Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Randbøl: Ingeniørmæssig projektering

2021/S 113-297307

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Naturstyrelsen
CVR-nummer: 33157274
Postadresse: Førstballevej 2
By: Randbøl
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 7183
Land: Danmark
Kontaktperson: Celine Sørensen
E-mail: cevso@nst.dk
Telefon: +45 29178239
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.naturstyrelsen.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/250996
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=302051&B=NST
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=302051&B=NST
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Naturgenopretningsprojekt Søborg Sø – rådgivning og bistand vedrørende detailprojektering, udbud af anlægsentreprise samt byggeledelse og fagtilsyn

Sagsnr.: 6302 - Søborg Sø, udbud af detailprojektering
II.1.2)Hoved-CPV-kode
71320000 Ingeniørmæssig projektering
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Naturstyrelsen Nordsjælland udbyder for naturgenopretningsprojektet Søborg Sø totalrådgivning vedrørende detailprojektering, udbud af anlægsentreprise samt byggepladsledelse og fagtilsyn.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 500 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71241000 Gennemførlighedsundersøgelser, rådgivning, analyser
71311000 Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
71356400 Teknisk projektering
71520000 Tilsyn med bygge- og anlægsarbejder
71600000 Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
NUTS-kode: DK0 Danmark
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Naturstyrelsen Nordsjælland udbyder for naturgenopretningsprojektet Søborg Sø totalrådgivning vedrørende detailprojektering, udbud af anlægsentreprise samt byggepladsledelse og fagtilsyn.

Detailprojekteringen omfatter det faglige grundlag for udbud og gennemførelse af anlægsentreprisen. Projekteringen omfatter videre en opdatering af hydrologiske modeller med nyere måleserier af bl.a. grundvandsstand. Der opstilles en ny hydrologisk model for vandudskiftningen i forbindelse med etablering af stiforbindelse hen over søen.

Herudover skal projekteringen levere grundlag for myndighedsbehandlingen.

Anlægsarbejderne vil bl.a. omfatte:

- etablering eller ombygning af diger

- omlægning af et vandløb

- nedlæggelse af pumpestationer

- etablering af udløb for søen

- afbrydelse af visse dræn

- etablering af stisystemer inkl. broer eller tilsvarende

- afværgeforanstaltninger for omkring 14 ejendomme.

Det er forventningen, at anlægsarbejderne kan gennemføres på omkring 4 måneder, men bl.a. den valgte metode for opbygning af diger, vejrlig, etc. vil kunne forlænge denne periode væsentligt.

Der henvises til bilag 1, "Beskrivelse af rådgivningsopgaven".

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kompetencer / Vægtning: 40 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 500 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/11/2021
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Anmodning om prækvalifikation skal ske ved afgivelse af ESPD. Referencer, jf. pkt. III.1.3), må dog gerne være bilagt ESPD som særskilt dokument/referenceark.

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante referencer, jf. punkt III.1.3), af de ydelser, som kontrakten omfatter, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4) og II.2.4).

Relevansvurderingen foretages på baggrund af, i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med levering af sammenlignelige ydelser. Der vil primært blive lagt vægt på, hvem der har de mest relevante erfaringer med totalrådgivning i forbindelse med naturgenopretningsprojekter, herunder genskabelse af søer, lavbundsprojekter, vådområder eller genslyngning af vandløb.

Ved vurderingen af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante referencer af sammenlignelige ydelser, tages der udgangspunkt i den enkelte ansøgers mest relevante reference, dog således, at ansøgerens øvrige referencer kan supplere den mest relevante reference, såfremt referencerne tilsammen dokumenterer en højere grad af relevant erfaring med at levere de konkret efterspurgte ydelser.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Tilbudsgiver afgiver på tilbudslisten "Bilag V" en optionspris på posterne 1a,1b,1c, 4a og 5, som ordregiver kan vælge at gøre brug af. Disse priser indgår i den samlede evalueringstekniske pris ekskl. moms.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Naturstyrelsen skal - for en god ordens skyld i overensstemmelse med udbudslovens § 49, stk. 2 - orientere om, at kontrakten ikke er opdelt i delaftaler, da en opdeling af kontrakten ikke vil sikre tilstrækkelig konkurrence på det aktuelle marked.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

Ansøgeren skal angive sin samlede årsomsætning for hvert af de seneste 3 tilgængelige regnskabsår. Hvis ansøgeren har eksisteret i mindre end 3 år, oplyses derunder ESPD del IV, afsnit B 'Etablering af virksomhed' om omsætning fra det tidspunkt, hvor ansøgeren blev etableret eller startede sin virksomhed.

Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

Erklæring om virksomhedens samlede omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger.

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav kræves en gennemsnitlig årlig omsætning på mindst 2 mio. DKK ekskl. moms, beregnet på baggrund af omsætningen i hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som ansøgerens og disse andre enheders samlede omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive ESPD med angivelse af følgende oplysninger:

Ansøger skal indgive ESPD med angivelse af en liste over de betydeligste sammenlignelige ydelser, jf. punkt II.1.4) og II.2.4), som ansøger har udført i løbet af de sidste 5 år inden ansøgningsfristen.

