Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse

2021/S 112-295197

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: I/S Amager Ressourcecenter
CVR-nummer: 34 20 81 15
Postadresse: Vindmøllevej 6
By: København S
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Anja Strand
E-mail: anj@a-r-c.dk
Telefon: +45 29294691
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.a-r-c.dk/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/23bcfbc3-d78e-405c-b778-82d44574a0e5/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/23bcfbc3-d78e-405c-b778-82d44574a0e5/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/23bcfbc3-d78e-405c-b778-82d44574a0e5/homepage
I.6)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Miljø

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Indkøb af stilladsydelser til ARC’s affaldsenergianlæg og øvrige forretningsenheder

II.1.2)Hoved-CPV-kode
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Kontrakten omfatter ydelser inden for stilladsområdet på I/S Amager Ressourcecenters (i det følgende benævnt ARC) affaldsenergianlæg Amager Bakke.

Ydelserne består af almene stilladsarbejder som bygning, sikring og fjernelse af stilladser for tilkomst på affaldsenergianlægget.

Ud over udførelse af stilladsydelserne omfatter arbejderne også planlægning og styring af arbejdet samt leverancen af materialer relateret til stilladsbygning.

Kravspecifikationen beskriver de ydelser, som leverandøren skal levere til ARC, og de krav, der knytter sig til opgavernes løsning

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
44000000 Byggekonstruktioner og -materialer; andre byggevarer (undtagen elapparatur)
44200000 Produkter til konstruktioner
45100000 Forberedelse af byggeplads
45262100 Stilladsarbejde
45262110 Nedtagning af stillads
45262120 Opstilling af stillads
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

Vindmøllevej 6, 2300 København S

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakten omfatter ydelser inden for stilladsområdet på I/S Amager Ressourcecenters (i det følgende benævnt ARC) affaldsenergianlæg Amager Bakke.

Ydelserne består af almene stilladsarbejder som bygning, sikring og fjernelse af stilladser for tilkomst på affaldsenergianlægget.

Ud over udførelse af stilladsydelserne omfatter arbejderne også planlægning og styring af arbejdet samt leverancen af materialer relateret til stilladsbygning.

Kravspecifikationen beskriver de ydelser, som leverandøren skal levere til ARC, og de krav, der knytter sig til opgavernes løsning.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Pris / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Organisationsplan, referencer, kapacitet og tilkald / Vægtning: 60
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges 2 x 24 måneder.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 2
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

ARC påregner at prækvalificere 2-5 ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive indledende tilbud.

Er der flere egnede ansøgere, vil ARC foretage en udvælgelse af de bedst egnede ansøgere. ARC vil i den forbindelse foretage en samlet vurdering af hver enkelt ansøgers teknisk og faglig formåen i forhold til kompetencer i relation til den udbudte opgave.

I forbindelse med udvælgelsen vil ARC også lægge vægt på ansøgers samlede økonomiske og finansielle formåen. Udvælgelsen vil i det hele taget ske under hensyntagen til at sikre den bedst mulige konkurrence.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kontrakten kan forlænges 2 x 24 måneder.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Kontrakten udbydes som én samlet kontrakt, hvor der indgås kontrakt med én tilbudsgiver.

ARC har valgt ikke at opdele opgaven i delkontrakter, jf. udbudslovens § 49, da det af hensyn til ARCs administration af opgaven og for at minimere grænsefladeproblematikker, er mest hensigtsmæssigt, at opgaven udføres af én og samme leverandør.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Ansøger har haft en positiv egenkapital i 2 af de seneste 3 reviderede regnskabsår.

- Ansøger har en soliditetsgrad på minimum 10 % i 2 af de seneste 3 reviderede regnskabsår.

- Ansøger har en gældende erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på min. 5 mio. DKK for tingskade og 10 mio. DKK for personskade.

