Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Lemvig: Reparation og vedligeholdelse af skibe

2021/S 112-294086

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Kystdirektoratet
CVR-nummer: 33157274
Postadresse: Højbovej 1
By: Lemvig
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 7620
Land: Danmark
Kontaktperson: Michael Rasmussen
E-mail: mcr@kyst.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.kyst.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Kontrakt om nybygning af hydrografisk opmålingsfartøj

II.1.2)Hoved-CPV-kode
50241000 Reparation og vedligeholdelse af skibe
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Kystdirektoratet udbyder en kontrakt om nybygningen af et nyt hydrografisk opmålingsfartøj. Skibet er kravspecificeret, men skal projekteres, bygges, udrustes, herunder med hydrografisk multibeamsystem, samt leveres på ordregivers sted i Lemvig Danmark.

Opmålingsfartøjet skal primært operere ved den jyske vestkyst og i de danske indre farvande, sejlløb og havne.

Fartøjet skal udføres i letvægtsmaterialer og have en længde mellem 11,0 og 14,99 meter og en minimumsfart på 21 knob. I fartøjet skal der integreres et hydrografisk multibeam system til kortlægning af havbunden.

Fartøjet skal operere kystnært, med daglige strandinger på sandbund. Fartøjet skal indrettes med dagsaptering til en besætning på 3 personer. Nærmere kravspecifikation fremgår af udbudsmaterialet.

Fartøjet og udstyr skal leveres med 24 måneders garanti.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 11 245 578.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
34513550 Undersøgelsesskibe
38292000 Hydrografiske instrumenter
71354500 Maritim opmåling
34510000 Skibe
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Lemvig

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kystdirektoratets (KDI) opmålingsafdeling foretager søopmåling på den jyske vestkyst og i de danske indre farvande, sejlløb og havne.

Det er besluttet, at KDI´s eksisterende opmålingsfartøj Ekko nu skal udskiftes med et nyt opmålingsfartøj, som ud over opmåling også skal kunne assistere med både udlægning af fx bølgemålere og ved brug af dykkere.

Leverandørens leverance af fartøj skal indeholde:

- Fartøj fuldt udstyret i henhold til kravspecifikation, herunder med multibeamsystem til hydrografisk opmålingsfartøj

- Vugge til opbevaring på land samt ved transport på blokvogn

- Løfteudstyr

- Reservedele (initial reservedelspakke) i henhold til kravspecifikation

- Uddannelse/træning i henhold til kravspecifikation

- Dokumenter og certifikater i henhold til kravspecifikation.

På tidspunktet for leverancen skal fartøjet kunne fungere fuldt ud uden yderligere installationer, tests, prøveture etc.

KDI vil ikke levere udstyr til fartøjet.

Opmålingsfartøjet skal primært operere ved den jyske vestkyst og i de danske indre farvande, sejlløb og havne.

Fartøjet skal udføres i letvægtsmaterialer og have en længde mellem 11,0 og 14,99 meter og en minimumsfart på 21 knob. I fartøjet skal der integreres et hydrografisk multibeam system til kortlægning af havbunden.

Fartøjet skal operere kystnært, med daglige strandinger på sandbund. Fartøjet skal indrettes med dagsaptering til en besætning på 3 personer. Nærmere kravspecifikation fremgår af udbudsmaterialet.

Fartøjet og udstyr skal leveres med 24 måneders garanti.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Bemanding, organisation og leverandørstyring / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: Tidsplan / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet i løsningen / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 40
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kystdirektoratet har option på køb af et (1) ekstra multibeamsystem, tilsvarende det til fartøjet leverede system, inklusive sensorer, monitorer, kabler etc. Dog skal dette system ikke installeres i et fartøj. Optionsmuligheden skal være gældende op til et (1) år efter kontraktunderskrivelsen.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

I relation til pkt. II.1.5) og II.2.6) bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum for kontraktens fulde løbetid.

I relation til pkt. 2.7), hvor det fremgår, at kontraktens varighed forventes at være ca. 10 måneder, bemærkes, at skibet forventes leveret 10 mdr. efter kontraktindgåelse, hvorefter der løber en obligatorisk garantiperiode på 24 måneder.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 244-604791
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Kontrakt om nybygning af hydrografisk opmålingsfartøj

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
11/05/2021
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Tuco Yacht Værft ApS
Postadresse: Krogsbjergvej 2
By: Faaborg
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
Postnummer: 5600
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Laveste bud: 11 245 578.00 DKK / Højeste bud: 12 307 565.00 DKK taget i betragtning
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. adressen i punkt I.3). For at få adgang til udbudsmaterialet, skal ansøger være registreret eller registrere sig som bruger.

Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål skal stilles senest den 4. januar 2021 Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest 6 dage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret.

Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt ansøger oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail dksupport@eu-supply.com eller telefon (+45) 70 20 80 14.

— Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

Ansøgeren skal ligeledes indlevere en støtteerklæring, hvori den eller de enheder, som ansøgeren baserer sig på, erklærer at være solidarisk ansvarlig med ansøger, såfremt denne bliver tildelt kontrakten. Skabelonen fremgår som bilag til udbudsbetingelserne.

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt de frivillige udelukkelsesgrunde anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, 2 og 4, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

Benyttelsen af de frivillige udelukkelsesgrunde sker under overholdelse af proportionalitetsprincippet. Bagatelagtige forhold kan således ikke føre til udelukkelse af ansøgeren. Flere tilfælde af forhold, der hver for sig er bagatelagtige, kan dog give anledning til at udelukke ansøgeren.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151-152, jf. § 153.

— Yderligere oplysninger:

I relation til punkt II.2.9) bemærkes, at hver ansøger kun kan indgive én ansøgning om prækvalifikation.

I relation til punkt III.1.3) bemærkes, at Kystdirektoratet har vurderet, at det er nødvendigt at tage stilling til referencer, som er op til 10 år gamle med henblik på at sikre tilstrækkelig konkurrence, idet der er tale om en ydelse, der sjældent udbydes, jf. udbudsloven § 155, stk. 1, nr. 2. Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

I relation til punkt IV.2.4) bemærkes, at ansøgningen skal indgives på dansk, idet dokumentation for opfyldelsen af oplysningerne i ESPD dog kan indgives på engelsk.

I relation til punkt III.2.2) bemærkes at kontrakten stiller krav om overholdelse af persondatalovgivningen, for nuværende særligt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 (databeskyttelsesforordningen) samt supplerende dansk lovgivning hertil, herunder lov nr. 502 af 23. maj 2018 (databeskyttelsesloven).

Fartøjet og udstyr skal leveres med 24 måneders garanti.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbuds-givere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/06/2021

« Tilbage til oversigten over alle licitationer