Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri

2021/S 046-116147

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Udenrigsministeriet
CVR-nummer: 43271911
Postadresse: Asiatisk Plads 2
By: København K
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1448
Land: Danmark
Kontaktperson: Peter Thomsen
E-mail: pettho@um.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.um.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/357535
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Teknisk rådgivning og bistand

Sagsnr.: 2019-34415
II.1.2)Hoved-CPV-kode
71500000 Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udenrigsministeriet har tildelt 3 parallelle rammeaftaler om teknisk rådgivning og bistand til Udenrigsministeriets ejendomsportefølje, der er på mere end 500 ejendomme og lejemål, fordelt på over 100 ambassader, generalkonsulater, handelskontorer, chefboliger og et stort antal medarbejderboliger.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Laveste bud: 12 316 500.00 DKK / Højeste bud: 15 547 500.00 DKK taget i betragtning
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71500000 Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
71300000 Ingeniørvirksomhed
71600000 Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udenrigsministeriet har tildelt 3 parallelle rammeaftaler om teknisk rådgivning og bistand til 3 forskellige rådgivere. Opgaver på rammeaftalerne tildeles i henhold til den fastsatte kaskademodel, der er beskrevet i udbudsmaterialet.

Udenrigsministeriets opgaver under rammeaftalen vedrører opgaver i forhold til Udenrigsministeriets ejendomsportefølje, der er på mere end 500 ejendomme og lejemål, fordelt på over 100 ambassader, generalkonsulater, handelskontorer, chefboliger og et stort antal medarbejderboliger.

De ejendomme, der er omfattet af rammeaftalen, er forskelligartede både i størrelse, funktionalitet og type og er beliggende over hele verden. Som led i rådgivningen skal en fremtidig rådgiver derfor kunne rådgive Udenrigsministeriet i forhold til en bred vifte af varierende ejendomstyper i lande med forskellig byggetradition, kulturforhold og klimazoner. Enkelte af ejendommene er eller vil på tidspunktet for en opgaves udførelse være fredede og/eller bevaringsværdige og vil derfor forudsætte særligt fagkundskab.

Alle ejendomme i Udenrigsministeriets ejendomsportefølje er underlagt et rotations-princip og gennemgår hvert 3. år et bygningssyn. Af dette fremgår ejendommens bygningsfysiske, energimæssige og bæredygtighedsmæssige tilstand inkl. anbefalinger til udbedringer og andre tiltag. En del af rådgivningsydelserne i denne rammeaftale tager blandt andet afsæt i de behov, der er fremkommet og prioriteret i bygningssynene. Men også i forhold til behov for ombygninger af eksisterende forhold, samt etablering af nye repræsentationer og boliger.

Rådgivningsydelserne under rammeaftalen kan relatere sig til Udenrigsministeriets boliger, repræsentationer i statsejede ejendomme og lejemål, nybyggerier, til- og om-bygninger, ændringer i en ejendoms funktionalitet, vedligeholdelsesarbejder, moderniseringer og/eller sikkerhedsrelaterede ombygninger m.v.

En fremtidig rådgiver skal derfor levere arkitektfaglig, ingeniørfaglig og byggeteknisk rådgivning på Udenrigsministeriets opgaver og levere de til opgaven specifikt udvalgte ydelser, der fremgår af Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab 2018 (YBL2018). En fremtidig rådgiver skal stille medarbejdere og allokerede medarbejdere til rådighed for Udenrigsministeriet med henblik på opfyldelse af rammeaftalen.

YBL2018 og dennes faseinddeling af rådgiverydelserne er udgangspunktet for rammeaftalen, men på grund af ejendommenes ovenfor beskrevne forskelligartethed, vil det ofte være nødvendigt at afvige fra den gængse faseopdeling. Rådgiveren skal dog kunne levere rådgivningsydelser i alle byggeriets faser:

1) Indledende rådgivning

2) Projekteringsledelse

3) Dispositions & Projektforslag

4) Myndighedsprojekt

5) Udbudsprojekt

6) Udførelsesprojekt

7) Udførelse

8) Aflevering

9) Andre ydelser.

Fase 1 udføres almindeligvis af en af bygherrens særskilte rådgivere uden for rammeaftalen, da bygherrens bygningssyn almindeligvis er en del af fase 1.

Fase 2 – 3 udføres af rådgiveren alene.

