Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Tilst: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2021/S 041-102722

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: AL2bolig
CVR-nummer: 39745216
Postadresse: Langkærvej 2 F
By: Tilst
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8381
Land: Danmark
Kontaktperson: Kristina Rytter
E-mail: kry@al2bolig.dk
Telefon: +45 60294294
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.al2bolig.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://al2bolig.ajoursystem.dk/Tender/DirectLink/6023a540-2552-4733-bc5d-4be085afd710
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: Bisgaard|Ejsing ApS
CVR-nummer: 37875538
Postadresse: Libaugade 1
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Karin Pape Larsen
E-mail: karin@bisgaardejsing.dk
Telefon: +45 61477734
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.bisgaardejsing.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://al2bolig.ajoursystem.dk/Tender/DirectLink/6023a540-2552-4733-bc5d-4be085afd710
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Anden type: Alment Boligselskab
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

AL2bolig afd. 156, realisering af helhedsplan. Udbud af totalrådgivning

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Boligorganisationen AL2bolig skal have gennemført realisering af en helhedsplan for afd. 156, Voldbyvej 5A - 7C, Hammel. Helhedsplanen omfatter renovering, nedrivning og nedrenovering af eksisterende boligbebyggelse med 40 boliger.

Anlægsbudgettet udgør ca. 71,4 mio. DKK inkl. moms.

Med nærværende udbudsbekendtgørelse opfordres interesserede til at anmode om deltagelse i udbuddet.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
71300000 Ingeniørvirksomhed
71400000 Byplanlægnings- og landskabsarkitektvirksomhed
71500000 Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri
71600000 Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Voldbyvej 5A - 7C, 8450 Hammel

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Der ønskes indkøbt totalrådgiverydelser, herunder hovedsageligt arkitektydelser og ingeniørydelser i henhold til udbudsmaterialet.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Procesbeskrivelse / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og CV'er / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 40
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 31
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ved udvælgelsen foretages indledningsvist en vurdering af ansøgernes økonomiske og tekniske egnethed. Såfremt, der findes flere egnede end de planlagte 5 aktører, vil bygherre blandt disse udvælge de ansøgere, som set i lyset af den udbudte opgave, har de mest relevante referencer.

Vurderingen af referencer vil ske på baggrund af det samlede ansøgerteams referencer. Ved vurderingen af referencer vil der blive lagt vægt på følgende forhold:

- Type, funktion og ydelse som den udbudte opgave, lignende omfang og kompleksitet eller større, end den udbudte opgave.

- Det vægter positivt, at referencen omhandler realisering af helhedsplaner indenfor den almene sektor.

- Det vægter positivt, at ansøger kan dokumentere erfaring med renovering og ombygning af almene boliger.

- Det vægter positivt, at ansøger gennem referencer kan dokumentere erfaring med totalrådgivning gerne inkl. budgetstyring, byggeledelse og tilsyn i lignende projekter for den almene boligsektor.

Der vil i udvælgelsen blive taget hensyn til små og mellemstore virksomheder ligesom der vil blive taget hensyn for at sikre en god konkurrencesituation for ordregiver.

I øvrigt henvises til udbudsmaterialets udbudsbetingelser.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Til dokumentation for ansøgers økonomiske og finansielle formåen, skal ansøger oplyse økonomiske nøgletal for de seneste 3 regnskabsår vedr.:

- Egenkapital

- Omsætning

- Soliditetsgrad.

Såfremt ansøger er en nystartet virksomhed og derfor ikke kan fremvise regnskab fra tidligere år, udfyldes pågældende felter med ”0”, og der gøres opmærksom på forholdet i ansøgningen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der er fastsat følgende mindstekrav som gennemsnit af seneste 3 års regnskab:

- Positiv egenkapital på 2,0 mio. DKK

- Omsætning 7 mio. DKK

- Soliditetsgrad på 17 %.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der må maksimalt vedlægges i alt 10 stk. referencer. Referencerne skal være for sammenlignelige opgaver. Med sammenlignelige forstås totalrådgivning ifm. realisering af helhedsplaner indenfor den almene sektor, renovering indenfor den almene sektor, renovering af beboelsesejendomme o.l.

Referencerne skal indeholde:

- en kort beskrivelse af opgaven samt oplysninger om rådgiverens ydelser

- Anlægssum (håndværkerudgifter)

- ydelsesperioden

- kundens navn (bygherre forbeholder sig ret til at kontakte kunden)

- opgavens lokalisering og

- opgavens størrelse (opgivet i m2).

Af hensyn til vurderingen er det vigtigt, at alle oplysningerne fremgår.

Referencerne skal være fra igangværende byggerier, eller byggerier afleveret indenfor de sidste 3 år. Referencer fra ikke-vundne konkurrencer, eller fra vundne, men ikke realiserede opgaver, vil ikke blive taget til vurdering.

Oplysningerne kan afgives direkte i ESPD dokumentet eller ved at henvise til et vedlagt bilag indeholdende oplysningerne.

Såfremt der afleveres flere referencer end det angivne maksimale, vurderes alene de første referencer, og der ses bort fra de resterende. Såfremt ansøger har afleveret referencer både som separat vedlagte og i ESPD-dokumentet, så vil de første 10 referencer blive identificeret på baggrund af de angivne referencer i ESPD-dokumentet først.

Såfremt der samlet set for ansøgerteamet er vedlagt/angivet mere end 10 referencer, så vil den ansøgende parts angivne/vedlagte referencer indgå først, og dernæst efter de øvrige deltageres/underrådgiveres angivne/vedlagte referencer i alfabetisk orden (efter deltager/underrådgivers navn).

Hver reference må indeholde max. 1 stk. A4-ark med tekst og 1 stk. A4-ark med fotos.

Der må også afleveres et anmodningsbrev, men dette vil ikke blive bedømt.

I øvrigt henvises til udbudsmaterialets udbudsbetingelser.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Til dokumentation for ansøgers tekniske og faglige formåen, skal ansøger beskrive/vedlægge:

- Minimum 4 stk. referencer fra totalrådgiver/hovedrådgiver

- Minimum 2 stk. referencer fra hver underrådgiver

- Minimum 1 stk. reference der vedrører et projekt, der er DGNB-certificeret.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 31/03/2021
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet og al information i prækvalifikationsperioden vil kunne findes på https://al2bolig.ajoursystem.dk/Tender/DirectLink/6023a540-2552-4733-bc5d-4be085afd710

Der henvises til udbudsbetingelserne for nærmere oplysninger om proceduren for afgivelse af ansøgning.

Spørgsmål i prækvalifikationsperioden skal fremsættes senest den 22. marts 2021 kl. 12.00.

I øvrigt henvises til udbudsmaterialet.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www-kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/02/2021

« Tilbage til oversigten over alle licitationer