Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Birkerød: Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri

2021/S 046-115812

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Novafos A/S
CVR-nummer: 31 88 49 93
Postadresse: Blokken 9
By: Birkerød
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 3460
Land: Danmark
E-mail: kno@novafos.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.novafos.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=294296&B=DK_UDBUD
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=294296&B=DK_UDBUD
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale rådgivning

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71310000 Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Rammeaftale for rådgivning med følgende 5 delaftaler:

- Delaftale 1 - Plan og projekt regn- og spildevandssystemer

- Delaftale 2 - Planlægning regn- og spildevandssystemer

- Delaftale 3 - Plan og projekt pumpestationer

- Delaftale 4 - Plan og projekt renseanlæg

- Delaftale 5 - Vandløb.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 362 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 1 - Plan og projekt regn- og spildevandssystemer

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71310000 Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Novafos har på denne aftale bl.a. behov for rådgivning i forbindelse med følgende projekttyper (oplistet ud fra forventet økonomisk omfang med største først og mindste sidst):

— Regnvandsledninger

— Spildevandsledninger

— Bassiner

— Pumpestationer

— Vand på terræn (håndtering af hverdagsregn og skybrud).

Rådgivningen forventes bl.a. at omfatte følgende ydelser:

— Hydrauliske beregninger

— Idéoplæg og dispositionsforslag

— Projektforslag

— Myndighedsprojekt og myndighedsansøgninger

— Interessent og -borgerhåndtering

— Hovedprojektering (udbudsprojekt)

— Arbejdsmiljøkoordinering (P)

— Udbud

— Byggeledelse

— Fagtilsyn

— Arbejdsmiljøkoordinering (B)

— Overdragelse til driften.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 200 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 7
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt flere end 7 ansøgere opfylder mindstekravene, vil Novafos på baggrund af ansøgernes referencer vægte og udvælge de ansøgere, der har dokumenteret den mest relevante tekniske og faglige kapacitet i forhold til rådgiverydelser som det udbudte

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 2 - Planlægning regn- og spildevandssystemer

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71310000 Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Novafos har på denne aftale bl.a. behov for rådgivning i forbindelse med følgende projekttyper (oplistet ud fra forventet omfang med største først og mindste sidst):

— Regnvandsledninger

— Spildevandsledninger

— Bassiner

— Pumpestationer

— Vand på terræn (håndtering af hverdagsregn og skybrud).

Rådgivningen forventes bl.a. at omfatte følgende ydelser:

— Hydrauliske beregninger & analyser, herunder bl.a.:

- Områdeplaner / strukturanalyser

- Modelopsætning, kalibrering og kvalitetssikring

- Dimensionering af afløbssystemer iht. spildevandskomitéens anbefalinger

- Oversvømmelsesberegninger

- Cost-benefit-analyser

— Idéoplæg, dispositionsforslag og projektforslag

— Myndighedsprojekt og myndighedsansøgninger, herunder bl.a.:

- VVM/miljøkonsekvensrapporter (ansøgninger/screeninger og rapporter)

- § 3-dispensationer og Natura 2000 -væsentlighedsvurderinger mv.

- Diverse ansøgninger (udledningstilladelse, nedsivningstilladelse, jordforurening mv).

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 90 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 6
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt flere end 6 ansøgere opfylder mindstekravene, vil Novafos på baggrund af ansøgernes referencer vægte og udvælge de ansøgere, der har dokumenteret den mest relevante tekniske og faglige kapacitet i forhold til rådgiverydelser som det udbudte

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 3 - Plan og projekt pumpestationer

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71310000 Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Novafos har på denne aftale bl.a. behov for rådgivning i forbindelse med følgende projekttyper:

— Renovering og ombygning af pumpestationer med tilhørende trykledninger

— Etablering af pumpestationer med tilhørende trykledninger.

Rådgivningen forventes bl.a. at omfatte følgende ydelser:

— Forundersøgelser, herunder bl.a.:

- Tilstandsvurdering

- Risikoscreening

- Arbejdsmiljøforhold

- Hydrauliske analyser og kapacitetsvurdering

- Miljøanalyser

- Indhentning af bygherreleverancer, eksempelvis geotekniske undersøgelser

— Investeringsplanlægning

— Idéoplæg og dispositionsforslag

— Projektforslag

— Myndighedsprojekt og myndighedsansøgninger

— Interessent og -borgerhåndtering

— Hovedprojektering (udbudsprojekt)

— Arbejdsmiljøkoordinering (P)

— Udbud

— Byggeledelse

— Fagtilsyn

— Arbejdsmiljøkoordinering (B)

— CE-mærkning

— Overdragelse til driften.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 40 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt flere end 5 ansøgere opfylder mindstekravene, vil Novafos på baggrund af ansøgernes referencer vægte og udvælge de ansøgere, der har dokumenteret den mest relevante tekniske og faglige kapacitet i forhold til rådgiverydelser som det udbudte

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 4 - Plan og projekt renseanlæg

Delkontraktnr.: 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71310000 Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Novafos har på denne aftale bl.a. behov for rådgivning i forbindelse med følgende projekttyper:

— Anlægs- og processtyring

— Indløb

— Primær del

— Sekundær del

— Tertiær del

— Slamdel

— Biogasdel.

