Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Hjørring: Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri

2021/S 046-116431

Bekendtgørelse om ændring

Ændring af en kontrakt/koncession i dens løbetid

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
CVR-nummer: 16287180
Postadresse: Arsenalvej 55
By: Hjørring
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 9800
Land: Danmark
Kontaktperson: Mathias Suhr Mogensen
E-mail: fes-ues09@mil.dk
Telefon: +45 72813191
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ejendomsstyrelsen.dk

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Etablering af faciliteter til udleverende depot - Garderkasernen Høvelte

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71500000 Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
71300000 Ingeniørvirksomhed
71520000 Tilsyn med bygge- og anlægsarbejder
71530000 Rådgivning i forbindelse med byggeri
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Hovedudførelsessted:

Høveltevej, 3460 Birkerød

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet på tidspunktet for indgåelse af kontrakten:

Projektet omhandler rådgivning i forbindelse med opførelse af et nybyggeri der skal samle ”Udleverende Depot” (UD) funktioner under samme tag. De nuværende forhold for UD er i dag i særlig utilstrækkelige og utidssvarende og fremstår som nedslidt, miljømæssigt utidssvarende og underdimensioneret. I dag er depotets forskellige funktioner spredt over flere lokationer på kasernens område og dermed hindrende for løsning af de pålagte opgaver på en tilfredsstillende og rationel måde og giver vanskelige vilkår for det daglige arbejde. Nybyggeriet placeres i kasernens østlige hjørne på en grund med direkte adgang fra Høveltevej.

Samtlige depotfaciliteter samles i den nye bygning som i et plan består af 2 sammenhængende bygningskroppe

— en høj og en lav – med et samlet areal ca. 3 545 m2 fordelt på følgende funktioner:

- Gennemgangslager ca. 770 m2

- Munderings- og gallalager ca. 1 500 m2

- Afklædningsområde ca. 190 m2

- Kontor-/mødefaciliteter ca. 215 m2

- Personalefaciliteter ca. 130 m2.

Under anlægsarbejder etableres ny sikkerhedsport, med adgang fra Høveltevej, herunder tilpasning af

eksisterende perimeter hegn, indvendige adgangs- og brandvej samt befæstet forplads med rampe for

vareindlevering.

Der etableres nye forsyningsinstallationer, herunder varme, vand, el, FIIN, internet, CTS mv.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse indgik oprindeligt totalrådgiveraftale med Arkitektfirmaet MW A/S efter afholdt miniudbud under rammeaftale. Dominia A/S var underrådgiver til Arkitektfirmaet MW A/S. Efter udarbejdelsen af et udførelsesprojekt blev Arkitektfirmaet MW A/S erklæret konkurs. Konkursdekret blev afsagt den 26. marts 2020. Dominia A/S indtrådte på den baggrund i totalrådgiverkontrakten i henhold til udbudslovens § 182, stk. 1, nr. 2. Indtrædelsen og dermed udskiftningen af Arkitektfirmaet MW A/S medførte efter Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses vurdering ikke grundlæggende ændringer af kontrakten og har i øvrigt ikke til formål at omgå anvendelsen af udbudsreglerne. Formelt set skete indtrædelsen i kontrakten via konkursboet, som samtidigt overdrog samtlige rettigheder og forpligtelser i henhold til kontrakten til Dominia A/S. På denne baggrund var det ordregivers vurdering, at udskiftningen af den oprindelige leverandør skete i overensstemmelse med udbudsreglerne, og at indtrædelsen samt kontrakttildelingen til Dominia A/S dermed ej heller udgjorde en direkte tildeling uden forudgående udbud, jf. også den i pkt. IV.2.1) omtalte bekendtgørelse om indgåede kontrakter.

II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen, det dynamiske indkøbssystem eller koncessionen
Varighed i måneder: 62
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

Del IV: Procedure

IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Bekendtgørelse om tildeling af kontrakt vedrørende denne kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 222-545945

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 4600003936
V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten/beslutningen om tildeling af koncession:
31/05/2018
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten/koncessionen er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Dominia A/S
CVR-nummer: 12888678
Postadresse: Ved Vesterport 6, 3.
By: København
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1612
Land: Danmark
Internetadresse: www.dominia.dk
Kontrahenten/koncessionshaveren er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (på tidspunktet for indgåelse af kontrakten;eksklusive moms)
Udbuddets samlede værdi: 3 652 255.00 DKK

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Kontraktens værdi (inden ændringerne) nedenfor under pkt. VII.2.3) er opgjort på grundlag af prissætningen i det vindende tilbud og under anvendelse af de mængdeangivelser og vægte, der var indeholdt i de beskrivende dokumenter til brug for tilbudsevalueringen. Kontraktens værdi efter ændringerne, som angivet nedenfor under pkt. VII.2.3), er udtryk for denne værdi plus værdien af ændringen omfattet af nærværende bekendtgørelse om ændring. Der er således ikke taget højde for øvrige ændringer i opgørelsen af værdierne.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk) gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiver har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudsloven § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiver har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill- perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i pkt. VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i pkt. VI.4.1).