Forsikringen skal være udvidet til at omfatte behandling og bearbejdning samt ingrediens- og komponentskade/tab.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

ARC ønsker sikkerhed for, at de ansøgere, der udvælges til at afgive tilbud, har tilstrækkelig teknisk og faglig kapacitet til at udføre opgaven fuldt forsvarligt og til ARC’s tilfredshed i alle henseender allerede fra aftalestart. Det er derfor et mindstekrav, at:

- Ansøger skal overholde dansk lovgivning indenfor miljø- og arbejdsmiljøområdet samt leve op til ARC’s krav dertil. I relation til de tilbudte ydelser, herunder fx beskrivelse af styring af planlægning, udførelse, kontrol og opfølgning, samt metode for korrektion af procedurerne.

- Ansøger skal vedlægge CV på kontaktperson og medarbejdende formand/arbejdsleder (roller som beskrevet i kravspecifikationen). CV’erne skal redegøre for de tilbudte kompetencer i relation til den udbudte opgave.

- Ansøger skal have en kvalitetsstyring, der sikrer et højt kvalitets- og serviceniveau i udførelsen af opgaverne for ARC, både for så vidt angår selve udførelsen af opgaverne og leverandørens medarbejdere samt i den administrative håndtering af aftalen. I relation til de tilbudte ydelser, herunder fx beskrivelse af styring af planlægning, udførelse, kontrol og opfølgning, samt metode for korrektion af procedurerne.

- Ansøger skal have en HSE/Sikkerhedsprocedure (SJA) som dækker arbejde ved ARC.

- Ansøgers ledende medarbejdere, der arbejder på og for ARC, kan kommunikere med ARC’s personale på dansk. Øvrige medarbejdere skal kunne kommunikere på teknisk engelsk.

- Ansøger skal sikre, at der ved løsning af alle opgaver altid er mindst en dansktalende betroet medarbejder til stede på ARC.

- Ansøger skal stille alt materiale for bygning af stilladser til rådighed for ARC. Ansøger skal have et mindre lager af stilladsmateriel på ARC´s grund, så påbegyndelse af bygning af stillads kan ske indenfor 4 timer efter tilkald.

- Ansøger skal endvidere have tilstrækkeligt stilladsmateriel til at kunne bygge et større stillads i f.eks. en kedel, således at en større kedelreparation kan påbegyndes indenfor 24 timer. Ansøger skal sikre dette høje materielberedskab ved at have lagerfaciliteter til stilladsmateriel tæt på ARC dvs. i nærheden af København.

III.1.6)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Det er en forudsætning for indgåelse af kontrakten, at den vindende tilbudsgiver er i stand til at stille den sikkerhed og garanti, som er beskrevet i kontraktens punkt 12.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Leverandøren og dennes underleverandører skal overholde ARCs arbejdsklausul.

Arbejdsklausulen gælder alt arbejde, der udføres i Danmark med henblik på opfyldelse af kontrakten, og for alle medarbejdere, der anvendes til at udføre arbejdet, uanset om de er ansat hos leverandøren, en underentreprenør eller en under-underentreprenør mv. (eventuelle fysiske varer er ikke omfattet).

Leverandøren skal overholde ARCs uddannelsesklausul.

Leverandøren skal sikre, at mindst 0,32 årsværk (et årsværk modsvarer 1 924 arbejdstimer inklusive ferie, sygdom, uddannelse, oplæring m.v.) i forbindelse med leverandørens arbejder vedrørende ydelsen vil blive udført af praktikanter.

Leverandøren skal overholde ARCs CSR-politik.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/07/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Inden ansøgerne orienteres om resultatet af prækvalifikationen, forbeholder ARC sig ret til, at anmode de ansøgere, ARC forventer at prækvalificere, om at fremlægge faktisk dokumentation for overholdelse af de af ARC opstillede mindstekrav til egnethed, samt at der ikke er grundlag for udelukkelse jf. udbudsbetingelserne pkt. 11.

Endeligt dokumentation indhentes senest i forbindelse med indgåelse af kontrakt.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (med senere ændringer) gælder følgende klagefrist i relation til gennemførelse af udbud:

Klager over udbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt.

Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf lovens § 7, stk. 2, nr. 1.

Senest samtidig med at en klage indgives for Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, hvorvidt klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/06/2021

« Tilbage til oversigten over alle licitationer