Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Ringsted: Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

2021/S 112-293519

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Ringsted Kommune
CVR-nummer: 18957981
Postadresse: Sct.Bendtsgade 1
By: Ringsted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4100
Land: Danmark
Kontaktperson: Anders Ingemann
E-mail: adin@ringsted.dk
Telefon: +45 57626565
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ringsted.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/124300
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=303837&B=RINGSTED
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=303837&B=RINGSTED
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Forpagtning af pavillon på Torvet i Ringsted

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71311000 Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Opgaven omfatter totalrådgivning i forbindelse med opførelse af ny dagsinstitution benævnt Kastaniehaven. Rådgiverens ydelser består primært i ingeniør- og arkitektrådgivning. Ydelserne omfatter blandt andet udarbejdelse af dispositionsforslag og projektforslag med udgangspunkt i det af rådgiveren tilbudte skitseprojekt. Rådgiveren skal endvidere forestå udarbejdelse af myndighedsprojekt og udbudsprojekt, herunder gennemføre entrepriseudbud og koordinering. Rådgiveren skal endvidere forestå udførelsesprojektering, projekteringsledelse, byggeledelse, fagtilsyn, IKT-ledelse og IKT i byggeri. Endeligt vil rådgiveren skulle bistå med ydelser i forbindelse med brugsfasen, herunder kvalitetssikring af dokumentation, afleveringsforretning samt 1-års gennemgang.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71311000 Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hovedudførelsessted:

Ringsted

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven omfatter totalrådgivning i forbindelse med opførelse af ny dagsinstitution benævnt Kastaniehaven. Rådgiverens ydelser består primært i ingeniør- og arkitektrådgivning. Ydelserne omfatter blandt andet udarbejdelse af dispositionsforslag og projektforslag med udgangspunkt i det af rådgiveren tilbudte skitseprojekt. Rådgiveren skal endvidere forestå udarbejdelse af myndighedsprojekt og udbudsprojekt, herunder gennemføre entrepriseudbud og koordinering. Rådgiveren skal endvidere forestå udførelsesprojektering, projekteringsledelse, byggeledelse, fagtilsyn, IKT-ledelse og IKT i byggeri. Endeligt vil rådgiveren skulle bistå med ydelser i forbindelse med brugsfasen, herunder kvalitetssikring af dokumentation, afleveringsforretning samt 1-års gennemgang.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 03/11/2021
Slut: 20/12/2024
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har udført mindst 3 tilsvarende opgaver inden for de seneste 5 år. Som dokumentation for overholdelse af mindstekravet, skal tilbudsgiver vedlægge en liste med de 5 mest sammenlignelige opgaver, udført inden for de seneste 5 år. Hver reference skal indeholde en kort beskrivelse af opgaven med angivelse af anlægskontraktsum, tidspunkt for udførelse, kundenavn med angivelse af kontaktoplysninger til kontaktperson, samt tilbudsgivers rolle i forbindelse med opgaven.

For at være sammenlignelig skal en reference afspejle, at tilbudsgiver har erfaring med rådgivning inden for institutionsbyggeri med tilhørende udearealer. Tilbudsgiver kan max. angive 5 referencer, og referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning. Det maksimale antal referencer er også gældende for tilbudsgivere, som består af et konsortium. Beskrivelsesteksten for hver enkelt reference bør maksimalt fylde én A4 side.

Såfremt en ansøgning indeholder flere end 5 referencer, lægges der vægt på de første 5 angivne referencer.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
Hasteprocedure
Begrundelse:

Det bemærkes, at fristen for ansøgning om prækvalifikation er reduceret fra 30 dage til 27 dage. Begrundelsen herfor er, at Ringsted Kommune ønsker at give meddelelse om prækvalifikation med udgangen af uge 27, således at de bydende inden industriferiens påbegyndelse kan forberede tilbudsafgivelsen.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/07/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 09/07/2021
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 24/12/2021

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/06/2021

« Tilbage til oversigten over alle licitationer