Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Nedrivningsarbejde

2021/S 042-103947

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Ny Psykiatri Bispebjerg - Miljøsanering og nedrivning af bygning 50, 51 og 52.
Postadresse: Kristineberg 3
By: København
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2100
Land: Danmark
Kontaktperson: Jan Sørensen
E-mail: jso@moe.dk
Telefon: +45 25400270
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.psykiatri-regionh.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://www.rib-software.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Ny Psykiatri Bispebjerg - miljøsanering og nedrivning af bygning 50, 51 og 52

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45111100 Nedrivningsarbejde
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

For at skabe plads til opførelse af kommende Ny Psykiatri Bispebjerg, etape 2, skal der udføres miljøsanering og nedrivning af 3 bygninger samt en mindre tunnel. Opgaven udbydes som en samlet hovedentreprise.

Bygninger skal nedrives etapevis som følger:

Bygning 50 (uddannelsescenter):

- Bygning 50 består af ca. 3 300 m2 stueplan og ca. 750 m2 kælder.

- Bygning består af en betonbase og en let stål-, plade- og glas bygning.

- Stueetage og kælder skal miljøsaneres og fjernes, terrændæk med tilhørende fundamenter skal fjernes.

- Jord op imod bygning opgraves og bortkøres.

Bygning 51 & 52 (akutafdeling, administration og patientstuer):

- Bygning 51 & 52 består af ca. 6 300 m2 (beton/betonelementer) fordelt på 5 etager og ca. 750 m2 kælder (beton) samt ca. 1 300 m2 lette bygninger (betonbase/dæk samt stål, plader og glas) og ca. 150 m2 tunnel (beton).

- Alle etager, kælder samt tunnel skal miljøsaneres og fjernes inkl. terrændæk og fundamenter.

- Jord op imod bygning opgraves og bortkøres.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 18 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45110000 Nedrivning og nedbrydning af bygninger og jordarbejde
45111100 Nedrivningsarbejde
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

Bispebjergbakke 23, 2400 København NV

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

For at skabe plads til opførelse af kommende Ny Psykiatri Bispebjerg, etape 2, skal der udføres miljøsanering og nedrivning af 3 bygninger samt en mindre tunnel. Opgaven udbydes som en samlet hovedentreprise.

Bygninger skal nedrives etapevis som følger:

Bygning 50 (uddannelsescenter):

- Bygning 50 består af ca. 3 300 m2 stueplan og ca. 750 m2 kælder.

- Bygning består af en betonbase og en let stål-, plade- og glas bygning.

- Stueetage og kælder skal miljøsaneres og fjernes, terrændæk med tilhørende fundamenter skal fjernes.

- Jord op imod bygning opgraves og bortkøres.

Bygning 51 & 52 (akutafdeling, administration og patientstuer):

- Bygning 51 & 52 består af ca. 6 300 m2 (beton/betonelementer) fordelt på 5 etager og ca. 750 m2 kælder (beton) samt ca. 1 300 m2 lette bygninger (betonbase/dæk samt stål, plader og glas) og ca. 150 m2 tunnel (beton).

- Alle etager, kælder samt tunnel skal miljøsaneres og fjernes inkl. terrændæk og fundamenter.

- Jord op imod bygning opgraves og bortkøres.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 18 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 13
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges i op til 6 måneder.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ordregiver vil begrænse antallet af egnede ansøgere ud fra nedenstående kriterium:

- Ansøgers relevante referencer

Til brug for ordregivers vurdering skal ansøger angive referencer for udført arbejde i de seneste 5 år. Der kan vedlægges op til 5 referencer.

Der stilles ikke formelle krav til referencernes indhold eller opbygning, men ordregiver ser gerne, at referencerne indeholder oplysninger om:

- Bygherrens navn og kontaktoplysninger

- Projektets navn og beliggenhed/adresse

- Beskrivelse af de udførte arbejder

- Ansøgers rolle og ansvarsområde(r) på opgave

- Entrepriseform

- Størrelse på opgaven (areal og entreprisesum)

- Dato for opgavens aflevering/status for opgaven.

Det vægter positivt at referencerne indeholder nedenstående:

- Sanering og nedrivning

- Betonbygninger på mere end 4 etager

- Nærliggende bygninger i drift, f.eks. hospitalsområde, boligområde eller fabriksområde

- Referencearbejdets værdi skal være mindst 10 mio. ekskl. moms

- Udført senest indenfor de sidste 5 år regnet fra tilbudsfristen.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøger skal udfylde og aflevere et ESPD.

Ansøgere vil blive udelukket fra deltagelse i denne udbudsprocedure, såfremt de er omfattet af en eller flere af de I udbudslovens § 135- 136 (obligatoriske) og § 137, stk. 1 nr. 1-5 (frivillige) nævnte udelukkelsesgrunde. Der henvises det hele til ESPD´et, hvor ansøgeren skal oplyse, hvorvidt ansøgeren er udelukket fra deltagelse efter nogen af de nævnte grunde.

Erklæringer som er givet på anden vis end via ESPD´et tages ikke I betragtning. Går flere ansøgere sammen i et konsortium skal hver ansøger I konsortiet vedlægge et individuelt ESPD. Såfremt en ansøger baserer sig på andres økonomiske/finansielle formåen og/eller teknisk/faglige formåen skal hver enkelt af disse vedlægge et individuelt ESPD.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver har:

- En samlet årsomsætning på min. 36 mio. DKK i hvert af de 3 senest disponible regnskabsår.

- En samlet egenkapital på min. 15 mio. i hvert af de 3 senest disponible regnskabsår.

Dokumentation kan ske ved revisionspåtegnet årsregnskaber for de 3 senest disponible regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der kan vedlægges op til 5 referencer. Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver har mindst én reference for tilsvarende arbejder, hvorved forstås en reference indeholdende samtlige af nedenstående krav:

- Sanering og nedrivning

- Betonbygning på mindst 3 etager

- Nærliggende bygninger i drift, f.eks. hospitalsområde, boligområde eller fabriksområde

- Referencearbejdets værdi skal være mindst 15 mio. ekskl. moms

- Udført senest indenfor de sidste 5 år regnet fra tilbudsfristen.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til udbudsmaterialet.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 31/03/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 28/05/2021
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver har adgang til udbuddet via: https://www.rib-software.dk/udbudsportal TN156912A.

Spørgsmål vedrørende anvendelse af byggeweb udbud kan sendes til support@rib-software.dk ellers kan

support kontaktes på 35 245 250.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til § 7 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 af lov om Klagenævnet for Udbud, som følger:

1) Klager skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort

en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen

regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiver om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/02/2021

« Tilbage til oversigten over alle licitationer