Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Aarhus: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2021/S 112-293205

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Kommune
CVR-nummer: 55133018
Postadresse: Rådhuspladsen 2
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Kirsten Rehling Hedegaard
E-mail: kh@aarhus.dk
Telefon: +45 29204256
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/dff06e54-fc6d-449b-bc1d-ea6814a25a10/homepage
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/dff06e54-fc6d-449b-bc1d-ea6814a25a10/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/dff06e54-fc6d-449b-bc1d-ea6814a25a10/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/dff06e54-fc6d-449b-bc1d-ea6814a25a10/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale om bystrategisk rådgivning i forbindelse med planlægning og gennemførelse af udvikling af udsatte boligområder og kommunale arealer i tilknytning til udsatte boligområder i Aarhus Kommune

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter bystrategisk rådgivning i forbindelse med planlægning og gennemførelse af udvikling af udsatte boligområder og kommunale arealer i tilknytning til udsatte boligområder i Aarhus Kommune.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
71240000 Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed
71250000 Arkitekt-, ingeniør- og opmålingsvirksomhed
71400000 Byplanlægnings- og landskabsarkitektvirksomhed
71410000 Byplanlægning
71420000 Tjenesteydelser i forbindelse med landskabsarkitektur
71248000 Projektledelse og –dokumentation
71245000 Godkendelse af planer, arbejdstegninger og specifikationer
71243000 Udkast til planer (systemer og integration)
71242000 Projekt- og projekteringsforberedelse, omkostningsoverslag
71241000 Gennemførlighedsundersøgelser, rådgivning, analyser
71600000 Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Aarhus Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter bystrategisk rådgivning i forbindelse med planlægning og gennemførelse af udvikling af udsatte boligområder og kommunale arealer i tilknytning til udsatte boligområder i Aarhus Kommune. Rådgivningen kan blandt andet omfatte:

— Bistand til strategisk byudvikling i udsatte boligområder, herunder udarbejdelse af udviklingsplaner og planprocesser

— Rådgivning omkring den fysiske udvikling i eksisterende bydele

— Udarbejdelse af studier, der viser muligheder for udvikling af arealer, herunder i forhold til arkitektur og planlægning

— Udarbejdelse af koncepter/skitseplaner som grundlag for fremtidige planer

— Udarbejdelse af teknisk grundlag for udviklingsplaner og lokalplaner

— Omdannelse af politiske visioner til fysiske koncepter

— Gennemførelse af beboer-, borger- og interessentinddragelse, herunder udarbejdelse af proces for inddragelsen, herunder i forhold til beboerdemokrati i boligforeninger

— Helhedsorienteret projektstyring

— Rådgivning omkring markedet til kvalificering af de konkrete planer og projekter

— Rådgivning og bistand i forbindelse med gennemførelse af udbud (fx konkurrencer).

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Mulighed for 1 års forlængelse (ud over de 36 måneder).

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

For at sikre, at tilbudsgiver har den tilstrækkelige økonomiske og finansielle formåen til at løse den udbudte opgave, skal tilbudsgiver opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142:

— Tilbudsgivers egenkapital skal være positiv i hvert af de seneste 3 regnskabsår.

Oplysningerne skal afgives for de seneste 3 tilgængelige regnskabsår og afgives ved at udfylde ESPD del IV, afsnit B.

Såfremt tilbudsgiver er en nystartet virksomhed og følgelig ikke har oplysninger som anmodet og/eller rådighed over de krævede nøgletal inden for de seneste 3 regnskabsår, skal tilbudsgiver oplyse, hvornår tilbudsgiver blev etableret. Dette gøres ved at udfylde feltet ”Etablering af virksomhed”.

Såfremt tilbudsgiver er et konsortium, skal samtlige konsortiedeltagere opfylde mindstekravet om positiv egenkapital.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgivers egenkapital skal være positiv i hvert af de seneste 3 regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal beskrive sine væsentligste referencer vedrørende levering af bystrategisk rådgivning i forbindelse med planlægning og gennemførelse af udvikling af udsatte boligområder og arealer i tilknytning hertil udført inden for de seneste 3 år fra tidspunktet for offentliggørelsen af udbudsbekendtgørelsen.

Referencerne kan enten være igangværende eller afsluttede. Tilbudsgiver anmodes om præcist at angive start- og sluttidspunkt for hver enkelt reference med henblik på at sikre, at referencen er udført (i ikke uvæsentligt omfang) inden for de seneste 3 år. Såfremt referencen relaterer sig til en periode, der strækker sig længere tilbage og/eller frem i tid i forhold til den treårige periode, bedes det angivet, i hvilket omfang og/eller hvilken del af referencen, der er udført inden for de seneste 3 år. Alene den del af referencen, der er udført inden for de seneste 3 år, vil således indgå i evalueringen af tilbudsgiverens egnethed.

