Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Hjørring: Teknisk inspektion af bygninger

2021/S 046-115683

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
CVR-nummer: 16287180
By: Hjørring
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 9800
Land: Danmark
Kontaktperson: Fuldmægtig, cand.merc.jur Pernille Vilsen
E-mail: fes-ues07v@mil.dk
Telefon: +45 24782435
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ejendomsstyrelsen.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=dicxuvorgk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Offentligt udbud af kontrakt vedrørende energimærkning af Forsvarets bygninger

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71631300 Teknisk inspektion af bygninger
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Forsvarsministeriet er som bygningsejer ved bekendtgørelse nr. 1651 af 18. november 2020 om energimærkning af bygninger til en hver tid forpligtet til at have et gyldigt energimærke på alle bygninger omfattet af bekendtgørelsen. Klima- og energisektionen hos Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er ansvarlige for gennemførelsen af den lovpligtige energimærkning af Forsvarsministeriets eksisterende bygningsmasse i henhold til bekendtgørelse om energimærkning af bygninger hvert 10. år. Kontrakten har derfor til formål at dække Forsvarsministeriets behov for udarbejdelse af energimærker på 65 af Forsvarets bygninger og således iagttage førnævnte bekendtgørelse. Kontrakten indeholder ydereligere en option på udarbejdelse af energimærker på 114 af Forsvarets bygninger.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 225 700.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
71300000 Ingeniørvirksomhed
71314000 Energi og hermed beslægtet virksomhed
71314300 Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Leverandøren forpligter sig i henhold til kontrakten til at udarbejde energimærkninger på 65 af Forsvarets bygninger. Leverandøren forpligter sig ydermere til at udarbejde energimærker på 114 af Forsvarets bygninger som en option til kontrakten. Ydelsen omfatter udarbejdelse af energimærkninger for opvarmede bygninger over 250 kvadratmeter, der tidligere har været energimærket. Ydelsen kan dog omfatte bygninger, hvor der siden udarbejdelse af det tidligere energimærke er gennemført ændringer, som i væsentligt omfang har haft en påvirkning på bygningens energimæssige ydeevne.

Leverandørens ydelse omfatter yderligere udarbejdelse af en oversigt over energibesparelser, som energimærkningerne indeholder. Ydelsen har til formål at gøre de mulige og rentable energibesparelser synlige for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. Energimærkningen skal således indeholde en dokumenteret oversigt over forslag til energibesparende foranstaltninger og råd om, hvordan energiforbruget kan reduceres. Oversigten over besparelsesforslag skal endvidere indeholde forslag til vandbesparende foranstaltninger.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 225 700.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/06/2021
Slut: 31/12/2023
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kontrakten er udbudt med en option der muliggør, at Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse kan vælge at tilkøbe genmærkning af 114 bygninger, hvis energimærker udløbet i løbet af 2023.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Det er et minimumskrav, at tilbudsgivers gennemsnitlige årlige omsætning over de seneste 3 disponible regnskabsår som minimum har udgjort 4,45 mio. DKK.

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede gennemsnitlige omsætning for de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, beregnes omsætningen som ansøgers og den/de støttende virksomheders samlede gennemsnitlige omsætning for de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver har haft en positiv egenkapital i det seneste disponible regnskabsår.

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som deltagernes samlede egenkapital i det senest afsluttede regnskabsår.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i det senest afsluttede regnskabsår.

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver som minimum har haft en årlig soliditetsgrad på 30 % i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår.

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes soliditetsgraden som virksomhedernes samlede soliditetsgrad i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes soliditetsgraden som ansøgers og den/de støttende virksomheders samlede soliditetsgrad i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Det et mindstekrav, at tilbudsgiver er et certificeret energimærkningsfirma med et kvalitetsledelsessytem efter reglerne i den internationale standard ISO 9001.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

1) Udenlandske virksomheder skal senest samtidig med arbejdets påbegyndelse registreres i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Se www.erst.dk

2) Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af virksomheder (fx konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

3) Kontrakten indeholder krav om, at relevante medarbejdere, der varetager opgaver i forbindelse med opfyldelse af serviceaftalen, skal kunne sikkerhedsgodkendes til niveauet "Til Tjenestebrug", jf. statsministeriets sikkerhedscirkulære CIS nr. 10338 af 17. december 2014 vedrørende sikkerhedsbeskyttelse af informationer af fælles interesse for landene i NATO, EU, WEU, og andre klassificerede information samt informationer af sikkerhedsmæssig beskyttelsesinteresse.

