Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Bygge- og anlægsarbejder

2021/S 113-295829

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Islands Brygge 37
By: København S
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Henrik Preisler Mathiesen
E-mail: henmat@kk.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.kk.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Veje

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftaler om genopretning af veje

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

TMF udbyder parallelle rammeaftaler fordelt på 2 delaftaler om genopretning af veje:

Delaftale 1 er rettet mod entreprenører med kapacitet og finansiel styrke samt kompetencer til at påtage sige udførelsen af en større portefølje af genopretningsprojekter på både regionale veje, fordelingsveje, bydelsgader og strøggader (komplekse strækninger med væsentlig trafik) og øvrige gader og veje (gader med begrænset lokal trafik).

Delaftale 2 er rettet mod entreprenører med kapacitet og finansiel styrke samt kompetencer til at påtage sig udførelsen af en mindre portefølje af genopretningsprojekter på til at øvrige veje og gader (gader med begrænset lokal trafik).

En nærmere beskrivelse af delaftalerne og hvad genopretning indebærer fremgår af opgavebeskrivelsen – genopretning af veje (dokument J).

Under rammeaftalerne udbydes én eller flere årlige hovedentrepriser, hvor entreprenøren ligeledes skal deltage i projekteringsfasen.

Rammeaftalerne forventes at løbe i 4 år.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 740 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 1

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 1 er rettet mod entreprenører med kapacitet og finansiel styrke samt kompetencer til at påtage sige udførelsen af en større portefølje af genopretningsprojekter på både regionale veje, fordelingsveje, bydelsgader og strøggader (komplekse strækninger med væsentlig trafik) og øvrige gader og veje (gader med begrænset lokal trafik).

Rammeaftalerne forventes at løbe i 4 år.

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på RIB Byggeweb TN658838A.

Det vil være muligt for en entreprenør som tilbudsgiver at ansøge om prækvalifikation på flere delaftaler, men samme ansøger vil ikke kunne blive prækvalificeres til både delaftale 1 og delaftale 2. Derfor skal ansøgerne i deres ansøgning prioritere den delaftale, der primært ansøges på, så det tydeligt fremgår, hvilken delaftale ansøger helst vil prækvalificeres til. Omhandler ansøgningen begge delaftaler, og har ansøger ikke prioriteret delaftalerne i sin ansøgning, erklæres ansøgningen ukonditionsmæssig, idet ordregiver ikke kan foretage prioriteringen på ansøgerens vegne. Det er op til ansøger, om denne ønsker at ansøge på begge delaftaler.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Håndtering af samarbejdet med TMF og den tekniske rådgiver / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Planlægning, projektstyring og risikohåndtering / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og bemanding / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 600 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 8
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Udvælgelsen af ansøgerne vil ske på baggrund af en samlet vurdering af ansøgerens referencer. Ved vurderingen vil TMF lægge vægt på referencernes relevans i forhold til den udbudte rammeaftale, herunder:

Delaftale 1:

- I hvor høj grad der fremlægges referencer, der vedrører renovering af stærkt trafikerede veje i bymæssige og tætbefolkede områder.

- I hvor høj grad der fremlægges referencer, der er udført i hovedentreprise, og hvor ansøger selv var den udførende hovedentreprenør.

- I hvor høj grad der fremlægges referencer, som er udført i en samarbejdsproces med bygherre tilsvarende den udbudte rammeaftale.

- At referencerne i øvrigt er sammenlignelige med genopretningsprojekterne beskrevet i bilag 4 vedlagt opgavebeskrivelsen.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ansøger eller dennes eventuelle underleverandører er udelukket fra deltagelse, hvis de er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-4 og nr. 6.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 2

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 2 er rettet mod entreprenører med kapacitet og finansiel styrke samt kompetencer til at påtage sig udførelsen af en mindre portefølje af genopretningsprojekter på øvrige veje og gader (gader med begrænset lokal trafik).

Rammeaftalerne forventes at løbe i 4 år.

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på RIB Byggeweb TN658838A

Det vil være muligt for en entreprenør som tilbudsgiver at ansøge om prækvalifikation på flere delaftaler, men samme ansøger vil ikke kunne blive prækvalificeres til både delaftale 1 og delaftale 2. Derfor skal ansøgerne i deres ansøgning prioritere den delaftale, der primært ansøges på, så det tydeligt fremgår, hvilken delaftale ansøger helst vil prækvalificeres til. Omhandler ansøgningen begge delaftaler, og har ansøger ikke prioriteret delaftalerne i sin ansøgning, erklæres ansøgningen ukonditionsmæssig, idet ordregiver ikke kan foretage prioriteringen på ansøgerens vegne. Det er op til ansøger, om denne ønsker at ansøge på begge delaftaler.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Håndtering af samarbejdet med TMF og den tekniske rådgiver / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Planlægning, projektstyring og risikohåndtering / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og bemanding / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 140 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Udvælgelsen af ansøgerne vil ske på baggrund af en samlet vurdering af ansøgerens referencer. Ved vurderingen vil TMF lægge vægt på referencernes relevans i forhold til den udbudte rammeaftale, herunder:

Rammeaftale 2:

- I hvor høj grad der fremlægges referencer, der vedrører renovering af veje i bymæssige og tætbefolkede områder.

- I hvor høj grad der fremlægges referencer, der er udført i hovedentreprise, og hvor ansøger selv var den udførende hovedentreprenør.

