Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Frederiksberg: Bygge- og anlægsarbejder

2021/S 046-116504

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Frederiksberg Forsyning
CVR-nummer: 28500769
Postadresse: Stæhr Johansens Vej 38
By: Frederiksberg
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2000
Land: Danmark
Kontaktperson: Susanne Keil Bruhn
E-mail: subr@frb-forsyning.dk
Telefon: +45 30766126
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c6318931-8c74-4259-9fee-8fe046d2a46d/homepage
I.6)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Forsyningsvirksomhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Regnvandshåndtering i oplandet til Frederiksberg Idrætsanlæg

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Den udbudte opgave omfatter etablering af nye regnvandsledninger ca. 2 800 lbm i ø 450-ø 1 500. Regnvandet ledes til en ny skybrudspumpestation med 4 pumper, der skal kunne levere 4,4 m3/s til et indløbsbygværk og skybrudsbassin, samt 2 mindre pumpe til normal hændelser på 20 l/s, udbuddet opfatter også styring til pumpestationen. Ledningerne etableres i Jens Jessensvej, Marielystvej, Hoffmeyersvej, Troels-Lunds Vej, Rådmands Steins Allé, J.C. Schiødtes Vej, Goldschmidtsvej og Johan Ottosens Vej. Der skal etableres en renseløsning i form af 2 sedipipes (eller tilsvarende) - ca. 50 meter og fire - 750 lbm faskinestrenge i de omkringliggende veje. Dertil kommer ca. 750 lbm trykledning i ø 160 og ca. 85 brønde på hovedledningen.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45236000 Jord- og belægningsarbejde
45232410 Kloakeringsarbejder
45232420 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med spildevandsanlæg
45232440 Arbejder i forbindelse med kloakledninger
45232454 Anlægsarbejde: regnvandsbassiner
45232423 Bygge-anlægsarbejde: kloakpumpestationer
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Frederiksberg Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Den udbudte opgave omfatter etablering af nye regnvandsledninger ca. 2 800 lbm i ø 450-ø 1 500. Regnvandet ledes til en ny skybrudspumpestation med 4 pumper, der skal kunne levere 4,4 m3/s til et indløbsbygværk og skybrudsbassin, samt 2 mindre pumpe til normalhændelser på 20 l/s. Udbuddet opfatter også styring til pumpestationen. Ledningerne etableres i Jens Jessensvej, Marielystvej, Hoffmeyersvej, Troels-Lunds Vej, Rådmands Steins Allé, J.C. Schiødtes Vej, Goldschmidtsvej og Johan Ottosens Vej. Der skal etableres en renseløsning i form af 2 sedipipes (eller tilsvarende)- ca. 50 meter - samt ca. 750 lbm faskinestrenge i de omkringliggende veje. Dertil kommer ca. 500 lbm trykledning i ø 160 og ca. 85 brønde på hovedledningen.

II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Tilbudsgiver har ikke adgang til åbning af tilbuddene

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 183-442826
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Regnvandshåndtering i oplandet til Frederiksberg Idrætsanlæg

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
02/03/2021
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 2
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Per Aarsleff
CVR-nummer: 375442784
Postadresse: Industriholmen 2
By: Hvidovre
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 2650
Land: Danmark
E-mail: kan@aarsleff.com
Telefon: +45 87442222
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
V.2.6)Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 2.6.2016 med eventuelle senere ændringer) gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Ved et udbud med prækvalifikation efter forsyningsvirksomhedsdirektivet skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden for 20 kalenderdage. Dette er regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af forsyningsvirksomhedsdirektivet skal indgives 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse indgives til Klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Reglerne om klagefrister findes i § 7 i lov om Klagenævnet for Udbud.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 6, stk. 4.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/03/2021

« Tilbage til oversigten over alle licitationer