4) Kontrakten indeholder krav om iagttagelse af en arbejdsklausul samt internationale konventioner. Der henvises til kontraktbilag 3.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 07/04/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 07/04/2021
Tidspunkt: 12:01

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3)Yderligere oplysninger:

1) Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssysten, iBinder, jf. pkt. I.3), hvor der er indsat link. For adgang til udbudsmaterialet skal tilbudsgiver være registreret som bruger. Registrering er vederlagsfri. Såfremt tilbudsgiver oplever problemer med systemet, kan iBinders support kontaktes på mail via support@ibinder.dk eller telefon (+45) 89 88 78 30.

2) Såfremt tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være gældende. Det samme gør sig gældende, såfremt tilbudsgiver har uploaded flere tilbud.

3) Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem, iBinder. Det er tilbudsgivers ansvar at holde sig opdateret om eventuelle offentliggørelser på iBinder.

4) Tilbudsgiveren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudsloven § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt samtlige frivillige udelukkelsesgrunde anført i udbudslovens § 137, herunder vedrørende tilsidesættelse af visse forpligtelser, jf. nr. 1, forhold vedr. insolvens/konkurs el. lign., jf. nr. 2, alvorlige pligtforsømmelser, jf. nr. 3, aftale mhp. konkurrencefordrejning, jf. nr. 4, mislighold af tidligere offentlig kontrakt, jf. nr. 5, uretmæssig påvirkning af ordregivers beslutningsproces, jf. nr. 6 og ubetalt forfalden gæld til det offentlige under 100 000 DKK, jf. nr. 7, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudsloven § 138.

5) Før Ejendomsstyrelsens beslutning om tildeling af kontrakten, skal Ejendomsstyrelsen kræve, at den tilbudsgiver, som Ejendomsstyrelsen har til hensigt at tildele kontrakten, fremlægger dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i det fælles europæiske udbudsdokument, jf. udbudslovens § 159, stk. 2. Tilbudsgiver skal have en passende frist til fremlæggelse af dokumentationen. Dokumentationen vedrører de i udbudsbekendtgørelsen stillede krav til tilbudsgivernes personlige forhold, tekniske og faglige formåen samt økonomiske og finansielle formåen.

Tilbudsgiver skal fremsende følgende oplysninger vedrørende udelukkelse og egnethed:

- Tilbudsgivers personlige forhold: Serviceattest eller tilsvarende dokumentation udstedt inden for de seneste 6 måneder før tilbudsfristen.

- Tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen: Årsregnskaber eller lignende dokumentation, herunder revisorpåtegnet erklæring vedrørende omsætningen, såfremt denne ikke fremgår af årsregnskabet. Hvis oplysningerne fremgår af tilbudsgivers offentliggjorte årsrapporter, er det ikke nødvendigt at fremsende ovenstående dokumentation.

- Dokumentation for tilbudsgivers certificering som energimærkningsfirma med et kvalitetsledelsessytem efter reglerne i den internationale standard ISO 9001.

- Støtteerklæring, såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen.

- Konsortieerklæring, såfremt tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder.

Ejendomsstyrelsen forbeholder sig ligeledes retten til på ethvert tidspunkt i udbudsproceduren at indhente ovennævnte dokumentation, såfremt dette vurderes nødvendigt for, at proceduren gennemføres korrekt, jf. udbudsloven § 151, stk. 2.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte tilbudsgivere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudsloven § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiver har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudsloven § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiver har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e- mailadresse er angivet i pkt. VI.4.1).

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk/udbud/
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/03/2021

« Tilbage til oversigten over alle licitationer