækvalifikation.

I henhold til udbudslovens bestemmelse §151, stk. 2, om undtagelsesvis at kunne kræve dokumentation, som nævnt i udbudslovens § 152, på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen, skal der inden HOFOR kan prækvalificere ansøgere, foreligge gyldig dokumentation jf. krav til prækvalifikation afsnit 5.1 og afsnit 5.2. Gyldig dokumentation fremsendes med ansøgningen. Såfremt der søges som en sammenslutning eller ansøger baserer sin ansøgning på andre enheder, skal der indsendes særskilt dokumentation for samtlige enheder i ansøgningen.

Der fremsendes dokumentation for, at der ikke er grundlag for udelukkelse jf. udbudslovens § § 135-136 og § 137, stk. 1 nr. 2, samt for, at minimumskravene til egnethed i øvrigt er opfyldt.

For danske virksomheder kan dokumentationskravet for udelukkelsesgrunde opfyldes ved en fuldstændig serviceattest fra Erhvervsstyrelsen.

HOFOR vil som udgangspunkt acceptere en serviceattest udstedt 12 måneder fra tildelingstidspunktet, medmindre HOFOR har tilstrækkelige indikationer på, at der er sket ændringer i de forudsætninger hvorpå serviceattesten er baseret. I disse tilfælde forbeholder HOFOR sig retten til, at bede om en ny serviceattest.

HOFOR kan i forbindelse med referencer tage kontakt til den oplyste kontaktperson til verificering af oplysningerne heri.

For at dokumentere gyldigt A-bevis, skal virksomhedens navn fremgå af GEUS officielle liste over brøndborerfirmaer, der har én eller flere ansatte med brøndborernes A-Bevis. Såfremt listen ikke er opdateret, skal gyldigt A-bevis fremsendes med ansøgningen.

I det omfang tilbudsgiver har baseret sin ansøgning på andres formåen, skal dokumentationen ledsages af en støtteerklæring eller anden dokumentation, der godtgør, at ansøgeren faktisk har juridisk forpligtende rådighed over den nødvendige økonomiske og finansielle og/eller tekniske og faglige formåen. Eksempel på en sådan støtteerklæring er vedlagt udbudsmaterialet.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Findes ikke
Postadresse: København
By: København
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til § 7 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 af lov om Klagenævnet for Udbud, som følger:

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage fra dagen efter offentliggørelsen af ordregiverens bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagens indbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/02/2021

« Tilbage til oversigten over alle licitationer