Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Viborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2021/S 046-115924

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Midtjylland
CVR-nummer: 29190925
Postadresse: Skottenborg 26
By: Viborg
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Kontaktperson: Karina Rodbjerg Jacobsen
E-mail: karjacob@rm.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.rm.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af bygherrerådgivning - Regionshospitalet Randers

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Regionshospitalet Randers har udarbejdet en generalplan for hele hospitalets bygningsmasse. Planen beskriver ombygningsplaner frem til 2032. Regionshospitalet Randers er ét af Region Midtjyllands 5 akuthospitaler. Hospitalet har behov for tidssvarende faciliteter og kapacitet til at håndtere den stadig stigende aktivitet, der er resultatet af dels den generelle udvikling, dels befolkningstilvækst, dels konkrete tiltag som udrednings- og behandlingsretten. Dertil kommer forventninger og ønsker fra patienter og borgere til fremtidens hospital. Der er med generalplan 2020 for Regionshospitalet Randers fokus på:

1) at de fysiske rammer understøtter hospitalets ambitioner om at levere høj kvalitet på patientens præmisser.

2) at sikre et godt arbejdsmiljø for personalet og

3) at fremtidssikre hospitalet, således at det fleksibelt kan tilpasses de aktuelle behov i sundhedsvæsenet.

Bygherrerådgivningsaftalen udbydes som en timeprisaftale. Aftalens faktiske værdi vil kunne variere.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 26 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71245000 Godkendelse af planer, arbejdstegninger og specifikationer
71244000 Omkostningsberegninger, omkostningsovervågning
71248000 Projektledelse og –dokumentation
71241000 Gennemførlighedsundersøgelser, rådgivning, analyser
71310000 Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Regionshospitalet Randers, Skovlyvej 15, 8930 Randers NØ.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet af bygherrerådgivning udbydes, så den samme bygherrerådgiver vil kunne følge generalplanens realisering for etape 3 til 7. Det er regionens ønske, at den vindende bygherrerådgiver vil kunne matche den valgte totalrådgivers og entreprenørs organisation og være regionens kvalificerede livline med stor faglig ballast under realiseringen af generalplanen. Den anslåede værdi i udbuddet er den maksimale værdi. Værdien kan også være meget mindre.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og kompetencer / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Opgaveløsning / Vægtning: 40 %
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Bygherrerådgiveren vil blive udelukket fra deltagelse i udbuddet, hvis denne er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4 eller nr. 6.

Den lange aftaleperiode er fastlagt på baggrund af byggeriets forventede varighed på 12 år.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 220-540527
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Udbud af bygherrerådgivning - Regionshospitalet Randers

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
02/03/2021
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Cowi A/S
CVR-nummer: 4462 3528
Postadresse: Jens Chr. Skous vej 9
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Telefon: +45 56400000
Internetadresse: www.cowi.dk
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 26 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 26 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 3529100
Internetadresse: http://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/03/2021

« Tilbage til oversigten over alle licitationer