Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Sorø: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed

2021/S 089-230025

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Professionshøjskolen Absalon
CVR-nummer: 30874323
Postadresse: Slagelsevej 7
By: Sorø
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Christian Lindemer
E-mail: kontakt@tohv.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://phabsalon.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://tender.konnect.dk/invite/877
I.4)Type ordregivende myndighed
Anden type: Professionshøjskole
I.5)Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af arkitektydelser for Professionshøjskolen Absalon

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ordregiver har ansvaret for egne bygninger og gennemfører blandt andet løbende ombygning og vedligehold af bygninger. Ordregiver ønsker at samarbejde med en rådgiver, der kan bistå med rådgivning og styring i forbindelse med ombygninger og vedligehold.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 25 000 000.00 EUR
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
71210000 Arkitektrådgivning
71221000 Arkitekters tjenesteydelser i forbindelse med bygninger
71223000 Arkitekters tjenesteydelser i forbindelse med bygningsudvidelse
71251000 Arkitektvirksomhed og inspektion af bygninger
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hovedudførelsessted:

Ordregivers lokationer i vest- og sydsjælland, inkl. Nykøbing Falster

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ordregiver har ansvaret for egne bygninger og gennemfører blandt andet løbende ombygning og vedligehold af bygninger. Ordregiver ønsker at samarbejde med en rådgiver, der kan bistå med rådgivning og styring i forbindelse med ombygninger og vedligehold.

Ordregiver udbyder derfor en rammeaftale til en (1) rådgiver med minimum ti (10) års erfaring, der kan bistå med rådgivning med følgende opgaver:

— Generel rådgivning i forbindelse med projekter omhandlende mindre ombygninger, renoverings og - nedrivningsopgaver

— Projektdeltagelse til større projekter, hvortil der kan tilknyttes andre rådgivere (forprojekter, præbyggeprogrammer, proces/workshops osv.)

— Bistand i forbindelse med bygningssyn og gennemgang af årlig vedligeholdsstatus på hver lokation (udvendigt)

— Ydelser i forbindelse med projekter i organisationen, herunder ad-hoc kvalificering af pågående øvrige rådgivningsopgaver, herunder byggerådgivningsopgaver, f.eks. i byggeprogramfasen

— Udbud af opgaver til total/hoved/fag-entrepriser, samt gennemføre tildelinger på ordregivers rammeaftaler (direkte tildelinger/miniudbud)

— Gennemførelse og ledelse af proces og/eller workshops i tilknytning til projekter

— Udfærdige myndighedsbesvarelser

— Rådgivningsopgaver i forbindelse med fugtsager, akustik- og indretningsopgaver

— Rådgivningsopgaver i forbindelse med digitalt bygnings- og tegningsmateriale (FM-dok/Byggeweb)

— Rådgivningsopgaver i forbindelse med akutte forsikrings og -brandsager

— Styring af større projekter med specialviden for projektgennemførelse

— Udarbejdelse af projektmaterialer i forhold til studiemiljø, design, restaurering, undervisning og forskning, samt projekter vedrørende optimering af udnyttelse af bygningsmassen

— Opgaver i forbindelse med salg af bygninger

— Opfølgning på byggesager 1 – 5 års gennemgang

— Bygningssyn og 10-års vedligeholdelsesplaner

— Løbende rådgivning vedrørende udfærdigelse af bygningssyn og 10-årige vedligeholdsplaner på lokationerne og rådgivning i forbindelse med gennemførslen af vedligeholdsarbejderne.

Rådgiveren står for udførelsen af periodiske 10-års vedligeholdelsesplaner. Dette indebærer arkitektoniske vedligeholdelsessyn og gennemførelse af syn samt oprettelse og udarbejdelse af rapporter. Dette gennemføres i henhold til en hver tid gældende regler for offentlige byggeri. Gennemførelse af syn samt opdatering af rapporter udføres efter nærmere aftale.

Opgaven omkring vedligeholdelsesplaner vedrører ordregivers til en hver tid aktuelle lokationer, hvorfor omfanget kan variere. Det kan med baggrund i ordregivers konkrete vurdering besluttes, at det ikke er relevant med vedligeholdelsessyn på en given lokation.

Det bemærkes, at ordregiver betragter rådgivningsopgaven som et væsentligt element i bygningsvedligeholdelsen og processen med kontinuerligt, at sikre optimale fysiske rammer på sine lokationer. Rådgiveren skal derfor stille med én (1) navngiven rådgiver, der fungerer som ordregivers primære sparringspartner. Dette, da det er af væsentlig betydning, at ordregivers kommende rådgiver er indforstået med nødvendigheden og betydningen af et nært samarbejde.

Krav til rådgiverens opgavevaretagelse fremgår af bilag A – generelle krav til opgavehåndtering og bilag D – ABR 18 forenklet med ordregivers tilføjelser og rettelser.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Dedikeret rådgivers kompetencer / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 40
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 025-060437
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Arkitektydelser for Professionshøjskolen Absalon

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
29/04/2021
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 5
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Rønnow Arkitekter A/S
By: København K
NUTS-kode: DK011 Byen København
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 25 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 25 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise
Kort redegørelse for den del af kontrakten, der vil blive givet i underentreprise:

Klaus Nielsen Rådgivende ingeniørfirma FRI AS er oplyst som underleverandør ifm. udførelse af ingeniøropgaver.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der er pt ikke oprettet et sådant organ i Danmark
By: Finder ikke anvendelse
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer (loven er tilgængelig på www.retsinfo.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Jf. § 7, stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. § 7, stk. 3.

Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med Udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk, jf. § 6, stk. 4. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/05/2021

« Tilbage til oversigten over alle licitationer