Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Thisted: Udstilling på museer

2021/S 092-239519

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Museum Thy S/I
CVR-nummer: 22841416
Postadresse: Jernbanegade 4
By: Thisted
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 7700
Land: Danmark
Kontaktperson: Jytte Nielsen
E-mail: jytte@museumthy.dk
Telefon: +45 25213437
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://museumthy.dk/forside.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Fritid, kultur og religion

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Arkitektrådgivning vedrørende udstillinger i forbindelse med projektet "Nyt Thisted Museum"

II.1.2)Hoved-CPV-kode
92521100 Udstilling på museer
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Museum Thy står overfor en omfattende renovering, hvor bygningerne beliggende Jernbanegade 11-15, 7700 Thisted skal renoveres, ligesom der skal indrettes helt nye udstillinger om Thy's kulturhistorie. Projektet er benævnt "Nyt Thisted Museum". Museum Thy har modtaget en fondsdonation til realisering af projektet. Budgettet for håndværkerudgifterne er ca. 11,3 mio. DKK og budgettet for udstillingerne mv. er ca. 12,2 mio. DKK ekskl. moms.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 320 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

"Nyt Thisted Museum" er beliggende Jernbanegade 4, 7700 Thisted.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rådgivningen omfatter udstillings- og formidlingsrådgivning, design inkl. projektering og tilsyn samt lysdesign.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Kontrakten vedrørende arkitektrådgivning til udstillinger overstiger ikke tærskelværdien for EU-udbudspligt, og allerede derfor er tildelingen ikke underlagt pligten til at foretage EU-udbud.

Selv hvis værdien af de samlede rådgivningsydelser, som Museum Thy skal indkøbe, lægges sammen, hvilket indebærer, at tærskelværdien for EU-udbud er overskredet, er det Museum Thys vurdering, at kontrakten ikke er udbudspligtig.

Museum Thy har således modtaget en fondsdonation til gennemførelse af projektet ”Nyt Thisted Museum”, herunder til indkøb af rådgivningsydelser. Det er en betingelse for fondens donation, at donationen anvendes til gennemførelse af projektet som beskrevet i ansøgningsmaterialet af 15. april 2020. Det er i denne forbindelse et specifikt krav, at projektet skal gennemføres som beskrevet af JAC Studios, og at det er JAC Studios, der forestår udførelsen.

Indgåelse af kontrakter, hvor det fulde vederlag hviler på en fondsdonation, og hvor den ordregivende myndighed ikke har nogen valgfrihed i forhold til, hos hvilken rådgiver rådgivningsydelserne indkøbes, vurderes ikke at være udbudspligtige. Til støtte herfor henvises til udbudslovens § 24, nr. 24 samt forarbejderne hertil.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Betegnelse:

Kontrakt vedr. arkitektrådgivning til udstillinger i forbindelse med projektet "Nyt Thisted Museum"

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
07/05/2021
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: JAC STUDIOS ApS
CVR-nummer: 38459260
Postadresse: Sturlasgade 12L, 1. tv.
By: København
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2300
Land: Danmark
E-mail: info@jacstudios.dk
Telefon: +45 31532541
Internetadresse: http://jacstudios.dk/
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 1 320 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: kflu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I tilfælde hvor ordregiver forud for kontraktindgåelse har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, hvoraf det fremgår, at ordregiveren agter at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, og denne bekendtgørelse indeholder en begrundelse for ordregivers beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, og når kontrakten ikke er indgået inden udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, skal klage i forbindelse med ordregivers beslutning om, at ordregiveren har til hensigt at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Klagen skal vedlægges klagegebyr på 20 000 DKK.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Center for Udbudsregler
Postadresse: Carl Jacobsensvej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://www.kfst.dk/
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/05/2021

« Tilbage til oversigten over alle licitationer