Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Tjenesteydelser i forbindelse med landmåling

2021/S 043-107659

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Femern Bælt A/S
CVR-nummer: 28986564
Postadresse: Vester Søgade 10
By: København V
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1601
Land: Danmark
Kontaktperson: Femern - Anne Bøgh Johansen
E-mail: ajo@femern.dk
Telefon: +45 33414449
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://femern.com/da
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=294224&B=KA
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=294224&B=KA
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Femern A/S varetager anlæggelsen og driften af den kommende faste forbindelse over FemernBælt

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale om landinspektørydelser

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71353000 Tjenesteydelser i forbindelse med landmåling
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Opgaven, som udbuddet omfatter, består overordnet i at levere landinspektørrådgivning til etableringen af den faste forbindelse over Femern Bælt.

Følgende særlige ydelser forventes at skulle løses af rådgiveren;

1) Bistand til udarbejdelse og indgåelse af frivillige aftaler

2) Udarbejdelse af erstatningsforslag

3) Bistand i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af ekspropriation

4) Bistand i forbindelse med udarbejdelse af supplerende VVM-redegørelse(r)

5) Udvikling og vedligeholdelse af internt og eksternt GIS-værktøj

6) Matrikulære sager samt afsætning af skel og arealer i marken.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 7 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
22114300 Kort
22114310 Matrikelkort
30221000 Digitale matrikelkort
48220000 Programpakke til internet og intranet
48326100 Digitalt kortlægningssystem
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
71250000 Arkitekt-, ingeniør- og opmålingsvirksomhed
71354000 Kortfremstilling
71354300 Virksomhed i forbindelse med matrikeloversigt
71354500 Maritim opmåling
71355000 Opmålingstjenester
71355200 Landmåling
71540000 Bygge- og anlægskoordinering
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

København og Rødbyhavn

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven, som udbuddet omfatter, består overordnet i at levere landinspektørrådgivning til etableringen af den faste forbindelse over Femern Bælt.

Følgende særlige ydelser forventes at skulle løses af rådgiveren;

1) Bistand til udarbejdelse og indgåelse af frivillige aftaler

2) Udarbejdelse af erstatningsforslag

3) Bistand i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af ekspropriation

4) Bistand i forbindelse med udarbejdelse af supplerende VVM-redegørelse(r)

5) Udvikling og vedligeholdelse af internt og eksternt GIS-værktøj

6) Matrikulære sager samt afsætning af skel og arealer i marken.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 7 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Hvis der er mere end 5 ansøgere, vil Femern A/S ved udvælgelsen lægge vægt på de angivne referencer, herunder særligt hvem der har vedlagt de bedste og mest relevante referencer, jf. også udbudsbetingelsernes punkt 5.4. Femern A/S vil ved vurderingen af referencerne tage udgangspunkt i opgaven, således som den er beskrevet i udbudsbekendtgørelsens punkt II.2.4) samt opgavebeskrivelsens (bilag 1) pkt. 3.2 med underpunkter. Femern A/S vil i forlængelse heraf lægge positiv vægt på referencer, der demonstrerer erfaring med leverance af så mange som muligt af de typer af ydelser, der er oplistet i udbudsbekendtgørelsens punkt II.2.4) samt opgavebeskrivelsens (bilag 1) pkt. 3.2. Herudover vil Femern A/S lægge positiv vægt på referencer, der demonstrerer erfaring med et geografisk informationssystem (GIS), der går ud over Danmarks grænser.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

Anlægget af den faste forbindelse over Femern Bælt modtager EU-støtte fra TEN-T programmet under projektkode 2014-EU-TM-0221-W.