Oplysningerne afgives ved udfyldelse af ESPD del IV, afsnit C. Grundet ESPD’ets tekniske opbygning og deraf følgende begrænsede rammer for beskrivelse af referencer, har tilbudsgiver mulighed for at supplere beskrivelsen af sine referencer angivet i ESPD’et med selvstændige bilag. Den enkelte reference må maksimalt være på 2 A4-sider.

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver inden for de seneste 3 år kan dokumentere mindst 3 relevante referencer vedrørende bystrategisk rådgivning i forbindelse med planlægning og gennemførelse af udvikling af udsatte boligområder og arealer i tilknytning hertil.

”Relevante referencer” defineres i den forbindelse som projekter relateret til planlægning og/eller gennemførelse af udvikling af udsatte boligområder og/eller arealer i tilknytning hertil, hvor tilbudsgiver har forestået:

i) udarbejdelse af udviklingsplaner og planprocesser

ii) rådgivning og bistand i forbindelse med udbudsprocesser

iii) helhedsorienteret projektstyring

iv) beboer-, borger- og interessentinddragelse samt

v) rådgivning om markedsforhold.

Hver enkelt reference skal ikke indeholde alle ovennævnte delelementer, men tilsammen skal referencerne overvejende dække disse.

Såfremt tilbudsgiver er et konsortium, skal konsortiet samlet set opfylde det stillede mindstekrav til teknisk og faglig formåen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver inden for de seneste 3 år kan dokumentere mindst 3 relevante referencer vedrørende bystrategisk rådgivning i forbindelse med planlægning og gennemførelse af udvikling af udsatte boligområder og arealer i tilknytning hertil (som nærmere defineret i udbudsbetingelserne og ovenfor).

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/09/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 01/09/2021
Tidspunkt: 12:01
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver må ikke være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i tilbudslovens § 135, stk. 1 til 3 og § 136. Tilbudsgiver skal derudover bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137:

— Tilbudsgiver har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø- social- eller arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1.

— Tilbudsgiver er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling eller lignende, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.

— Tilbudsgiver kan påvises i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv at have begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om tilbudsgivers integritet, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3.

— Ordregiver har tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, at tilbudsgiver har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4.

— Tilbudsgiver kan påvises at have væsentligt misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 5.

— Tilbudsgiver kan påvises uretmæssigt at have forsøgt at påvirke ordregivers beslutningsproces. Tilbudsgiver har fået fortrolige oplysninger, der kan give tilbudsgiver uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller tilbudsgiver groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 6.

— Tilbudsgiver har ubetalt forfalden gæld under 100 000 DKK til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivning i det land, hvor tilbudsgiveren er etableret, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 7.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, ved forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden for 20 kalenderdage. Dette er regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af underretning om prækvalifikation. Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal indgives 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. Hvis klagen handler om overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens § § 191 og 192, er klagefristen på 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Klager over indgåelse af rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og § § 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til Klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrence eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Klager over en ordregivers beslutning om at videreføre en kontrakt (udbudslovens § 185, stk. 2) skal indgives til Klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort sin beslutning (udbudslovens § 185, stk. 2, 3. pkt.). Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse indgives til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/06/2021

« Tilbage til oversigten over alle licitationer

 • Dansk Boligbyg

  Dansk Boligbyg

  Det giver pote at leve værdierne
 • Plastmo

  Plastmo

  Din vejledning til tagrender - 15 % større vandkapacitet. Op til 25 års garanti.
 • James Hardie

  James Hardie

  Alt inde for facebeklædning
 • Ejot Danmark

  Ejot Danmark

  Professionelle befæstigelse og fastgørelsesprodukter
 • Garant

  Garant

  Specialist i tekniske produkter
 • Zarges

  Zarges

  Godt arbejdsmiljø valg
 • Condair

  Condair

  Hygiejnesikrede befugtningsløsninger til produktion, sundhedssektoren og kontor
 • Mul10 ProSafe

  Mul10 ProSafe

  Tagdækkernes faldsikringssystem
 • VinduesPladsen

  VinduesPladsen

  Vinduer, døre, trapper og kviste
 • Riwal

  Riwal

  Vi hjælper dig sikkert i højden!
 • Uponor VVS

  Uponor VVS

  Eksperter på VVS og indeklima
 • DAFA

  DAFA

  DAFA tætner, dæmper og beskytter
 • Ecophon

  Ecophon

  Akustiske loftsystemer der sikrer god lyd og økonomiske løsninger
 • Dorch & Danola

  Dorch & Danola

  Værktøjsmekka for håndværkere. Mærkevarer til gode priser.
 • Carl Ras

  Carl Ras

  Se alle aktuelle kampagner fra Carl Ras her…
 • InVentilate

  InVentilate

  Bæredygtig ventilation
 • Københavns Listefabrik

  Københavns Listefabrik

  Se listekataloget - verdens største udvalg af trælister
 • Lyngsøe

  Lyngsøe

  Alt i overdækning. Dansk design.