Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Greve: Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

2021/S 069-176021

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Greve Kommune
By: Greve
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2670
Land: Danmark
Kontaktperson: Katrine Madsen
E-mail: kam@greve.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.greve.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale om bygherrerådgivning vedrørende daginstitutionskapicitet i Greve kommune

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71311000 Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

I Greve Kommune er der befolkningstilvækst især fra unge børnefamilier, hvilket giver udfordringer med kapaciteten på kommunens dagtilbud. I den forbindelse arbejdes der med at skabe flere moderne kvadratmeter til kommunens børn og understøtte det pædagogiske arbejde og et godt børneliv.

Aktuelt har byrådet afsat midler til en børneinstitution i Hundige Øst (HuØ) med 120 pladser ca. 1 200 m2 bygning i 2 plan, og en anden kapacitetsforøgelse på 150 pladser i Greve (DaX). Det skal afklares, om sidstnævnte institution skal indeholde ekstra kapacitet, så 2 endnu ikke-udpegede, eksisterende institutioner med vedligeholdelsesefterslæb kan nedlægges. Kommunen har forventninger til det fremadrettet kapacitetsbehov og der vil derfor kunne kommer yderligere daginstitutionsopgaver og andre bygherrerådgivningsmæssige opgaver på rammeaftalen ifbm. (vurderingen af) yderligere kapacitetsbehov på daginstitutionsområdet i kommunen i rammeaftalens løbetid.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71210000 Arkitektrådgivning
71220000 Arkitektprojektering
71240000 Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed
71250000 Arkitekt-, ingeniør- og opmålingsvirksomhed
71310000 Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri
71320000 Ingeniørmæssig projektering
71330000 Diverse former for ingeniørvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

Greve Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Aktuelt har byrådet afsat midler til en børneinstitution i Hundige Øst (HuØ) med 120 pladser ca. 1 200 m2 bygning i 2 plan, og en anden kapacitetsforøgelse på 150 pladser i Greve (DaX). Det skal afklares, om sidstnævnte institution skal indeholde ekstra kapacitet, så 2 endnu ikke-udpegede, eksisterende institutioner med vedligeholdelsesefterslæb kan nedlægges. Afhængig af hvor stor en grund der kan findes, skal der muligvis etableres yderligere én institution, hvis ikke denne kapacitetsforøgelse kan ske sammen med DaX. Institutionen HuØ, forventes færdig bygget i primo 2024, og kapacitetsforøgelsen i Greve (DaX) forventes at stå færdig tidligst primo 2025 og senest primo 2026. Muligvis etableres yderligere én institution, hvis ikke denne kapacitetsforøgelse sker sammen med DaX. Institutionen HuØ forventes færdigbygget i primo 2024, og kapacitetsforøgelsen i Greve (DaX) forventes at stå færdig tidligst primo 2025 og senest primo 2026. Center for Teknik og Miljø (CTM)/Stab og Ejendomsstyring et forventet behov for hjælp fra en bygherrerådgiver til blandt andet at foretage brugerinddragelse og etablering af et fælles byggeprogram, udarbejdelse af udbudsmateriale, bistand med udbudsstrategi, placeringsanalyse og gennemførelse af udbud på de forskellige institutioner, og generel opfølgning på de kontrakter der indgås med rådgivere og entreprenører vedrørende daginstitutionsområdet.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Proces / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: CV / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 40
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ansøger skal ved udfyldelsen af eESPD-dokumentets del II tilkendegive:

i) at ansøgere ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1-3 og § 136

og følgende frivillige udelukkelsesgrunde i udbudsloven: § 137 stk. 1, nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5 og nr. 6

II) at ansøger opfylder de mindstekrav til egnethed, der er fastsat i henhold til udbudslovens § 140.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 245-607542
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: ATR 01
Betegnelse:

Rammeaftale om bygherrerådgivning vedrørende daginstitutionskapicitet i Greve kommune

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
26/03/2021
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Niras A/S
CVR-nummer: 37295728
Postadresse: Sortemosevej 19
By: Allerød
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3450
Land: Danmark
Internetadresse: https://www.niras.dk/
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 3 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 3 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

I forbindelse med udarbejdelse af bekendtgørelse om indgået kontrakt skal det supplerende oplyses, at angivelse i nærværende bekendtgørelses pkt. V.2.4) om kontraktværdi udgør det samlede rammebeløb gældende i rammeaftalens løbetid. På tidspunktet for udfyldelse af nærværende bekendtgørelse om indgået kontrakt er der i henhold til rammeaftalen udmøntet rådgivningsopaver til en værdi af 125 000 DKK ekskl. moms.

Vedrørende pkt. II.1.6) gøres der opmærksom på, at kontrakten ikke opdeles i delkontrakter, idet ordregiver vurderer, at dette er uhensigtsmæssigt af hensyn til opgavernes karakter, løsning og økonomi. eESPD til udfyldelse er tilgængelig online sammen med det øvrige udbudsmateriale. eESPD-dokumentet udfyldes online, som en del af den samlede prækvalifikationsansøgning. Det er ikke et krav, at ansøgeren underskriver ESPD-dokumentet. Såfremt ansøgningen afgives af et konsortium eller sammenslutning, eller hvis ansøger baserer sig på andre enheder skal samtlige deltagere i konsotiet/sammenslutningen eller enheder ansøger baserer sig på samt ansøgeren selv, aflevere udfyldt eESPD-dokument. Ansøgere, der er i tvivl om krav til eESPD-dokumentets udfyldelse, opfordres til at søge vejledning i de af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udarbejdede vejledninger hertil, eller alternativt stille spørgsmål til ordregiver herom.

Vejledningerne er til rådighed på www.bedreudbud.dk

EESPD-dokumentets pkt. III.D er ikke relevant og skal derfor ikke udfyldes. Eventuelle spørgsmål i prækvalifikationsfasen skal stilles via udbudsportalen Byggeprojekt.dk Alle spørgsmål og svar vil blive offentliggjort i anonymiseret form i et rettelsesblad på Byggeprojekt.dk Eventuelle spørgsmål i prækvalifikationsfasen skal være uploadet senest den 6. januar 2021 kl. 16.00.

Henvendelser, som modtages efter den 6. januar 2021 16.00 kan ikke garanteres besvaret i prækvalifikationsfasen.

Ordregiver skal fra den ansøger, der forventes at få tildelt kontrakt, indhente dokumentation for, at oplysningerne afgivet i eESPD-dokumentet er korrekte. Nødvendig dokumentation for oplysninger om udelukkelsesgrunde kan for danske virksomheder som udgangspunkt bestå i en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen, der maksimalt er 6 måneder gammel regnet fra datoen for afgivelse af tilbud.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: www.klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud skal klager over ikke at være blevet prækvalificeret være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter afsendelsen af underretning til ansøgerne om, hvem der er blevet prækvalificeret jf. lovens § 2, stk. 1, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Øvrige klager skal være indgiver til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter offentliggørelsen af en bekendtgørelse om indgået kontrakt i EU-Tidende.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jakobsens Vej 35
By: valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/04/2021

« Tilbage til oversigten over alle licitationer