Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Forsikringstjenester

2021/S 041-102761

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Bygningsstyrelsen
CVR-nummer: 58182516
Postadresse: Carsten Niebuhrs Gade 43
By: København V
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1577
Land: Danmark
Kontaktperson: Emil Nordal Rosenkvist
E-mail: emnor@bygst.dk
Telefon: +45 41701325
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.bygst.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.rib-software.dk/udbudsportal
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.rib-software.dk/udbudsportal
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Taksator for Bygningsstyrelsen

II.1.2)Hoved-CPV-kode
66510000 Forsikringstjenester
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Rammeaftale om taksering af skader på Bygningsstyrelsens bygningsportefølje over hele landet. Opgaven vil primært omfatte større og komplekse skader og serieskader forårsaget af eksempelvis storme og skybrud.

Taksatorens opgave er, at fastlægge årsagen til og omfanget af skaden, forsikringsdækning, skadeopgørelse og efterfølgende projektledelse af reparationer og udbedre effektivt, således bygningen bringes tilbage i samme tilstand som inden skadens opståen. Taksator skal foretage økonomisk kontrol af faktureringer samt regninger på den pågældende skade, samt sikre korrekt og rettidig afslutning af sagen.

Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialet.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
66519300 Hjælpetjenester i forbindelse med forsikring
66519400 Skadeopgørelse
66519500 Skadesopgørelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
Hovedudførelsessted:

Bygningsstyrelsens ejendomme i Danmark.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbud med forhandling om rammeaftale vedr. taksering af skader på Bygningsstyrelsens bygningsportefølje over hele landet. Opgaven vil primært omfatte større og komplekse skader og serieskader forårsaget af eksempelvis storme og skybrud.

Taksatorens opgave er, at fastlægge årsagen til og omfanget af skaden, forsikringsdækning, skadeopgørelse og efterfølgende projektledelse af reparationer og udbedre effektivt, således bygningen bringes tilbage i samme tilstand som inden skadens opståen. Taksator skal foretage økonomisk kontrol af faktureringer samt regninger på den pågældende skade, samt sikre korrekt og rettidig afslutning af sagen.

Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialet.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Der er mulighed for 2 x 1 års forlængelse.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Blandt egnede ansøgere vil Bygningsstyrelsen lægge vægt på kvaliteten af de i punkt III.1.3) nævnte referencer set i forhold til den udbudte opgave.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der er mulighed for 2 x 1 års forlængelse.

Den totale værdi af rammeaftalen kan forøges med 20 procent, jf. rammeaftalens § 13.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ansøger skal udfylde og aflevere ESPD'et, der er vedlagt udbudsmaterialet. Se nærmere om dette i punkt III.1.1) og VI.3).

Der henvises desuden til udbudsmaterialet.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i denne udbudsprocedure, såfremt ansøger er omfattet af en eller flere af de i udbudslovens § 135-136 obligatoriske udelukkelsesgrunde og de i udbudslovens § 137 stk. 1, nr.1-5 nævnte frivillige udelukkelsesgrunde.

Ansøger skal aflevere ESPD'et som udgør ansøgningen. ESPD'et indeholder ansøgers erklæring i henhold til de af Bygningsstyrelsen opstillede betingelser for deltagelse i udbuddet.

Erklæringer som er givet på anden vis end via ESPD'et tages ikke i betragtning. Går flere ansøgere sammen i et konsortium, skal hver ansøger i konsortiet vedlægge et individuelt ESPD.

Såfremt en ansøger baserer sig på andres teknisk/faglige formåen, skal hver enkelt af disse også vedlægge et individuelt ESPD.

Baserer ansøger sig på andres formåen og/eller har underrådgivere opfordres ansøger til at uploade et supplerende dokument, hvor ansøger beskriver sammenhængen mellem de involverede virksomheder. Det vil sige, at det bør fremgå klart, hvem der er ansøger, og hvem ansøger baserer sig på. Herudover kan ansøger med fordel beskrive, hvilke opgaver disse virksomheder forventes at varetage. Såfremt ansøgeren baserer sin ansøgning på andres formåen i henhold til punkt III.1.3) (fx en underleverandør), skal ansøgeren godtgøre, at ansøgeren råder over de pågældende ressourcer under et eventuelt kontraktforløb (eksempelvis ved en støtteerklæring), jf. udbudslovens § 144, stk. 2. Støtteerklæring eller anden dokumentation indhentes senest inden kontraktindgåelse. Det vil ikke være muligt at udskifte den pågældende underleverandør uden den ordregivende myndigheds forudgående skriftlige tilladelse. Se desuden punkt VI.3) vedrørende indhentelse af dokumentation.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der stilles ikke krav til økonomisk og finansiel kapacitet.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal udfylde følgende i afsnit C i del IV i ESPD'et:

Ansøgeren skal angive en liste over de betydeligste leverancer af tjenesteydelser, der er udført inden for de seneste 3 år, der ligner den udbudte ydelse, herunder fx:

— taksering af bygningsskade

— taksering af bygningsskade som følge af skybrud

— samarbejde med forsikringsselskab omkring skadetaksering

— samarbejde med politisk organisation omkring skadetaksering.

For hver enkelt reference ønskes oplysninger om opdragsgiver, samlet kontraktsum, kontrakttidspunkt samt en kort og konkret beskrivelse af opgavens karakter samt ansøgerens rolle og funktion i forbindelse med det udførte arbejde. Såfremt en reference vedlægges på en opgave, som ikke er afsluttet, bør det angives, hvilke dele af opgaven, der er udført, så denne del af opgaven kan tages i betragtning.