II.2.14)Yderligere oplysninger

Femern A/S udbyder rammeaftalen som en samlet rammeaftale. Dette vurderes i højere grad at sikre Femern A/S stordriftsfordele, mindske omkostninger til administration og forvaltning af kontrakter samt skabe en større ensartethed i løsningen af relaterede opgaver under kontrakten. En opdeling i delkontrakter vurderes ikke at kunne være med til at skabe et større konkurrencefelt.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal benytte og vedlægge det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) som foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder de nedenfor anførte minimumskrav til egnethed, jf. udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1 og 2. Information omkring soliditetsgrad og årsomsætning skal angives i ESPD’ens del IV, B.

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne angives for hver af de deltagende og/eller støttende virksomheder.

Såfremt ansøger/tilbudsgiver baserer sig på andre virksomheders økonomiske kapacitet, skal dokumentationen fremsendes for hver enhed.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav kræves, at ansøger/tilbudsgiver dokumenterer:

- At ansøger/tilbudsgiver for hvert af de seneste 3 regnskabsår har en årsomsætning på mindst 14 mio. DKK og soliditetsgrad på mindst 15 %.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal benytte og vedlægge det fælles europæiske udbudsdokument som bevis for, at ansøger opfylder de nedenfor anførte minimumskrav til egnethed, jf. udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1 og 2. Informationen omkring referencer skal anføres i ESPD’ens del IV, C og er den endelige dokumentation. Ingen yderligere dokumentation for teknisk og faglig formåen kræves inden tildeling af rammeaftalen.

ESPD’en udfyldes med en referenceliste med tilsvarende opgaver som ansøger har løst inden for de seneste 3 år. Oversigten for hver leverance bør indeholde en kort beskrivelse af ansøgerens egne ydelser under den udførte leverance, størrelsen af leverancen (rådgivningssummer), udførelsesperiode (dato) samt navn og om muligt kontaktdata på kunden (modtager).

Der bør maksimalt angives 5 referencer. Såfremt ansøgningen indeholder mere end 5 referencer, vil alene de første referencer blive taget i betragtning. Se nærmere herom i udbudsbetingelsernes punkt 5.2.2.B.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav kræves, at ansøger dokumenterer begge bullets nedenfor:

- Mindst en reference, der dækker rådgivning for et projekt, hvor ansøger har haft en omsætning på landinspektørydelser, der overstiger i alt 1 mio. DKK ekskl. moms på projektet.

- Mindst en reference, der dokumenterer erfaring med opdatering af et geografisk informationssystem (GIS).

Samme reference kan opfylde begge mindstekrav.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Leverandørens ydelser skal leveres i overensstemmelse med rammeaftalen, herunder rammeaftalens CSR-klausul.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 30/03/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

1) ESPD: Ansøger skal udfylde og vedlægge sin ansøgning i det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold.

Femern A/S skal udelukke ansøgere fra deltagelse i udbudsprocessen, hvis disse befinder sig i en udelukkelsesgrund omfattet af udbudslovens § § 135 -136 (obligatoriske udelukkelsesgrunde). Der gøres særligt opmærksom på, at visse af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudsdirektivet er gjort obligatoriske i udbudslovens § 136. Femern A/S vil endvidere udelukke ansøgere fra deltagelse i udbudsprocessen, hvis disse befinder sig i en udelukkelsesgrund omfattet af § 137, stk. 1, nr. 2 (f.eks. hvis ansøgeren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling mv.).

Før Femern A/S’ beslutning om tildeling af rammeaftalen, skal Femern A/S kræve, at den tilbudsgiver, som Femern A/S har til hensigt at tildele rammeaftalen til, fremlægger dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i det fælles europæiske udbudsdokument, jf. udbudslovens § 159, stk. 2. Denne dokumentation vil som udgangspunkt indhentes i forbindelse med tildelingen af rammeaftalen. Femern A/S forbeholder sig dog retten til at indhente dokumentationen allerede i forbindelse med ansøgningsfasen eller parallelt med tilbudsfasen, jf. også udbudslovens § 151, stk. 2.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/02/2021

« Tilbage til oversigten over alle licitationer