- I hvor høj grad der fremlægges referencer, som er udført i en samarbejdsproces med bygherre tilsvarende den udbudte rammeaftale.

- At referencerne i øvrigt er sammenlignelige genopretningsprojekterne beskrevet i bilag 4 vedlagt opgavebeskrivelsen.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ansøger eller dennes eventuelle underleverandører er udelukket fra deltagelse, hvis de er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-4 og nr. 6.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Udvælgelsen af ansøgerne vil ske på baggrund af en samlet vurdering af ansøgerens referencer. Ved vurderingen vil TMF lægge vægt på referencernes relevans i forhold til den udbudte rammeaftale, herunder:

Delaftale 1:

- I hvor høj grad der fremlægges referencer, der vedrører renovering af stærkt trafikerede veje i bymæssige og tætbefolkede områder.

- I hvor høj grad der fremlægges referencer, der er udført i hovedentreprise, og hvor ansøger selv var den udførende hovedentreprenør.

- I hvor høj grad der fremlægges referencer, som er udført i en samarbejdsproces med bygherre tilsvarende den udbudte rammeaftale.

- At referencerne i øvrigt er sammenlignelige med genopretningsprojekterne beskrevet i bilag 4 vedlagt opgavebeskrivelsen.

Rammeaftale 2:

- I hvor høj grad der fremlægges referencer, der vedrører renovering af veje i bymæssige og tætbefolkede områder.

- I hvor høj grad der fremlægges referencer, der er udført i hovedentreprise, og hvor ansøger selv var den udførende hovedentreprenør.

- I hvor høj grad der fremlægges referencer, som er udført i en samarbejdsproces med bygherre tilsvarende den udbudte rammeaftale.

- At referencerne i øvrigt er sammenlignelige genopretningsprojekterne beskrevet i bilag 4 vedlagt opgavebeskrivelsen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der stilles følgende minimumskrav til ansøgers økonomiske og finansielle formåen:

Delaftale 1:

- Ansøger skal have en årsomsætning på minimum 100 mio. DKK i det seneste regnskabsår eller som gennemsnit i de 3 seneste disponible regnskabsår.

- Ansøger skal have en egenkapital på minimum 10 mio. DKK i det senest offentliggjorte årsregnskab.

- Ansøger skal have en soliditetsgrad på minimum 10 % i det senest offentliggjorte årsregnskab.

Delaftale 2:

- Ansøger skal have en årsomsætning på minimum 25 mio. DKK i det seneste regnskabsår eller som gennemsnit i de 3 seneste disponible regnskabsår.

- Ansøger skal have en egenkapital på minimum 4 mio. DKK i det senest offentliggjorte årsregnskab.

- Ansøger skal have en soliditetsgrad på minimum 15 % i det senest offentliggjorte årsregnskab.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der stilles følgende minimumskrav til ansøgers tekniske og faglige formåen:

Delaftale 1:

- Ansøgeren skal kunne fremlægge mindst 2 referencer vedr. udførelse af opgaver med renovering af veje i bymæssige tæt trafikerede områder. Ansøgeren skal selv have udført opgaven som hovedentreprenør og hver af opgaverne skal have haft en anlægssum på mindst 8 mio. DKK ekskl. moms.

Delaftale 2:

- Ansøgeren skal kunne fremlægge mindst 2 referencer vedr. udførelse af opgaver med renovering af veje i bymæssige områder. Ansøgeren skal selv have udført opgaven som hovedentreprenør og hver af opgaverne skal have haft en anlægssum på mindst 2 mio. DKK ekskl. moms.

Referenceprojekter, som dokumenterer opfyldelse af mindstekrav, skal være afsluttede og udført inden for de seneste 5 år, hvilket vil sige, at opgaven ikke må være afsluttet for mere end 5 år siden beregnet fra ansøgningsfristen. Med afsluttede opgaver forstås i denne sammenhæng opgaver, hvor der er afholdt afleveringsforretning.

Ansøgeren kan højst oplyse 4 referencer til dokumentation for opfyldelse af mindstekrav.

Hvis ansøgeren vedlægger referencerne i en selvstændig referenceliste, bedes ansøgeren tydeligt anføre, hvilke referencer der opfylder hvilke mindstekrav.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/07/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 3 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (tilgængelig på www.retsinformation.dk), gælder der følgende frister for indgivelse af klager:

Klager over udbud og beslutninger, der er omfattet af kapitel II og III i udbudsloven, som ikke angår spørgsmål om en ansøgers manglende prækvalifikation, skal i henhold til § 7, stk. 2 i lov om Klagenævnet for Udbud indgives til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt (med virkning fra dagen efter dagen for offentliggørelsen).

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, når underretningen er ledsaget af en kort begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte ansøge-re/tilbudsgivere om, at ordregiver har indgået en rammeaftale, jf. udbudslovens § 2, stk. 2, eller § 171, stk. 4, når underretningen er ledsaget af en kort begrundelse for beslutningen.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning om at videreføre kontrakten, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage er indgivet til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4. Hvis klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klager endvidere anføre, om der er begæret opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1 i lov om Klagenævnet for Udbud.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning er tilgængelig på den i pkt. VI.4.1) anførte internet-adresse.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/06/2021

« Tilbage til oversigten over alle licitationer