Kun referencer, der vedrører ydelser, som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt II.2.9).

Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af ydelserne, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance.

Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en klar beskrivelse af, hvilke af de under punkt II.1.4) og II.2.4) anførte ydelser, leverancen vedrørte, samt ansøgers rolle(r) i udførelsen af leverancen.

Endvidere bedes referencen indeholde dato for leverancen, rådgiverhonorar for opgaven (i cirkatal) samt navn på kunden (modtager) og anlægssummen for projektet (i cirkatal).

Ved angivelse af dato for leverancen bedes ansøger angive datoen for leverancens påbegyndelse og afslutning.

Er dette ikke muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes ansøger i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav kræves minimum 3 og maksimalt 5 referencer, som ansøger har udført i løbet af de sidste 5 år inden ansøgningsfristen. Dette uanset om ansøger er en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium).

Såfremt der angives mere end 5 referencer, vil der alene blive lagt vægt på de 5 nyeste referencer. Referencer herudover vil der blive set bort fra. Såfremt det ikke kan afgøres, hvilke referencer, der er de nyeste 5 referencer, vil referencerne blive udvalgt ved lodtrækning.

En reference må højst fylde to A4 sider. Hvis en reference fylder mere end en to A4 sider, vil der i forbindelse med udvælgelsen alene blive lagt vægt på de 2 første sider.

Baserer ansøger sig på andre enheders faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af ydelserne, som kontrakten omfatter, jf. punkt II.1.4) og II.2.4), skal de konkrete dele af ydelserne under kontrakten udføres af den enhed, som ansøger baserer sig på.

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders faglige formåen, skal den virksomhed, som ansøger baserer sig på, underskrive en støtteerklæring, som skal indgå i ansøgerens prækvalifikationsanmodning. Se skabelon for afgivelse af støtteerklæring (Bilag III til udbudsbetingelserne).

ESPD fungerer som bevis for, hvordan ansøger opfylder udvælgelseskriteriet, jf. punkt II.2.9). Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten indeholder særlige vilkår om overholdelse af arbejdsklausul for rådgiveren og eventuelle underrådgivere.

Deltagerne i et eventuelt konsortium eller lignende sammenslutning skal påtage sig solidarisk og direkte hæftelse over for ordregiver, og mindst én af konsortiedeltagerne skal have fuld bemyndigelse til at handle på konsortiets vegne.

I forbindelse med kontraktindgåelsen skal tilbudsgiver på ordregivers forlangende kunne dokumentation en relevant rådgiver- / erhvervsansvarsforsikring, hvor dækningssummen på personskade, tingskade og formuetab minimum hver skal være på 5 mio. DKK, hvis intet andet er angivet i udbudsmaterialet, således at den samlede dækning er 15 mio. DKK.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/07/2021
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 15/07/2021
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem, jf. adressen i punkt I.3). For at få adgang til udbudsmaterialet skal ansøger være registreret eller registrere sig som bruger.

Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål vedrørende prækvalifikationen skal stilles senest den 29. juni 2021. Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest 6 dage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret.

Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt ansøger oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail dksupport@eu-supply.com eller telefon (+45) 70 20 80 14.

Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold.

Ordregiver vil i henhold til udbudslovens § 155, stk 1 tage hensyn til dokumentation for referencer, der er op til 5 år gamle. Dette vurderes nødvendigt for at sikre en tilstrækkelig konkurrence mellem ansøgerne. Årsagen hertil er, at antallet af sammenlignelige gennemførte naturgenopretningsprojekter er begrænset.

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører.

Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, eller for at udelukkelsesgrunden vil være forældet på tidspunktet for beslutning om kontrakttildeling. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151-152, jf. § 153.

Ved ændringer af tilbudsgivers sammensætning vil reglerne i udbudslovens § 147 blive anvendt.

I relation til punkt II.1.5) og punkt II.2.6) bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede, samlede, maksimale kontraktsum.

I relation til punkt II.2.9) bemærkes, at hver ansøger kun kan indgive én ansøgning om prækvalifikation.

Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

Udbuddet gennemføres med forbehold for opnåelse af fornøden bevillingsmæssig hjemmel.

Der afholdes besigtigelse under tilbudsfasen tirsdag den 17. august 2021, kl. 10.00 til 11.30 på følgende adresse: Pumpestationen over for Søborggårds Ridecenter, Søborggårdsvej 60, 2860 Søborg. Yderligere oplysninger fremgår af udbudsbetingelserne pkt. 3.4.

Tilmelding sker via udbudssystemet senest 6 dage inden besigtigelsen.

Der ydes intet vederlag, honorar eller lignende for deltagelse i udbuddet. Heller ikke, hvis ordregiver måtte beslutte at aflyse udbuddet uden tildeling af kontrakt.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Tolboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer, gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II, som ikke er omfattet af lovens stk. 1, skal, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

Har en ordregiver fulgt proceduren i lovens § 4, for at sikre, at en kontrakt ikke erklæres for uden virkning, jf. lovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren, jf. lovens § 6, stk. 4, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://www.kfst.dk/
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/06/2021

« Tilbage til oversigten over alle licitationer