Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Aabyhøj: Råbyggeri af beton

2021/S 043-106658

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Boligforeningen Århus Omegn ved Raundahl & Moesby A/S
CVR-nummer: 32297374
Postadresse: Klamsagervej 15
By: Aabyhøj
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8230
Land: Danmark
Kontaktperson: Søren Raundahl
E-mail: sr@raundahl-moesby.dk
Telefon: +45 20210021
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://raundahl-moesby.dk/
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Kontrakt vedrørende levering og montering af betonelementer

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45262311 Råbyggeri af beton
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Raundahl & Moesby A/S ("RM") skal for Boligforeningen Århus Omegn ("BÅO") opføre 6 125 m2 støtteberettigede almene familieboliger med 69 boligenheder, ca. 49 tilhørende bilparkeringspladser i kælder og terræn, ca. 138 cykelparkeringspladser, samt tilhørende fælles arealer m.v. efter den delegerede bygherremodel, hvilket indebærer, at RM forestår udbudspligten for BÅO. Projektet realiseres på ejendommen matr. nr. 6oq, Vejlby By, Vejlby, der er beliggende Arresøvej 31B, 8240 Risskov. Ejendommen indgår i realisering af et byudviklingsprojekt i henhold til Aarhus Kommunes lokalplan 1083, hvorefter der skal opføres både private boliger samt almene familieboliger på 6 125 m2 på ejendommen.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 14 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45262300 Betonarbejder
45223810 Præfabrikerede konstruktioner
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Arresøvej 31B, 8240 Risskov.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Denne bekendtgørelse omhandler indgåelsen af kontrakten mellem RM og Leth Beton vedrørende levering og montering af betonelementer. Leth Beton er valgt som entreprenør, da Leth Beton også leverer betonelementer til brug for opførelse af de private boliger omfattet af byudviklingsprojektet.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

RM har indgået kontrakt med Leth Beton om levering og montering af betonelementer til brug for det private byggeri på Arresøvej 31B, Risskov. RM har endvidere som delegeret bygherre overtaget udbudspligten fra BÅO og står over for udbud af betonelementer.

Det er RM's vurdering, at det ikke er muligt at tildele denne kontrakt til andre leverandører end Leth Beton. Arealet mellem den private bygning og boligforeningens bygning udføres som en sammenhængende konstruktion indeholdende et gårdrum over et overdækket parkeringsareal. Konstruktionen består af søjler, bjælker, elementvægge og elementdæk, der indgår i et fælles statisk system. Såfremt opførelsen af boligforeningens bygning og fællesareal (parkering og gårdrum) ikke forestås af samme leverandør og montør, som udfører opgaven på den private del, vil der uværgeligt opstå byggetekniske udfordringer/ problematiske grænsefladesnit med heraf følgende risici og fordyrelser for BÅO. Hertil kommer, at hvis ikke opførelsen BÅS’s bygning og fællesarealer forestås af samme entreprenør, som udfører opgaven på den private del, vil der skulle udføres fordyrende tiltag for at sikre den statiske sammenhæng og den nødvendige sikkerhed omkring en ufærdig bygningsdel i asynkrone byggeperioder.

Supplerende bemærkes det, at hvis indkøbsbehovet for den private henholdsvis den almene del af projektet var opstået på samme tidspunkt, kunne en fælles aftale være indgået. En sådan aftale ville udgøre en blandet kontrakt i udbudslovens § 26’s forstand. Da den private del af projektet er langt den største, ville hovedformålet med en sådan kontrakt være den private anskaffelse, og kontraktindgåelsen ville derfor heller ikke i denne situation være udbudspligtig.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Betegnelse:

Levering og montering af betonelementer

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
19/02/2021
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Leth Beton A/S
CVR-nummer: 17024531
Postadresse: Rishøjvej 26
By: Bedsted, Thy
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 7755
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 14 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: kflu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I tilfælde hvor ordregiver forud for kontraktindgåelse har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, hvoraf det fremgår, at ordregiveren agter at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, og denne bekendtgørelse indeholder en begrundelse for ordregivers beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, og når kontrakten ikke er indgået inden udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, skal klage i forbindelse med ordregivers beslutning om, at ordregiveren har til hensigt at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Klagen skal vedlægges klagegebyr på 20 000 DKK.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Center for Udbudsregler
Postadresse: Carl Jacobsensvej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://www.kfst.dk/
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/02/2021

« Tilbage til oversigten over alle licitationer