Referencerne skal suppleres af opdragsgivers kontaktoplysninger herunder kontaktpersonens navn, mail og/eller telefonnummer.

Referencerne skal angives i ESPD'et.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøgeren skal anvise mindst 2 referencer, der ligner den udbudte ydelse.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Rammeaftalen træder i kraft ved underskrift og er gældende i 2 år, eller indtil skriftlig opsigelse fra én af parterne.

Taksatorens opgave er at fastlægge årsagen til og omfanget af skaden, ligesom forsikringsdækning skal fastlægges og skadeopgørelse udarbejdes. Efterfølgende skal taksator varetage projektledelse af effektiv udbedring, således bygningen bringes tilbage i samme tilstand som inden skadens opståen. Taksator skal foretage økonomisk kontrol af faktureringer samt regninger på den pågældende skade samt sikre korrekt og rettidig afslutning af sagen. Opgavens omfang aftales fra sag til sag.

Taksator skal have tegnet professionel ansvarsforsikring med dækning for minimum 10 mio. DKK for alle skadestilfælde pr. år.

Kontrakten indeholder krav om, at relevante medarbejdere, der varetager opgaver i forbindelse med opfyldelsen af kontrakten, skal kunne sikkerhedsgodkendes.

Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialet.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 29/03/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 14/04/2021
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Prækvalifikation afholdes digitalt via internetportalen RIB. Spørgsmål vedrørende anvendelse af RIB kan rettes til RIB A/S, tlf. 35245250, support@rib-software.dk Udbudsnr. i RIB er TN099799A

Har ansøgeren allerede et RIB login:

1) Gå til internetadressen http://www.rib-software.dk og vælg login og følg vejledningen.

2) Login ved at taste dine personlige brugerkoder.

3) I Personligt område vælg boksen Søg efter udbud.

4) Indtast RIB udbudsnummer TN099799A og tryk søg.

5) Udbuddet Indsæt Navn på udbuddet fremkommer, og vælg OK.

6) Åbn udbuddet ved at vælge rib-software udbud og "Taksator for Bygningsstyrelsen" i oversigten.

7) Følg anvisning på skærmen, som guider fra starttidspunkt og frem til færdig ansøgning om prækvalifikation.

Mangler du et RIB login:

1) Gå til internetadressen http://www.rib-software.dk og vælg udbud og følg vejledningen.

2) Vælg Ny bruger og følg vejledning.

Har du mistet dine personlige brugerkoder:

1) Gå til internetadressen http://www.rib-software.dk og vælg Login, og tryk Glemt brugernavn/password og følg vejledning.

Support:

Support til tilbudsgiver findes her:

https://byggeweb.zendesk.com/hc/da/articles/360000913785-Tilbudsgiver

Såfremt der er tekniske spørgsmål til afvikling af udbuddet i rib-software udbud, kan RIB support vederlagsfrit kontaktes på enten +45 35 245 250 eller support@rib-software.dk

Ansøger skal være opmærksom på, at det er på ansøgers eget ansvar, i god tid og indenfor afleveringsfristen at sikre sig adgang til udbudsportalen samt orientere sig om kravene for konditionsmæssig aflevering af ansøgningen.

Udbudsportal og aflevering:

Udbudsportalen består af udbuddets supplerende materiale, afleveringskrav samt et spørgsmål og svarmodul.

Ansøges der som et konsortium eller baserer ansøger sig på andre enheders formåen (underleverandør), således dokumentation fra flere virksomheder skal indgå som en del af ansøgningen, er det nødvendigt i forhold til RIB, at kun en af virksomhederne uploader materiale for ansøger.

ESPD:

Ansøgerne skal udfylde ESPD'et, der er vedlagt udbudsmaterialet, underskrive og derefter uploade ESPD'et (Det fælles europæiske udbudsdokument) i RIB/Byggeweb under afleveringskrav "ESPD". Der kan kun afleveres et ESPD under afleveringskravet. ESPD fra øvrige enheder fx i et konsortium eller hvor en ansøger baserer sig på andre enheders kapacitet, afleveres de øvrige ESPD'er under "supplerende filer".

For nærmere oplysninger omkring anvendelsen af ESPD henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsensvejledning.

Som dokumentation for opfyldelse af de valgte udelukkelsesgrunde i ESPD'et, vil følgende blive krævet af den vindende tilbudsgiver inden kontraktindgåelse:

— serviceattest eller tilsvarende dokumentation – ansøger opfordres til at indhente disse i god tid. Serviceattesten bør ikke være ældre end 6 måneder.

Dokumentation for teknisk formåen:

— Referencer: Ansøger skal, jf. punkt III.1.3), anføre kontaktoplysninger på opdragsgiver i hver af de anførte referencer. Dette betragter ordregiver som dokumentation for de i ESPD'et anførte referencer.

Øvrig dokumentation:

— dokumentation for ansvarsforsikring, jf. samarbejdsaftalen

— dokumentation for konsortiedannelse, såfremt det er relevant

— støtteerklæring fra underleverandører, såfremt det er relevant.

Ordregiver udelukker en tilbudsgiver såfremt denne ikke er i stand til at fremsende dokumentation.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: www.klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i EU Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystemer indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Telefon: +45 417150000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/02/2021

« Tilbage til oversigten over alle licitationer