Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Taastrup: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

2021/S 042-105895

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: DSB
CVR-nummer: 25 05 00 53
Postadresse: Telegade 2
By: Taastrup
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2630
Land: Danmark
Kontaktperson: Duniya Faqiri
E-mail: dufa@dsb.dk
Telefon: +45 24682955
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.dsb.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/63264
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=294608&B=DSB
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=294608&B=DSB
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6)Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

SKB, Ishøj - Ombygning til slibe og malerværksted

Sagsnr.: S204502, K205479
II.1.2)Hoved-CPV-kode
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

DSB Ejendomme ønsker at ombygge eksisterende S-togs Servicecenter Køge Bugt i Ishøj til slibe- og malerværksted. Servicecenteret er geografisk placeret på adressen Vejlebrovej 15, Ishøj. Servicecenteret skal derfor ombygges til malerværksted, med dertil hørende bygningsmæssige ændringer jævnfør nærværende udbudsmateriale.

Udbud 02 udbydes som hovedentreprise, det vil sige, at entreprenør blandt andet selv skal stå for supplerende detailprojektering af de tilknyttede arbejder frem til idriftsættelse. Generelt kan det nævnes, at en stor del af konstruktions-, kørestrøms-, og VVS-projekteringen, som er lagt over til DSB’s rådgiver for at lette projekteringen og myndighedsbehandlingen.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 30 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Ishøj, Danmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

DSB Ejendomme ønsker at ombygge eksisterende S-togs Servicecenter Køge Bugt i Ishøj til slibe- og malerværksted. Servicecenteret er geografisk placeret på adressen Vejlebrovej 15, Ishøj.

Servicecenteret skal derfor ombygges til malerværksted, med dertil hørende bygningsmæssige ændringer jævnfør nærværende udbudsmateriale.

Udbud 02 udbydes som hovedentreprise, det vil sige, at entreprenør blandt andet selv skal stå for supplerende detailprojektering af de tilknyttede arbejder frem til idriftsættelse. Generelt kan det nævnes, at en stor del af konstruktions-, kørestrøms-, og VVS-projekteringen, som er lagt over til DSB’s rådgiver for at lette projekteringen og myndighedsbehandlingen. Se nærværende bygningsdele med tegningsmateriale, hvor omfang er beskrevet.

Dette udbud benævnes udbud 02. Hovedentreprenør skal arbejdes tæt sammen med entreprenør udbud 01. Udbud 01 er leverance af selve malerkabine med tilhørende ventilationsaggregater og højtryksvakuum anlæg. Nærværende udbud 02 skal levere alle resterende og nødvendige forberedende og slutarbejder for et fuldt funktionsdueligt malerværksted.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 30 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 9
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Grundet tidspres, bedes alle tilbudsgivere at dokumentation for de i ESPDet angivne oplysninger, herunder serviceattest, forsikringsbevis- og police samt årsregnskaber.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

- Tilbudsgivers soliditetsgrad skal være minimum 20 % i det seneste disponible regnskabsår.

- Tilbudsgivers EBIT-margin skal være på minimum 3 % i det seneste disponible regnskabsår.

- Tilbudsgivers samlede årsomsætning skal i gennemsnittet være 60 mio. i de 3 seneste disponible regnskabsår.

- Forsikring med dækningsgrad på 30 mio. DKK.

Referencer, jf. III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgen-de oplysninger:

- Tilbudsgivers soliditetsgrad skal være minimum 20 % i det seneste disponible regnskabsår.

- Tilbudsgivers EBIT-margin skal være på minimum 3 % i det seneste disponible regnskabsår.

- Tilbudsgivers samlede årsomsætning skal i gennemsnittet være 60 mio. i de 3 seneste disponible regnskabsår.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes nøgletallet som virksomhedernes samlede nøgletal i den/de seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

Baserer tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, kan ordregiver kræve, at tilbudsgiver og de pågældende enheder hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Tilbudsgivers soliditetsgrad skal være minimum 20 % i det seneste disponible regnskabsår.

- Tilbudsgivers EBIT-margin skal være på minimum 3 % i det seneste disponible regnskabsår.

- Tilbudsgivers samlede årsomsætning skal i gennemsnittet være 60 mio. i de 3 seneste disponible regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal indgive ESPD med angivelse af følgende oplysninger:

En liste over min. 3 og maks. 5 betydeligste sammenlignelige arbejder, jf. punkt II.1.4) og II.2.4), som til-budsgiver har udført i løbet af de sidste 5 år.

- Mindstekrav til referencerne:

- Entreprenøren skal ved min. 1 reference kunne dokumentere erfaring fra lignende arbejder, som følger Banedanmarks banenormer, indeholdende arbejde mod spor i drift herunder svejsninger og spændingsudligning, hvor entreprenøren har haft det overordnede ansvar for jernbanesikkerhed. Referencen må maksimalt være 5 år gammel

- Entreprenøren skal ved min. 1 reference kunne dokumentere at have udført sporarbejde, hvor en-treprenøren har haft ansvaret for kørestrømsafbrydelser iht. Banedanmarks krav ifm. bestilling af kørestrømsafbrydelser på S-banen og have dokumenteret erfaring med ændringer i BDK's køreled-ningsansvarlig på S-banen herunder at varetage eldriftsansvaret ved sådant arbejde. Referencen må maksimalt være 5 år gammel.

