Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Aarhus: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2021/S 043-107723

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Arbejdernes Andels Boligforening
CVR-nummer: 41954817
Postadresse: Langelandsgade 50
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Karin Bundgaard
E-mail: karb@cowi.com
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.aabnet.dk/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=lreggwodkj
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

AAB afd. 37 Herredsvang - renovering af facader og installationer - totalrådgivning

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Arbejdernes Andels Boligforening, Aarhus udbyder totalrådgivning omfattende projektering og byggeledelse i forbindelse med renovering af facader og installationer af afd. 37 - Herredsvang.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Fjældevænget 2-46, 8210 Aarhus V.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Arbejdernes Andels Boligforening, Aarhus udbyder totalrådgivning omfattende projektering og byggeledelse i forbindelse med renovering af facader og installationer af afd. 37 - Herredsvang.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Procesbeskrivelse - udførele/aflevering / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Bemanding og CV'er / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 40
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 42
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ved udvælgelsen blandt de egnede ansøgere vil ordregiver vælge de 4 tilbudsgivere, som i lyset af den udbudte opgave vurderes at have den bedste tekniske og faglige formåen.

Vurdering vil ske på baggrund af oplysninger angivet i ESPD samt eventuelt supplerende referenceark.

Udvælgelse af de prækvalificerede blandt flere egnede ansøgere vil ske på baggrund af en vurdering af ansøgernes tekniske og faglige formåen som dokumenteret gennem de fremsendte referencer.

Ordregiver vil ved udvælgelsen vurdere, hvilke ansøgere, der gennem de fremsendte referencer, har dokumenteret de mest relevante referencer i forhold til den udbudte opgave.

- "Relevante referencer" forstås som værende referencer, der er sammenlignelige med opgaven i art og omfang, herunder projektering til hoved-, stor eller fagentreprise og byggeledelse. Det er særligt kvalificerende for en reference, hvis opgaven vedrører renovering og er udført i totalrådgivning for en almen boligorganisation.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger bedes oplyse egenkapital i det seneste disponible regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For at sikre, at ansøger har den rette finansielle og økonomiske formåen, er det et mindstekrav, at ansøgers

- egenkapital i det seneste disponible regnskabsår har været positiv.

Oplysninger om ansøgers egenkapital angives i ESPD, del IV afsnit C. eller B.

Hvis ansøgerens virksomhed er etableret indenfor det seneste regnskabsår, skal ansøgeren alene angive oplysninger for den periode, hvor virksomheden har bestået.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøgernes tekniske og faglige formåen i form af referencer fra udførelse af tidligere lignende opgaver vil danne grundlag for udvælgelse blandt flere egnede ansøgere, jf. prækvalifikationsmaterialets pkt. 01.2.7. og udbudsbekendtgørelsens pkt. II.2.9).

Ansøger bedes angive teknisk og faglig formåen i form af referencer fra udførelse af tidligere lignende opgaver.

Nedenstående oplysninger bedes angivet ved aflevering af referencer/referenceliste, og udgør dermed også den endelige dokumentation herfor:

Beskrivelse:

— Type af rådgivningsopgave

— Rådgivningsform

— Beskrivelse af egne rådgivningsydelser.

Beløb:

— Samlet honorar ekskl. moms.

Dato:

— Dato for aflevering (ABR).

Modtager:

— Kunde / bygherres navn / kundens kontaktoplysninger.

Referencer kan afleveres som særskilte referenceark/referenceliste eller angives i ESPD'et.

Referenceoplysninger angivet i ansøgningen udgør også den endelige dokumentation herfor, jf. udbudslovens § 155, stk. 1, nr. 2.

Det henstilles, at ansøger i prækvalifikationsansøgningen vedlægger maksimum samlet 8 referencer samt evt. underrådgivere, som ansøger måtte støtte sin tekniske og faglige formåen på og som i videst muligt omfang dokumenterer erfaring med ovenstående emner.

- Rådgiverreferencerne må max være 3 år gamle regnet fra afleveringstidspunktet af rådgivningsopgaven.

- Referencerne skal vedrøre fra igangværende/udførte projekter.

Referencerne må hver for sig maksimalt udgøre 1 A4-side (for separat vedlagte referencer).

Ordregiver vil ved udvælgelsen vurdere, hvilke ansøgere, der gennem de fremsendte referencer, har dokumenteret de mest relevante referencer i forhold til den udbudte opgave.

- "Relevante referencer" forstås som værende referencer, der er sammenlignelige med opgaven i art og omfang, herunder projektering til hoved-, stor eller fagentreprise og byggeledelse. Det er særligt kvalificerende for en reference, hvis opgaven vedrører renovering og er udført i totalrådgivning for en almen boligorganisation.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der stilles nedenstående mindstekrav til ansøgers tekniske og faglige formåen:

- Ansøger skal have udført minimum én relevant totalrådgivningsreference, dvs. totalrådgiver skal oplyse minimum én totalrådgivningsreference som er sammenlignelig med den udbudte opgave i art, dvs. renovering af facader og installationer, er udført for en almen boligorganisation, og som har en entreprisesum på minimum 25 mio. DKK ekskl. moms.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

ABR18

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 30/03/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 16/04/2021
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3)Yderligere oplysninger:

Angivelse kontraktens varighed i punkt II.2.7). er inklusiv 1 års eftersyn.

For udbuddet gælder de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135-136.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: www.klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud skal klager over ikke at være blevet prækvalificeret være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter afsendelsen af underretning til ansøgerne om, hvem der er blevet prækvalificeret jf. lovens § 7, stk. 1, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Øvrige klager skal være indgiver til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter offentliggørelsen af en bekendtgørelse om indgået kontrakt i EU-Tidende.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jakobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/02/2021

« Tilbage til oversigten over alle licitationer