Rådgivningen forventes bl.a. at omfatte følgende ydelser:

— Administrative og regulatoriske forhold (indberetninger, særbidrag, lovgivning m.m.)

— Udbud af serviceydelser (eksempelvis slamtransport og laboratorieydelser)

— Tilstandsvurderinger og investeringsplanlægning

— Energi- og procesrådgivning

— Styrings- og funktionsbeskrivelser

— Idéoplæg og dispositionsforslag

— Projektforslag

— Myndighedsprojekt, herunder eksempelvis:

- VVM/miljøkonsekvensrapporter (ansøgninger/screeninger og rapporter)

- § 3-dispensationer og Natura 2000-væsentlighedsvurderinger

- Diverse ansøgninger (udledningstilladelse, jordforurening, byggetilladelser)

— Hovedprojektering (udbudsprojekt)

— Arbejdsmiljøkoordinering (P)

— Udbud af entrepriser

— Byggeledelse

— Fagtilsyn

— Arbejdsmiljøkoordinering (B)

— CE-mærkning

— Overdragelse til driften.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt flere end 5 ansøgere opfylder mindstekravene, vil Novafos på baggrund af ansøgernes referencer vægte og udvælge de ansøgere, der har dokumenteret den mest relevante tekniske og faglige kapacitet i forhold til rådgiverydelser som det udbudte

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 5 - Vandløb

Delkontraktnr.: 5
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71310000 Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rådgivningen forventes bl.a. at omfatte følgende ydelser:

— Vandløbsregulering, herunder bl.a.:

- Projektbeskrivelser

- Myndighedsansøgninger

- Borgerhåndtering

— Robusthedsanalyser, herunder bl.a.:

- Kapacitetsanalyser

- Analyser af erosionsrisiko.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt flere end 5 ansøgere opfylder mindstekravene, vil Novafos på baggrund af ansøgernes referencer vægte og udvælge de ansøgere, der har dokumenteret den mest relevante tekniske og faglige kapacitet i forhold til rådgiverydelser som det udbudte

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal for det seneste regnskabsår kunne fremvise en soliditetsgrad på minimum 10 %. Såfremt ansøger er et konsortium eller lignende, beregnes soliditetsgraden ved at dividere den akkumulerede egenkapital for de samlede virksomheder med de akkumulerede passiver for de samlede virksomheder.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Såfremt flere end det ønskede antal ansøgere opfylder mindstekravene, vil Novafos på baggrund af ansøgernes referencer vægte og udvælge de ansøgere, der har dokumenteret den mest relevante tekniske og faglige kapacitet i forhold til rådgiverydelser som det udbudte.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

— Ansøger skal for delaftale 1 kunne dokumentere erfaring med rådgiverydelser svarende til det udbudte på den ansøgte delaftale ved at fremvise minimum 4 referencer på tilsvarende eller lignende opgaver. Hver af disse 4 referencer skal som minimum indeholde et rådgivningshonorar på 2,5 mio. DKK ekskl. moms.

— Ansøger skal for delaftale 2-4 kunne dokumentere erfaring med rådgiverydelser svarende til det udbudte på den ansøgte delaftale ved at fremvise minimum 3 referencer på tilsvarende eller lignende opgaver. Hver af disse 3 referencer skal som minimum indeholde et rådgivningshonorar på 1 mio. DKK ekskl. moms.

— Ansøger skal for delaftale 5 kunne dokumentere erfaring med rådgiverydelser svarende til det udbudte på den ansøgte delaftale ved at fremvise minimum 1 reference på tilsvarende eller lignende opgaver. Denne reference skal som minimum indeholde et rådgivningshonorar på 200 000 DKK ekskl. moms.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 16
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 245-607374
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/04/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

De frivillige udelukkelsesgrunde, ift. udbudslovens § 137, stk. 1 nr. 1-6, finder anvendelse for udbuddet.

For uddybning af IV.1.3), vedrørende højeste antal påtænkte deltagere, bemærkes følgende:

- Delaftale 1 - Plan og projekt regn- og spildevandssystemer: 5 deltagere

- Delaftale 2 - Planlægning regn- og spildevandssystemer: 4 deltagere

- Delaftale 3 - Plan og projekt pumpestationer: 3 deltagere

- Delaftale 4 - Plan og projekt renseanlæg: 3 deltagere

- Delaftale 5 - Vandløb: 1 deltager.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/03/2021

« Tilbage til oversigten over alle licitationer