Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Bygge-anlægsarbejder: sygehusfaciliteter

2021/S 092-237382

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
CVR-nummer: 29190623
Postadresse: Blegdamsvej 9
By: København Ø
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2100
Land: Danmark
Kontaktperson: Michael Hyllegaard Petersen
E-mail: michael.hyllegaard.petersen@regionh.dk
Telefon: +45 21439016
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.rigshospitalet.dk/boerneriget/Sider/default.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

BørneRiget: S2 og S3 råhus og lukning

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45215140 Bygge-anlægsarbejder: sygehusfaciliteter
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Rigshospitalet, Ole Kirk's Fond og Region H har indgået partnerskab om at opføre BørneRiget – et hospital for børn, unge og fødende. Bygningen vil være en udvidelse af Rigshospitalet på ca. 60 000 kvm.

Byggeriet udbydes i en række storentrepriser; nærværende udbudsbekendtgørelse omfatter S2 og S3 råhus og lukning, S4 aptering samt S5 Installationer.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 626 849 479.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

S2 og S3 råhus og lukning

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
45215140 Bygge-anlægsarbejder: sygehusfaciliteter
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

BørneRiget er beliggende i den vestligste del af Rigshospitalets matrikel ud mod hhv. Nørre Allé og Tagensvej. På byggefeltet ligger p.t. ’Rockefellercenteret’, der bl.a. huser neurobiologisk forskningsenhed. Al nedrivning foregår i anden entreprise end de i denne byggesag forekommende.

Der etableres ved opførelsen af BørneRiget, en tunnel- og gangbrosforbindelse til den eksisterende bygningsmasse på Rigshospitalet.

Bygningen består af 10 niveauer. Kælder med sammenkobling via tunnel til øvrige bygninger på Rigshospitalet. Stueetage – 7. etage som hospitalsafsnit med tilkobling via gangbro på 2. etage samt 8. etage som er tagteknikhuse.

Bygningen opføres i BR18 lavenergi.

Byggeriet udføres mens resten af Rigshospitalet er i drift.

Entreprisen indeholder følgende arbejder:

S2 råhus:

— Jordarbejder

— Betonarbejder

— Betonelement, leverance og montage

— Stålarbejder

— Jordarbejder for ledninger

— Afløb i jord

— Pumpestationer

— Vandledninger

— Køleledninger

— Elinstallationer.

S3 lukning:

— Facadearbejder

— Tagarbejder.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Proces / Vægtning: 25
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Risikohåndtering / Vægtning: 15
Pris - Vægtning: 40
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option 3: Gangbro: Udførelse af gangbroforbindelse fra BørneRiget til eksisterende bygningskompleks.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Byggewebs udbudsnummer TN689577A.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 107-258432
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

S2 og S3 råhus og lukning

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
29/04/2021
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 1
Antal tilbud modtaget elektronisk: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: LM Byg Konsortiet v/LM Byg A/S og M.J. Eriksson A/S
CVR-nummer: 47982715 og 71432017
Postadresse: Hundigevej 79
By: Greve
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2670
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: LM Byg Konsortiet v/LM Byg A/S og M.J. Eriksson A/S
Postadresse: Hundigevej 79
By: Greve
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2670
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 560 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 626 849 479.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. adressen i punkt I.3). For at få adgang til udbudsmaterialet, skal ansøger være registreret eller registrere sig som bruger.

Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål skal stilles senest den 23. juni 2020. Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest 6 dage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret.

Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem.

- Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt alle udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-7, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

Benyttelsen af de frivillige udelukkelsesgrunde sker under overholdelse af proportionalitetsprincippet. Bagatelagtige forhold kan således ikke føre til udelukkelse af ansøgeren. Flere tilfælde af forhold, der hver for sig er bagatelagtige, kan dog give anledning til at udelukke ansøgeren.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151-152, jf. § 153.

— I relation til punkt II.1.5) og punkt II.2.6) bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede samlede maksimale kontraktsum.

I relation til punkt II.2.7) bemærkes, at den anførte kontraktlængde er fra kontraktunderskrivelse.

Forud for udbuddet er der gennemført en markedsdialog. Relevant materiale herfra findes på ordregivers hjemmeside, jf. pkt. I.3).

I relation til punkt II.2.9) bemærkes, at hver ansøger kun kan indgive én ansøgning om prækvalifikation på hver delkontrakt.

Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: www.erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (The Danish Competition and Consumer Authority)
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 417150000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/05/2021

« Tilbage til oversigten over alle licitationer