Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Kgs. Lyngby: Ingeniørvirksomhed

2021/S 042-105010

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: U/NORD
CVR-nummer: CVR nr. 63504416
Postadresse: Lundtoftevej 93
By: Kgs. Lyngby
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 2800
Land: Danmark
E-mail: jbb@unord.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.unord.dk/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=xmneptjmlt
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: Kuben Management A/S
Postadresse: Ellebjergvej 52, 2
By: København SV
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2450
Land: Danmark
Kontaktperson: Nathalie Marstrand
E-mail: natm@kubenman.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://kubenman.dk/
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=xmneptjmlt
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale - ingeniørrådgivning for U/NORD

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71300000 Ingeniørvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbud af rammeaftale for ingeniørrådgivning til U/NORD.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 15 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

U/NORD skal i løbet af den næste årrække have udført både mindre og større byggeprojekter af forskellig karakter.

Det forventes, at der igennem rammeaftalens varighed vil være tale om 3-5 større renoveringer og nybyggerier med en samlet anlægssum på ca. 200 mio. DKK. Herudover vil der også være diverse mindre renoverings- og ombygningsprojekter.

Fælles for projekterne er, at der vil være behov for ingeniørrådgivning i varierende omfang. Rådgivningen kan inkludere ydelser i alle faser, i henhold til Ydelsesbeskrivelsen for Byggeri og Landskab (YBL18). Rammeaftalen indgås med én part, og opgaver under rammeaftalen bestilles via ATR for de enkelte delprojekter.

Parallelt med denne rammeaftale har U/NORD til hensigt at indgå en tilsvarende rammeaftale for arkitektydelser, som rådgiver forventes at skulle samarbejde med.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og Bemanding / Vægtning: 60 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 15 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges med 12 måneder.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt flere end 5 ansøgere opfylder ordregivers minimumskrav til egnethed, udvælger ordregiver 5 ansøgere, der efterfølgende opfordres til at afgive tilbud, på baggrund af en vurdering af ansøgerens kompetencer til at gennemføre den udbudte opgave.

I forbindelse med denne vurdering lægges der vægt på relevans af ansøgernes referencer, herunder navnlig disse dele af referencerne:

Ingeniørrådgivning i forbindelse med renovering og nybyggeri inden for uddannelsesbyggeri til ungdomsuddannelser.

Indledende rådgivning, herunder definering af funktionskrav, programmering og disponering.

At de 8 referencer viser en bred erfaring inden for ingeniørrådgivning ved uddannelsesbyggeri til ungdomsuddannelser. Referencerne må gerne vise erfaring med alle faser i ydelsesbeskrivelsen YBL 18. Jo flere faser i samme reference jo mere relevant vurderes referencen.

At der kan vises erfaring med at arbejde under rammeaftaler. Opgaver udført på samme rammeaftale samles i én reference, så der afleveres en reference pr. rammeaftale.

Referencerne vil blive evalueret ud fra en helhedsvurdering og i forhold til relevans til den udbudte opgave.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Rammeaftalen kan forlænges med 12 måneder.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal dokumentere tilstrækkelig økonomisk og finansiel formåen ved at oplyse følgende nøgletal for de seneste 3 afsluttede regnskabsår, indeholdende oplysninger om:

- Likviditetsgrad pr. år opgjort i procent

- Soliditetsgrad pr. år opgjort i procent

- Egenkapital pr. år.

Ved konsortier skal kravet til likviditetsgrad, soliditetsgrad og egenkapital opfyldes af hver af konsortiets deltagere.

En ansøger kan basere sig på tredjemands økonomiske og finansielle formåen, hvilket ansøger i så fald skal vedlægge støtteerklæring på.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- At ansøger har en likviditetsgrad på minimum 100 % pr. år for de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

- At ansøger har en soliditetsgrad på minimum 20 % pr. år for de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

- At ansøger har en egenkapital på minimum 2 mio. DKK for de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Ved sammenslutninger/konsortier skal kravet til soliditetsgrad og likviditetsgrad opfyldes af hver af konsortiets deltagere.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal dokumentere tilstrækkelig teknisk og faglig formåen ved at oplyse følgende:

Referencer med beskrivelse af de betydeligste sammenlignelige opgaver, som ansøger helt eller delvist har udført med angivelse af:

- Kunde

- Opgavens indhold og samlede størrelse (økonomi og omfang)

- Beskrivelse af, hvilke ydelser ansøger har leveret på opgaven, herunder hvilke faser, der har indgået i opgaven.

- Tidsperiode for opgavens udførelse, herunder evt. dato for afleveringsforretning

- Beskrivelse af byggeriet, herunder:

— renovering, ombygning, nybyggeri m.v.

— type af byggeri (anvendelse, opførelsesår m.v.)

- Belysning af referencens relevans for den aktuelle opgave.

Ansøger kan vedlægge referencer som bilag i PDF-format til anmodning om prækvalifikation. Såfremt en reference mangler en eller flere af de ovenfor nævnte oplysningstyper, vil dette ikke nødvendigvis føre til u-konditionsmæssighed, men kan have indflydelse på vurderingen af ansøgers egnethed.

Ansøger kan højst aflevere 8 referencer i alt, inklusive referencer fra andre enheder, som ansøger baserer sig på. Såfremt der angives mere end 8 referencer vil alene de 8 første referencer blive taget i betragtning.

Referencer må maksimalt være 5 år gamle fra ansøgningsfristen om prækvalifikation. Referencer for byggeri, hvor afleveringsforretning er gennemført for mere end 5 år siden, vil ikke blive tillagt værdi i udvælgelsen. Da byggesager ofte har et forholdsvis langstrakt sagsforløb, er rammen for sammenlignelige referencer udvidet fra de normale 3 år til 5 år i dette udbud, for at sikre tilstrækkelig konkurrence, jf. udbudsloven § 155, stk. 1, nr. 2.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der stilles ikke mindstekrav til teknisk og faglig formåen.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Iht. ABR18 med fravigelser og tilføjelser.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 30/03/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 14/04/2021
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske ved at indgive et ESPD elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. pkt. I.3). Ansøger vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøger er

omfattet af de i udbudslovens obligatoriske udelukkelsesgrunde § § 135 og 136, eller udbudslovens frivillige udelukkelsesgrund jf. § 137 stk.1, nr.1) og 2), med mindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: nh@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der er intet officielt mæglingsorgan i Danmark
By: København
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over prækvalifikation skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage efter, at ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 7, stk. 1, i lov for Klagenævnet for Udbud. Klage over tildeling skal ske senest 45 dage efter tildelingens annoncering i TED. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har foretaget underretning. Ovenstående gælder også for sagsanlæg ved domstolene om, at de regler, der er nævnt i lov om Klagenævnet for Udbud er overtrådt, og sagsøgeren ikke forinden har indgivet klage til Klagenævnte for Udbud herom. Klager skal skriftligt informere den ordregivende myndighed om indgivet klage senest samtidig med, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud. Klagen skal angive, om den er indgivet i standstill-perioden. Hvis klagen ikke indgives i standstill-perioden, skal det angives, om der er anmodet om opsættende virkning. Klage skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK. Vejledning om klage til Klagenævnet for Udbud findes på Klagenævnet for udbuds hjemmeside, jf. udbudsbekendtgørelsen afsnit VI.4.1).

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/02/2021

« Tilbage til oversigten over alle licitationer