Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Odense: Bygge- og anlægsarbejder

2021/S 069-174407

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Civica
CVR-nummer: 35585885
Postadresse: Carl Nielsens Kvarter 14
By: Odense C
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Simon Gade
E-mail: sig@civica.dk
Telefon: +45 63133133
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.civica.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Ranunkelhaven Afd. 131 - totalentreprise

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Dette udbud omfatter Civica's afd. 131 - Ranunkelhaven, udbud af 36 nye almene familieboliger i omvendt totalentreprise, med anvendelse af flest mulige bæredygtige elementer.

Boligerne skal opføres i Middelfart på 2/5 del af grunden beliggende på matrikel 17fd Staurby By, Vejlby.

Byggeriets målgruppe er udelukkende familieboliger. Målgruppen vil både bestå af tilflyttere og af lokale, der ønsker at flytte i nyt.

Målgruppens beboere forventes at være ressourcestærke og aktive. De forventes at have 1 til 2 biler, men cykler gerne og vil gerne bruge offentlig transport. Det skal være muligt at parkere min. 1 bil tæt på boligen.

Boligernes indretning og materialevalg, samt disponering af udearealerne bør tilgodese børnefamiliers behov.

Bebyggelsen skal minimum opfylde kravene i BR18.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 53 995 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Boligerne skal opføres i Middelfart på 2/5 del af grunden beliggende på matrikel 17fd Staurby By, Vejlby

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Nærværende udbudsbekendtgørelse gælder for Civicas kommende nybyggeri af afd. 131 – Ranunkelhaven udbud af 36 nye almene familieboliger i totalentreprise.

Udbuddet af bygge- og anlægsarbejderne gennemføres i henhold til proceduren udbud med forhandling, med forudgående prækvalifikation i overensstemmelse med reglerne i lov nr. 1564 af 15. december 2015 (”udbudsloven”).

Ordregiver har til hensigt at udvælge 5 tilbudsgivere, der indbydes til at afgive tilbud på opgaven, forudsat der er 5 egnede tilbudsgivere, der ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund, og som opfylder ordregivers egnethedskrav

Targetprisen for totalentreprisesummen er 61,25 mio. DKK inkl. moms. Dyrere tilbud end 5 % over targetprisen accepteres ikke.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Proces, organisation og bemanding / Vægtning: 10 %
Kvalitetskriterium - Navn: Arkitektur, kvalitet og funktion / Vægtning: 35 %
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet i forhold til bæredygtighed / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 35 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

1) Tilvejebringelse af en prøvebolig 4 måneder før aflevering. Prøveboligen skal fremstå med færdige overflader, og fuldt monteret inventar og sanitet. Udvendige arealer er ikke omfattet. Boligen behøver ikke at være tilsluttet forsyningerne.

2) 360 graders billeder i fotorealistisk kvalitet, med mulighed for virtuel reality tur i fotorealistisk kvalitet for hver boligtype. Man skal kunne intuitivt navigere rundt i den fremtidige bolig, i hvert rum i den pågældende boligtype.

3) Fradrag for totalentreprenørs levering af mursten ved evt. opmuret teglfacade, såfremt bygherren som bygherreleverance leverer genbrugstegl fra Middelfarts kommunes nedbrydningsprojekter jf. bilag 9. Fradragsprisen oplyses pr. m2 opmuret teglfacade. Der oplyses ligeledes hvor mange m2 opmuret facade, som totalentreprenør har indregnet i tilbuddet.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Opgaven udbydes som en totalentreprisekontrakt, da denne løsning efter ordregivers opfattelse giver mulighed for at opnå de mest bæredygtige løsninger inden for ordregivers rammebeløb.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 231-526936
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Ranunkelhaven Afd. 131 - totalentreprise

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
11/07/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: BM Byggeindustri A/S
By: Hobro
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 49 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 53 995 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Der henvises til udbudsbetingelserne.

Udbudsmateriale foreligger digitalt via byggeweb (http://www.rib-software.dk). Materialet rekvireres ved at oprette sig som bruger og søge på udbud TN712669. Oprettelsen og adgang til materialet er gratis.

Ansøgning om prækvalifikation skal indsendes ved brug af ESPD.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der er intet officielt mæglingsorgan i Danmark
By: København
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

En virksomheds klage over ikke at være blevet prækvalificeret og udvalgt til at deltage i udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2.

En virksomheds klage over ordregivers tildelingsbeslutning skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt med den udpegede vinder. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.klfu.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/04/2021

« Tilbage til oversigten over alle licitationer