Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Vodskov: Bygge- og anlægsarbejder

2021/S 040-100824

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Nordjyllandsværket A/S
CVR-nummer: 37189294
Postadresse: Nefovej 50
By: Vodskov
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9310
Land: Danmark
Kontaktperson: Maria Møllebjerg Matzen
E-mail: maria.matzen@twobirds.com
Telefon: +45 30777972
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.aalborgforsyning.dk
I.6)Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af geotermi turnkey for Aalborg Forsyning

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Som led i - og med henblik på at fremme - Aalborg Forsynings grønne omstilling, ønsker Aalborg Forsyning at udvide anvendelsen af geotermisk varme til brug for fjernvarmeproduktion og -forsyning. Som en del af Aalborg Forsyning udbyder Nordjyllandsværket A/S derfor opførelsen af et geotermisk anlæg på ca. 10 anlæg af 10 MW med en samlet kapacitet på ca. 100 MW. Ordregiver har valgt at udbyde projektet som en konkurrencepræget dialog, da den tidligere markedsdialog har vist, at en tættere dialog med markedet er nødvendig for at identificere den løsningsmodel, inden for en turnkey-leverance af geotermisk energi, der er mest optimal for borgerne i Aalborg Kommune.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45251141 Bygge-anlægsarbejde: geotermiske kraftværker
45251000 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med kraftværker og varmeværker
45251200 Bygge-anlægsarbejde: varmeværker
45251250 Bygge-anlægsarbejde: fjernvarmeværker
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Aalborg

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

I overensstemmelse med forsyningsvirksomhedsdirektivet artikel 48 vil Aalborg Forsyning med de udvalgte ansøgere indlede en konkurrencepræget dialog, hvis formål er at indkredse og fastslå, hvorledes Aalborg Forsynings behov bedst kan opfyldes i forbindelse med indkøb af et geotermisk anlæg i Aalborg. Det geotermiske anlæg i Aalborg forventes at bestå af flere sites realiseret gennem en Turnkey-leverance, hvor enhver udvikling og projektering, herunder gennemførelse af nødvendige og relevante forundersøgelser, samt design, opførelse og idriftsættelse, finansieres og varetages af leverandøren, forinden overdragelse af det færdige anlæg til ordregiver. Der er behov for etablering af varmeproduktionsanlæg med en samlet kapacitet på ca. 100 MW fordelt på ca. 10 anlæg af 10 MW, baseret på grøn geotermisk energi med en konkurrencedygtig varmeproduktionspris og høj forsyningssikkerhed. Anlæggene forventes leveret med udvidet garanti på eksempelvis 5 år. Kontrakten vil desuden indeholde et kontraktuelt "No Cure, No Pay"-vilkår, som blandt andet indebærer, at leverandøren hverken helt eller delvist vil have krav på vederlag, såfremt det måtte vise sig, at projektet ikke rent praktisk eller på hensigtsmæssig måde kan gennemføres som forudsat.

Se en nærmere beskrivelse af ordregivers behov og krav i dokumentet "Beskrivende dokument til brug for konkurrencepræget dialog vedrørende Geotermi Turnkey for Aalborg Forsyning".

II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Optionerne vil blive fastlagt i forbindelse med den konkurrenceprægede dialog.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Konkurrencepræget dialog
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 160-395152
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Udbud af Geotermi Turnkey for Aalborg Forsyning

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Der blev ikke modtaget nogen bud eller anmodninger om deltagelse eller de blev alle afvist

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Den deltagende tilbudsgiver i den konkurrenceprægede dialog har meddelt, at denne ikke vil afgive tilbud, og har således trukket sig fra udbudsforretningen. Der er ikke yderligere tilbudsgivere i tilbudsfasen, hvorfor udbuddet annulleres grundet ingen tilbudsgivere.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

— Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. lovens §7, stk. 1.

— Øvrige klager over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt.

Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf. lovens § 7, stk. 2, nr. 1.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klagen indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/02/2021

« Tilbage til oversigten over alle licitationer