Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed

2021/S 112-294483

Resultater af projektkonkurrence

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: A.P. MØLLER OG HUSTRU CHASTINE MC-KINNEY MØLLERS FOND TIL ALMENE FORMAAL
CVR-nummer: 11 66 67 79
Postadresse: Esplanaden 50
By: København K
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 1098
Land: Danmark
Kontaktperson: Niels Friis
E-mail: Niels.friis@apmollerfonde.dk
Telefon: +45 20210613
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.apmollerfonde.dk/
Internetadresse for køberprofilen: www.apmollerfonde.dk/
I.4)Type ordregivende myndighed
Anden type: Erhvervsdrivende fond
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Filantropi

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Nakskov Havn

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
71210000 Arkitektrådgivning
71240000 Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed
71400000 Byplanlægnings- og landskabsarkitektvirksomhed
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Konkurrencen om Nakskov Havn skal give kreativt input inden for landskab, kulturarv og byplanlægning som inspiration til den videre udvikling af havneområdet. Visionen for opgaven og dens rammer beskrives nærmere i konkurrenceprogrammet, der også konkretiserer kravene til forslagenes form og indhold.

Konkurrencen gennemføres i 2 runder. Første runde afholdes som en lukket anonym projektkonkurrence med 4 deltagere, som bliver udvalgt gennem en prækvalifikation. Udbyder har ikke på forhånd udvalgt deltagere til konkurrencen. Anden runde afholdes som udbud med forhandling med højst 2 deltagere uden forudgående bekendtgørelse. Udbyder forbeholder sig ret til at aflyse anden runde, hvis der efter første runde ikke findes forslag, der egner sig til realisering.

Projektkonkurrencen sigter mod en samlet udviklingsplan for Nakskov inderhavn. Planen skal vise, hvordan der kan skabes funktionel, trafikal og visuel sammenhæng omkring inderhavnen som et bolig- og rekreationsområde, hvor den fortsatte erhvervsaktivitet er en del af særpræget. Havnens maritime og industrielle stemning skal fastholdes som del af en særlig oplevelse, der supplerer oplevelsen af Nakskov bymidte.

De 2 forslag, der rummer de mest interessante planer, får gennem udbuddet med forhandling mulighed for at konkretisere et tilbud om rådgivning under realiseringen af udvalgte delprojekter, sådan at den endelige vinder kan tilbydes en kontrakt som rådgiver i den videre proces til realisering af forslaget inden for en fast økonomisk anlægsramme på 30,66 mio. DKK ekskl. moms samt et fast arkitekthonorar på 2,57 mio. DKK ekskl. moms. Hvis bygherre vælger at tilkøbe byggeledelse hos rådgiver, vil det ske inden for en honorarramme på 400 000 DKK, som supplerer det faste honorar.

Specifikation af arkitektrådgivningen til realisering af vinderprojektet fremgår af "Udkast til aftale om teknisk rådgivning og bistand" i udbudsmaterialet.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.2)Type konkurrence
Åben
IV.1.9)Kriterier for vurdering af projekter:

I projektkonkurrencen foretages en helhedsvurdering af følgende kvaliteter, således som de er beskrevet i afsnit 4: Konkurrenceopgaven i konkurrenceprogrammet:

1) Forslag til Honnørkajens delprojekter

2) Forslag til Mejerikarréen og havnefronten

3) Forslag til øvrige delprojekter

4) Belysning af sammenhængen mellem delprojekter i konkurrenceområdet

5) Belysning af sammenhængen mellem havn og bymidte

6) Belysning af tværgående fokusområder.

Kravene er som underkriterier under helhedsvurderingen sideordnede og vægtes ligeligt.

IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 132-324452

Del V: Projektkonkurrencens resultat

Konkurrencen blev afsluttet uden en tildeling: nej
V.3)Tildeling og præmier
V.3.1)Dato for bedømmelsesudvalgets afgørelse:
03/05/2021
V.3.2)Oplysninger om deltagere
Antal deltagere, der vil blive taget i betragtning: 4
V.3.3)Navn(e) og adresse(r) på vinderen/vinderne af konkurrencen
Officielt navn: Erik Brandt Dam
CVR-nummer: 30 24 37 49
Postadresse: Struenseegade 15A, 2
By: København N
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2200
Land: Danmark
E-mail: info@ebd.dk
Telefon: +45 32965700
Vinderen er en SMV: ja
V.3.4)Værdien af præmien/præmierne
Værdien af den eller de uddelte præmier eksklusive moms: 200 000.00 DKK

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

1) Habilitetskrav:

”Ansøgerne skal ved valg af medarbejdere og eventuelle underrådgivere eller samarbejdspartnere være opmærksomme på, at følgende virksomheder og personer i alle tilfælde er udelukket fra at deltage i konkurrencen:

- Personer eller virksomheder, som har været med til at tilrettelægge konkurrencen eller har ydet væsentlige bidrag til formulering af konkurrenceprogrammet, medmindre disse bidrag i deres helhed er offentliggjort sammen med konkurrenceprogrammet.

- Ansatte hos, kompagnoner til eller arbejdere for noget medlem af bedømmelseskomiteen eller dennes rådgivere.

- Personer, der er i nær familie med eller har et nært familielignende forhold til noget medlem af bedømmelseskomitéen eller dennes rådgivere.

- Virksomheder, som er helt eller delvist ejet af en person, der er i nær familie med eller har et nært familielignende forhold til noget medlem af bedømmelseskomitéen eller dennes rådgiver.”

2) Hovedtidsplan:

- Annoncering prækvalifikation: 6. juli 2020

- Ansøgningsfrist prækvalifikation: 16. august 2020

- Prækvalifikation meddeles (konkurrencestart): 7. september 2020

- Besigtigelse af konkurrenceområdet: 14. september 2020

- Frist for at stille spørgsmål i projektkonkurrencen: 8. oktober 2020

- Aflevering af projektforslag: 16. november 2020

- Resultat af projektkonkurrence/Start udbud med forhandling: 11. december 2020

- Dialogmøde: 4. januar 2021

- Præsentationsmøde med forhandling: 25. januar 2021

- Frist for at stille spørgsmål i udbud med forhandling: 8. februar 2021

- Aflevering af forslag i udbud med forhandling: 17. marts 2021

- Resultat af udbud meddeles deltagerne: 21. april 2021

Efterfølgende indgåelse af rådgiveraftale med vinderen om realisering af dele af forslaget.

3) Spørgsmål:

Spørgsmål til bekendtgørelsen stiles skriftligt til Lillian Kristensen E-mail:info@projektkonkurrence.dk

Opklarende svar udsendes til den enkelte spørgende.

Eventuelle svar af generel interesse samt evt. supplementer i ansøgningsperioden uploades ligeledes på http://nakskovhavn.projektkonkurrence.dk/ løbende, hvor potentielle ansøgere selv skal holde sig orienteret.

Frist for spørgsmål er 8 dage før ansøgningsfrist.

4) Aflevering af ansøgning:

Ansøgning om prækvalifikation kan kun ske digitalt. Ansøgning med alle bilag skal sendes som pdf-filer pr. mail til info@projektkonkurrence.dk inden den 16. august kl. 23.59.

5) Kontrakten:

Kontrakten indeholder en arkitektrådgivningsopgave med et fast honorar på 2,57 mio. DKK samt en option på byggeledelse indenfor en honorarramme på 400 000 DKK ekskl. moms, som ikke er indeholdt i det faste honorar. Se udbudsmaterialet.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klagefrister:

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Angår klagen overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens § § 191 og 192, regnes klagefristen på 45 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse være indgivet til Klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/06/2021

« Tilbage til oversigten over alle licitationer