Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Hjørring: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2021/S 042-105211

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: BoVendia – udbud af rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand
Postadresse: Østergade 52 A
By: Hjørring
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9800
Land: Danmark
E-mail: jjz@bovendia.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://bovendia.dk/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://kubenman.ajoursystem.dk/Tender/DirectLink/e868122d-b77c-4fee-8d79-cfccd90937ac
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbud af rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand (totalrådgivning).

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand (totalrådgivning).

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Case-besvarelse / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og bemanding på rammeaftalen / Vægtning: 35
Pris - Vægtning: 25
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalens varighed er 2 år fra indgåelsen af kontrakten med mulighed for forlængelse af 1 år op til 2 gange.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 7
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt flere end 7 ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed, udvælger ordregiver de 7 bedst egnede. Ved vurdering heraf vil ordregiver lægge vægt på:

- De oplyste referencers relevans i forhold til sammenlignelige opgaver som de der påtænkes udbudt under rammeaftalen.

Med sammenlignelige opgaver menes opgaver, som er gennemført som totalrådgivning, hvor ansøger har været totalrådgiver. Der vil blive lagt vægt på, at totalrådgiver har bred erfaring inden for renovering af almene boliger. Herudover lægges der vægt på, at totalrådgiveren har håndteret LBF-støttede renoveringer samt renoveringer som har indeholdt stor beboerinddragelse.

Referenceprojekter som er afsluttet vægtes højere end referenceprojekter, som endnu ikke er afsluttet. Nyeste (afsluttede) referenceprojekter vægtes højest.

Referenceprojekter som indeholder de fleste (eller alle) af de ydelser som er nævnt i udbudsbetingelsernes pkt. 4.1 ”Overordnet ydelsesbeskrivelse” vil vægte højere end referencer, der kun delvist indeholder de nævnte ydelser.

Referencerne vil blive bedømt ud fra en helhedsvurdering.

Det bemærkes, at jo flere referencer som medsendes, jo bedre vurdering. Der må dog maksimalt medsendes 5 referencer inkl. referencer fra andre virksomheder, som ansøger baserer sig på.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal dokumentere tilstrækkelig kapacitet ved at oplyse følgende nøgletal for de 3 senest afsluttede regnskabsår, indeholdende oplysninger om:

— Samlet omsætning

— Soliditetsgrad i procent

— Egenkapital.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der er følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel kapacitet beregnet som gennemsnit for de 3 senest afsluttede regnskabsår:

— Samlet omsætning: Minimum 15 mio. DKK

— Soliditetsgrad i procent: Minimum 15 %

— Egenkapital: Minimum 2 mio. DKK og positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal dokumentere tilstrækkelig kapacitet ved at oplyse følgende:

Referenceprojekter med beskrivelse af de betydeligste lignende opgaver (opgaven skal være udført eller igangværende), som ansøger helt eller delvist har udført i de seneste 5 år med angivelse af:

- Kort beskrivelse af opgaven, herunder angivelse af entrepriseform, nybyggeri/ ombygning/ renovering, etagemeter, type af byggeri (anvendelse)

- Anlægssum

- Ansøgerens rolle (hvilke faser ansøger har udført) / funktion og hvem opgaven blev udført for

- Udførelsestidsperiode

- Ordregiver (i den forbindelse forbeholder bygherre sig retten til at kontakte den angivne kunde).

I dette udbud er det vurderet, at det er i overensstemmelse med udbudslovens § 155, stk. 1, nr. 2 at tillade referencer, der er ældre end 3 år dog maks. 5 år. Dette er begrundet i, at renoveringssager løber over mange år, hvorfor fravigelsen er nødvendig for at sikre tilstrækkelig konkurrence om opgaven.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der er følgende mindstekrav til teknisk og faglig kapacitet:

Ansøger skal kunne påvise mindst 1 reference på varetagelse af totalrådgivning i forbindelse med renovering af minimum 50 almene boliger i etagebyggeri (lejlighedsskel i vandret plan).

Referencerne må ikke være ældre end 5 år.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 3
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 07/04/2021
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: nh@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der er intet officielt mæglingsorgan i Danmark
By: København
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klagefristerne er fastsat i lov om Klagenævnet for Udbud § 7:

- Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

- Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

- Angår klagen overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens § § 191 og 192, regnes klagefristen på 45 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/02/2021

« Tilbage til oversigten over alle licitationer