Fase 4 – 8 udføres i overvejende grad af lokalt forankrede rådgivere, hvor rådgiveren leverer kvalitetskontrol, overordnet projektstyring og relevant tilsyn med den lokalt forankrede rådgiver.

Rådgiverens ydelser skal som udgangspunkt leveres som totalrådgivning, men kan også leveres som delt rådgivning, hvis lokale rådgivere overtager ansvaret for dele af opgaven. Bygherrens opgaver involverer dog generelt lokale rådgivere for visse af byggeriets faser. Den nærmere involvering af lokale rådgivere og fastlæggelsen af opgavens karakter afgøres i den enkelte leveranceaftale under rammeaftalen.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Udenrigsministeriet har option på at øge rammeaftalens estimerede værdi med 2 gange 3 mio. DKK ekskl. moms.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 222-544760
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Udbud af 3 parallelle rammeaftaler om teknisk rådgivning og bistand

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
08/02/2021
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 7
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 3
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 7
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: EKJ Rådgivende Ingeniører A/S
CVR-nummer: 83 17 54 19
Postadresse: Blegdamsvej 58
By: København Ø
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2100
Land: Danmark
E-mail: info@ekj.dk
Telefon: +45 33111414
Internetadresse: www.ekj.dk
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 18 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 12 316 500.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise
Værdi eller andel af kontrakten, der sandsynligvis vil blive givet i underentreprise til tredjemand
Andel: 50 %
Kort redegørelse for den del af kontrakten, der vil blive givet i underentreprise:

EKJ Rådgivende Ingeniører A/S vil give en del af rammeaftalen i underentreprise som følge af, at visse af EKJ Rådgivende Ingeniører A/S tilbudte allokerede medarbejdere er ansat ved en underleverandør.

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2
Betegnelse:

Udbud af 3 parallelle rammeaftaler om teknisk rådgivning og bistand

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
22/02/2021
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 7
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 3
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 7
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Rambøll Danmark A/S
CVR-nummer: 35 12 84 17
Postadresse: Hannemanns Allé 53
By: København S
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2300
Land: Danmark
E-mail: info@ramboll.dk
Telefon: +45 51611000
Internetadresse: www.dk.ramboll.com
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 18 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 14 022 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise
Værdi eller andel af kontrakten, der sandsynligvis vil blive givet i underentreprise til tredjemand
Andel: 30 %
Kort redegørelse for den del af kontrakten, der vil blive givet i underentreprise:

Rambøll Danmark A/S vil give en del af rammeaftalen i underentreprise som følge af, at visse af Rambøll Danmark A/S tilbudte allokerede medarbejdere er ansat ved en underleverandør.

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 3
Betegnelse:

Udbud af 3 parallelle rammeaftaler om teknisk rådgivning og bistand

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
08/02/2021
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 7
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 3
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 7
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Tegnestuen Mejeriet A/S
CVR-nummer: 24 20 82 57
Postadresse: Kolding Åpark 1
By: Kolding
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6000
Land: Danmark
E-mail: mejeriet@mejeriet.dk
Telefon: +45 75537811
Internetadresse: www.mejeriet.dk
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 18 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 15 547 500.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise
Værdi eller andel af kontrakten, der sandsynligvis vil blive givet i underentreprise til tredjemand
Andel: 35 %
Kort redegørelse for den del af kontrakten, der vil blive givet i underentreprise:

Tegnestuen Mejeriet A/S vil give en del af rammeaftalen i underentreprise som følge af, at visse af Tegnestuen Mejeriet A/S tilbudte allokerede medarbejdere er ansat ved en underleverandør.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Værdien angivet i pkt. II.1.7) og V.2.4) er den evalueringstekniske pris af de vindende tilbud, og er således ikke udtryk for rammeaftalens endelige værdi, ligesom Udenrigsministeriet ikke herved har forpligtet sig til at foretage anskaffelser svarende til denne værdi.

Rammeaftalens anslåede værdi er 12 - 18 mio. DKK. Det anførte interval er begrundet i usikkerheden om rammeaftalens reelle værdi. Intervallets nedre grænse er således udtryk for Udenrigsministeriets mest kvalificerede skøn over rammeaftalens værdi på nuværende tidspunkt, mens intervallets øvre grænse udtrykker det forventede maksimale træk på rammeaftalen i dens løbetid.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/03/2021

« Tilbage til oversigten over alle licitationer