Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Odense: Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

2021/S 041-103158

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Tietgenskolen
CVR-nummer: 23267519
Postadresse: Elmelundsvej 10
By: Odense V
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5200
Land: Danmark
Kontaktperson: Annette Vilhelmsen
E-mail: anvi@tietgen.dk
Telefon: +45 20887064
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/150330058.aspx
Internetadresse for køberprofilen: https://www.focus-advokater.dk/forretningsomraader/specialjura/udbud/
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Tildelingsbekendtgørelse vedrørende bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af nyt uddannelsesbyggeri

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71311000 Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Den udbudte kontrakt vedrører bygherrerådgivning i forbindelse med planlægning, udbud, projektering, opførelse mv. af et uddannelsesbyggeri. Tietgenskolen ønsker at opføre et nyt uddannelsesbyggeri ("Den Nye Skole ") i op til 4 etager og 9 000 etagemeter med tilhørende friarealer og parkeringspladser mv. til brug for erhvervsuddannelse, som skal rumme Tietgen Business, der i dag er placeret på henholdsvis Lerchesgade og Rugårdsvej. Den Nye Skole skal opføres ved Odense Havn i City Campus, beliggende matr. nr. 17cz Åløkkegård Hgd., Odense Jorder.

Byggeriet skal certificeres til DGNB Guld. Den forventede byggesum udgør ca. 200 mio. DKK ekskl. moms, som indeholder alle udgifter eksklusiv grundkøb. Tietgenskolen udbyder ved nærværende udbud bygherrerådgivning i forbindelse med planlægning, udbud, projektering, opførelse mv. af Den Nye Skole i totalentreprise. Nedenfor under pkt. II.2.4) fremgår en nærmere beskrivelse af udbuddet.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 4 521 500.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
71240000 Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed
71250000 Arkitekt-, ingeniør- og opmålingsvirksomhed
71310000 Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri
71500000 Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri
71530000 Rådgivning i forbindelse med byggeri
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Tietgenskolen udbyder ved nærværende udbud bygherrerådgivning i forbindelse med planlægning, udbud,

projektering, opførelse mv. af Den Nye Skole i totalentreprise. Bygherrerådgiveren skal forestå udarbejdelse af ny lokalplan, al korrespondance med myndighederne, samt forestå etablering af grundlaget for totalentreprisen, herunder byggeprogram og dispositionsforslag. Der henvises til udbudsbetingelserne.

Bygherrerådgiveren skal udarbejde det tekniske udbuds- og kontraktmateriale til totalentreprisen, samt yde bistand under hele totalentrepriseudbuddet, herunder eksempelvis i forbindelse med spørgsmål/svar, evaluering af tilbud mv. Dette skal ske i samarbejde med Tietgenskolens advokat, der forestår selve udbuddet, herunder tilvejebringelse af udbudsportal, udfærdigelse og publicering af bekendtgørelser, tildelings- og afslagsskrivelser, juridiske vurderinger, udbudsbetingelserne og totalentreprisekontrakt. Bygherrerådgiveren skal i forbindelse med planlægnings-, projekterings- og udførelsesfasen yde løbende

bygherrerådgivning samt forestå opfølgning for Tietgenskolen. Den valgte bygherrerådgiver vil skulle indgå i et samarbejde med Tietgenskolens organisation, herunder den eksterne arkitekt og advokat. Byggegrund og bygning: Der er udarbejdet en betinget aftale om køb af grunden beliggende matr. nr. 17cz Åløkkegård Hgd., Odense Jorder. Udbuddet vedrørende bygherrerådgivning gennemføres således betinget af de i købsaftalen anførte betingelser, herunder bl.a., at Folketingets Finansudvalg godkender uddannelsesbyggeriet, at der vedtages en ny, endelig og upåklaget lokalplan, der efter Tietgenskolens vurdering på tilfredsstillende vis muliggør opførelsen af et nyt uddannelsesbyggeri m.fl. Alle betingelser fremgår af udbudsmaterialet. Endelig aftale om bygherrerådgivning vil således være betinget af endelig købsaftale, herunder de i denne anførte betingelser. Alle betingelser og omstændigheder forbundet hermed fremgår af udbudsmaterialet.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kompetencer / Vægtning: 40 %
Kvalitetskriterium - Navn: Proces / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 251-631175
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
18/02/2021
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: OBH Rådgivende Ingeniører A/S
CVR-nummer: 70169916
Postadresse: Agerhatten 25
By: Odense SØ
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5220
Land: Danmark
E-mail: sqh@obh-gruppen.dk
Telefon: +45 27264666
Internetadresse: www.obh-gruppen.dk
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 3 500 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 4 521 500.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/02/2021

« Tilbage til oversigten over alle licitationer