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jakobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Internetadresse: www.kfst.dk/udbud
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/03/2021

Del VII: Ændringer til kontrakten/koncessionen

VII.1)Beskrivelse af udbuddet efter ændringerne
VII.1.1)Hoved-CPV-kode
71500000 Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri
VII.1.2)Supplerende CPV-kode(r)
71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
71300000 Ingeniørvirksomhed
71530000 Rådgivning i forbindelse med byggeri
71520000 Tilsyn med bygge- og anlægsarbejder
VII.1.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Hovedudførelsessted:

Høveltevej, 3460 Birkerød

VII.1.4)Beskrivelse af udbuddet:

Grundet den uforudsete omstændighed at Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses oprindelige leverandør blev erklæret konkurs, er der i kølvandet heraf opstået uforudsete behov for at genoprette projektmaterialet og bringe projektet i overensstemmelse med Bygningsreglementet 18 (BR18) samt udarbejde nyt byggeandragende. Disse yderligere rådgivningsarbejder er blevet tildelt Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses nuværende leverandør Dominia A/S.

VII.1.5)Varighed af kontrakten, rammeaftalen, det dynamiske indkøbssystem eller koncessionen
Varighed i måneder: 62
VII.1.6)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 1 300 000.00 DKK
VII.1.7)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Dominia A/S
CVR-nummer: 12888678
Postadresse: Ved Vesterport 6, 3.
By: København
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1612
Land: Danmark
Internetadresse: www.dominia.dk
Kontrahenten/koncessionshaveren er en SMV: nej
VII.2)Oplysninger om ændringerne
VII.2.1)Beskrivelse af ændringerne
Ændringernes art og omfang (med angivelse af eventuelle tidligere ændringer til kontrakten):

Ændringsarbejderne omfatter ekstrarådgivningsarbejder i form af granskning/kvalitetssikring og genopretning af det efter den oprindelige leverandørs konkurs foreliggende projektmateriale. Endvidere omfatter ændringsarbejderne opretning af projektet til BR18 og udarbejdelse af nyt byggeandragende.

Ændringerne er nødvendiggjort af det forhold, at Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses oprindelige leverandør gik konkurs den 26. marts 2020 samt følgerne heraf. Efter en indledende granskning af det på konkurstidspunktet foreliggende projektmateriale, har det vist sig, at det foreliggende materiale er ufuldendt, og det er nødvendigt, at det foreliggende projektmateriale granskes og genoprettes. Endvidere har den uforudsete konkurs og omstændighederne herved forårsaget en forsinkelse af projektet, hvilket har medført, at den allerede meddelte byggetilladelse ikke kan anvendes. Da der siden meddelelsen af den allerede meddelte byggetilladelse er sket ændringer i regelgrundlaget herfor, er det nødvendigt, at gennemføre ændringsarbejder for at bringe projektet i overensstemmelse med bygningsreglementet 18 (BR18), og at der på ny udarbejdes ansøgning om byggetilladelse.

VII.2.2)Årsager til ændring
Behovet for ændring skyldes omstændigheder, som ikke kunne forudses af en påpasselig ordregivende myndighed/enhed (artikel 43, stk. 1, litra c), i direktiv 2014/23/EU, artikel 72, stk. 1, litra c), i direktiv 2014/24/EU, artikel 89, stk. 1, litra c), i direktiv 2014/25/EU)
Beskrivelse af de omstændigheder, som gjorde ændringen nødvendig, og redegørelse for disse omstændigheders uforudseelige karakter:

Ændringerne er omfattet af udbudslovens § 183, idet behovet for ændringerne ikke har kunnet forudses af en påpasselig ordregiver. Behovet for genopretningen af projektmaterialet er opstået som direkte følge af, at den oprindelige leverandør gik konkurs samt følgerne heraf, hvilket ikke kunne forudses på tidspunktet for det oprindelige udbud. Endvidere har den uforudsete konkurs og omstændighederne herved forårsaget en forsinkelse af projektet, som ikke kunne forudses på tidspunktet for det oprindelige udbud, hvilket har medført at den allerede meddelte byggetilladelse ikke kan anvendes. Da der siden meddelelsen af den allerede meddelte byggetilladelse er sket ændringer i regelgrundlaget herfor, er det nødvendigt, at gennemføre ændringsarbejder for at bringe projektet i overensstemmelse med bygningsreglementet 18 (BR18), og at der på ny udarbejdes ansøgning om byggetilladelse. Kontraktens overordnede karakter ændres ikke som følge af ændringen.

VII.2.3)Forhøjelse af pris
Opdateret samlet kontraktværdi inden ændringerne (under hensyntagen til eventuelle tidligere kontraktændringer og pristilpasninger og, hvad angår direktiv 2014/23/EU, den gennemsnitlige inflation i den pågældende medlemsstat)
Værdi eksklusive moms: 3 652 255.00 DKK
Samlet kontraktværdi efter ændringerne
Værdi eksklusive moms: 4 952 255.00 DKK

« Tilbage til oversigten over alle licitationer