- Entreprenøren skal ved min. 1 reference kunne dokumentere at have udført installationserfaringer med lignende byggeri indenfor de senest 3 år. ved reference kunne dokumentere kun referencer, der vedrører arbejder, som er udført på tidspunktet for tilbudsafgivelse, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt II.2.9), og ved vurderingen af, om mindstekravene til teknisk og faglig kapacitet er opfyldt, jf. nedenfor. Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af arbejderne, der allerede er udført på tilbudstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en klar beskrivelse af, hvilke af de under punkt II.1.4) og II.2.4), anførte arbejder, leverancen vedrørte, samt tilbudsgivers rolle(r) i udførelsen af leverancen. Endvidere be-des referencen indeholde den økonomiske værdi af leverancen (beløb), dato for leverancen samt navn på kunden (modtager).

Ved angivelse af dato for leverancen bedes tilbudsgiver angive datoen for leverancens påbegyndelse og af-slutning. Er dette ikke muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes tilbudsgiver i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet.

Der kan maksimalt angives 5 referencer, uanset om tilbudsgiver er en enkelt virksomhed, om tilbudsgiver baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium).

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder mindstekrav til egnethed i relation til tek-nisk og faglig kapacitet, jf. punkt III.1.3) og/eller hvordan tilbudsgiver opfylder udvælgelseskriteriet, jf. punkt II.2.9).

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

III.1.6)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Jf. AB92

III.1.7)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Finansierings- og betalingsvilkår vil fremgå af udbudsmaterialet.

Der henvises endvidere til påkrævet elektronisk fakturering og mulighed for elektronisk ordre i henhold til lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger m.v. med senere ændringer. Lovbekendtgørelsen kan hentes på www.retsinformation.dk

III.1.8)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Der kræves ingen særlig retlig form. Såfremt ordren tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

AB92 med DSB’s fravigelser og udfyldninger.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 26/03/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 26/03/2021
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. adressen i punkt I.3). For at få adgang til udbudsmaterialet, skal tilbudsgiver være registreret eller registrere sig som bruger.

Såfremt tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem.

Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt [ansøger/tilbudsgiver] oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail dksupport@eu-supply.com eller telefon (+45) 70 20 80 14.

Tilbudsgiver skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold, jf. bekendtgørelse om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester § 11. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

I relation til punkt II.2.6) bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum for kontraktens fulde løbetid, inklusive prisen for alle optioner.

Der vil være mulighed for at besigtige. Besigtigelsen finder sted den torsdag, den. 4. marts. Tilbudsgivere, der ønsker at deltage i besigtigelsen, bedes senest 2 dage inden besigtigelsen tilmelde sig med angivelse af firmatilknytning og navne på max. 2 deltagere via det elektroniske udbudssystem.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/02/2021

« Tilbage til oversigten over alle licitationer

 • BOXIT

  BOXIT

  Få Xtra tid, når du flytter. Flyttebox / Flyttecontainer
 • BG Byggros

  BG Byggros

  Calsitherm indeklimaplade, der isolerer og fugtregulerer boligen
 • Ejot Danmark

  Ejot Danmark

  Professionelle befæstigelse og fastgørelsesprodukter
 • fermacell

  fermacell

  Højkvalitets byggematerialer
 • Greditec

  Greditec

  Murtec Bistal 30R Dista - Murværksarmering
 • Sundolitt

  Sundolitt

  Her finder du alt du skal bruge til effektiv isolering af gulv, væg og tag
 • GRANAB strøsystemer

  GRANAB strøsystemer

  Alt i gulve til boliger, kontorer, skoler og offentlige bygninger
 • Greditec

  Greditec

  Murflex - ventiler i rustfrit stål
 • Lind & Risør

  Lind & Risør

  Fra Typehus til Drømme Villa
 • Swedoor

  Swedoor

  Advance-Line - Indvendige- og udvendige døre i spændende designs
 • Garant

  Garant

  Specialist i tekniske produkter
 • CE Nielsen Aps

  CE Nielsen Aps

  Nedbrydning-Miljøsanering-Diamantskæring/boring
 • Rodahl Stilladser

  Rodahl Stilladser

  Rodahl Stilladser har mere end 60 års erfaring som leverandør til byggebranchen.
 • Københavns Listefabrik

  Københavns Listefabrik

  Se listekataloget - verdens største udvalg af trælister
 • Vika vinduer

  Vika vinduer

  Lad os gøre det sammen
 • Kilian Water

  Kilian Water

  Det beplantede filter – naturlig spildevandsrensning
 • Munters

  Munters

  Energieffektive luftbehandlingsløsninger. Ideelt og kontrolleret klima
 • Dorch & Danola

  Dorch & Danola

  Værktøjsmekka for håndværkere. Mærkevarer til gode priser.