Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Ingeniørvirksomhed

2021/S 043-107639

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Danmarks Radio
CVR-nummer: 62786515
Postadresse: DR Byen Emil Holms Kanal 20
By: København C
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 0999
Land: Danmark
Kontaktperson: Otte Ottesen
E-mail: otot@dr.dk
Telefon: +45 28546653
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/cdb460e7-bdaf-4213-bab1-c70e39c1a5bb/homepage
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/cdb460e7-bdaf-4213-bab1-c70e39c1a5bb/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/cdb460e7-bdaf-4213-bab1-c70e39c1a5bb/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/cdb460e7-bdaf-4213-bab1-c70e39c1a5bb/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Medievirksomhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

EU-udbud af rammeaftaler vedrørende teknisk rådgivning - ingeniørrådgivning - med krav om dedikerede ressourcer

Sagsnr.: Teknisk Ingeniørrådgivning
II.1.2)Hoved-CPV-kode
71300000 Ingeniørvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

DR udbyder 2 rammeaftaler indenfor teknisk ingeniørrådgivning. Der er tale om ydelser i henhold til danske

Ark og FRI's ydelsesbeskrivelser for »Byggeri og Landskab« samt »Bygherrerådgivning«. De 2 rammeaftaler

dækker hhv. Øst- og Vest-Danmark.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 10 600 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

1) Øst-Danmark

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71621000 Tekniske undersøgelser eller rådgivning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
NUTS-kode: DK014 Bornholm
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hovedudførelsessted:

DR Byen, København

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Der udbydes en rammeaftale med 1 leverandør, og hvor opgaver tildeles direkte via separate leveranceaftaler.

Opgaverne vil i indhold svare til indholdet af danske ark og FRI's ydelsesbeskrivelser for »Byggeri og

Landskab« samt »Bygherrerådgivning«.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 8 800 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

DR har option på 2 forlængelser á 1 år.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der på delaftalen modtages flere end 5 egnede ansøgere, udvælger DR ud fra nedenstående

udvælgelseskriterier 5 ansøgere, som prækvalificeres til at afgive tilbud:

— Der vil ved udvælgelsen blive lagt vægt på bredden og kvaliteten af de afgivne referencer.

— Det vil ligeledes blive tillagt vægt, at både små og mellemstore virksomheder er blandt de prækvalificerede ansøgere.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der er indarbejdet 2 optioner på hver 1 års forlængelse af rammeaftalen.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

2) Vest-Danmark

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71621000 Tekniske undersøgelser eller rådgivning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Hovedudførelsessted:

Århus

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Der udbydes en rammeaftale med 1 leverandør, og hvor opgaver tildeles direkte via separate leveranceaftaler.

Opgaverne vil i indhold svare til indholdet af danske ark og FRI's ydelsesbeskrivelser for »Byggeri og

Landskab« samt »Bygherrerådgivning«.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 800 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

DR har option på 2 forlængelser á 1 år.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der på delaftalen modtages flere end 5 egnede ansøgere, udvælger DR ud fra nedenstående

udvælgelseskriterier 5 ansøgere, som prækvalificeres til at afgive tilbud:

— Der vil ved udvælgelsen blive lagt vægt på bredden og kvaliteten af de afgivne referencer.

— Det vil ligeledes blive tillagt vægt, at både små og mellemstore virksomheder er blandt de prækvalificerede ansøgere.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der er indarbejdet 2 optioner på hver 1 års forlængelse af rammeaftalen.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

— Samlet omsætning

— Soliditetsgrad (egenkapital / totale aktiver X 100)

— Likviditetsgrad (omsætningsaktiver ekskl. varebeholdning / kortfristet gæld ekskl. feriepengeforpligtelse X 100).

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

— Soliditetsgraden skal være mindst 15 for det senest tilgængelige regnskabsår.

— Likviditetsgraden skal være mindst 100 for det senest tilgængelige regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Liste over de betydeligste leveringer af tjenesteydelser med angivelse af beløb, tidspunkter og kunde.

Der skal være tale om relevante tjenesteydelser, som omfatter leverancer inden for ydelsesbeskrivelserne for »Byggeri og Landskab 2018« og »Bygherrerådgivning 2019«.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Referencerne bør blandt andet omfatte følgende kategorier:

1) Energioptimering

2) Brandteknisk rådgivning

3) Lystekniske anlæg — styring og optimering

4) Indeklimaforhold

5) Akustik

6) Atriumbyggeri (kontorbyggeri med indre atrium)

7) Byggeri til radio- og tv-produktion, film- og lydproduktion

8) Koncertsale til akustisk/klassisk musik, kulturhuse, medborgerhuse

9) Kontorbyggeri større end 5 000 m2.

Herudover specifikt for delaftale 1:

10) Frikøling

11) Grundvandskøling.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til vedlagte rammeaftaleudkast. Ingen usædvanlige kontraktudførelsesvilkår.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 041-075057
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 26/03/2021
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 26/04/2021
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud (Lov nr. 492 af 12.5.2010 som ændret ved lov nr. 1556 af

21.12.2010, lov nr. 618 af 14.6.2011, lov nr. 1231 af 18.12.2012, lov nr. 511 af 27.5.2013) med efterfølgende

ændringer jf. lov nr. 1564 af 15. december 2015 (udbudsloven), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf.

udbudslovens § 171, stk. 2, eller lovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamiske indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor

ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens

§ 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftlige underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i udbudsbekendtgørelsens punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

Lov om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer kan hentes på www.retsinformation.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/02/2021

« Tilbage til oversigten over alle licitationer

 • Condair

  Condair

  Hygiejnesikrede befugtningsløsninger til produktion, sundhedssektoren og kontor
 • DM&E

  DM&E

  DM&E Kloakmestergaranti
 • CE Nielsen Aps

  CE Nielsen Aps

  Nedbrydning-Miljøsanering-Diamantskæring/boring
 • Dansk Boligbyg

  Dansk Boligbyg

  Det giver pote at leve værdierne
 • Festool

  Festool

  Se det store udvalg af festool brochurer
 • Trapperenovering.dk

  Trapperenovering.dk

  Alt i trapperenovering
 • GRANAB strøsystemer

  GRANAB strøsystemer

  Alt i gulve til boliger, kontorer, skoler og offentlige bygninger
 • Zarges

  Zarges

  Godt arbejdsmiljø valg
 • Dorch & Danola

  Dorch & Danola

  Værktøjsmekka for håndværkere. Mærkevarer til gode priser.
 • Panelbyg

  Panelbyg

  Recticel isolering  til hele byggeriet  –  Lampda værdi ned til  0,021 W/mK
 • Uponor VVS

  Uponor VVS

  Eksperter på VVS og indeklima
 • Danvak

  Danvak

  Forum for professionelle inden for HVAC, energi og indeklima
 • Plastmo

  Plastmo

  Din vejledning til tagrender - 15 % større vandkapacitet. Op til 25 års garanti.
 • Vika vinduer

  Vika vinduer

  Lad os gøre det sammen
 • DAFA

  DAFA

  DAFA tætner, dæmper og beskytter
 • Rodahl Stilladser

  Rodahl Stilladser

  Rodahl Stilladser har mere end 60 års erfaring som leverandør til byggebranchen.
 • Global Tools

  Global Tools

  online leverandør af værktøj i høj kvalitet til billige priser
 • Mul10 ProSafe

  Mul10 ProSafe

  Tagdækkernes faldsikringssystem