Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Odense: Bygge- og anlægsarbejder

2021/S 119-312219

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: Glisholmvej 2A
By: Odense S
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5260
Land: Danmark
Kontaktperson: Vicedirektør Kenneth Holm
E-mail: nyt.ouh@rsyd.dk
Telefon: +45 76631000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.regionsyddanmark.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Tillægsaftale vedr. udførelse af rørpostsystem i henhold til DP03-DP08 (Nyt OUH)

Sagsnr.: DP104
II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Region Syddanmark (RS) ønsker som led i færdiggørelsen af Nyt OUH at indgå aftale med Odense Hospital Project Team Joint Venture I/S (OHPT) om udførelsen af et komplet rørpostsystem inden for det med OHPT aftalte afleveringstidspunkt. Tilkøbet omfatter suppl. arbejder vedr. udførelsen af et rørpostsystem til Nyt OUH, idet OHPT i forvejen - som en del af totalentreprisekontrakterne for DP03-DP08 - skal forestå al koordinering og styring af alle arbejder (rørinstallationer, forsyninger, gennemføringer i beton) med grænseflade til rørpostsystemet. Ved ændringsønsket (tilkøbet) er det således tillagt særlig vægt, at parterne herved undgår unødvendige grænseflader og tidsmæssige risici. Ligesom OHPT sikres de mest optimale betingelser ift. udøvelsen af sin styrings- og koordineringsforpligtelse, idet rørpostsystemet da ikke udgør et isoleret projekt, men udgør en integreret del af det samlede byggeri, inkl. intelligent bygningsautomatik, som i forvejen er omfattet af OHPTs ansvar og risiko.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 16 324 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45215140 Bygge-anlægsarbejder: sygehusfaciliteter
45231100 Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger
45231112 Installation af rørsystem
45231500 Arbejder i forbindelse med trykluftledninger
45231510 Arbejder i forbindelse med trykluftledninger til postbrug
44162000 Rørsystemer
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Odense S, Danmark.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Region Syddanmark (RS) har ved udbudsbekendtgørelsen nr. 2017/S 090-175906 og udbudsbekendtgørelse nr. 2017/S 176-359840 været i udbud med delprojekterne DP03 – Vidensaksen, DP04 – behandling- og sengeafsnit samt DP05 – Klynge V1, DP06 – Klynge V2, DP07 – Klynge Ø2 og DP08 – Klynge Ø1.

RS har herefter pr. 28. september 2018 og pr. 25. juni 2019 indgået 6 endelige og bindende totalentreprisekontrakter omfattede de 6 udbudte delprojekter. Det blev tilbudsgiveren Odense Hospital Project Team Joint Venture I/S (OHPT) som vandt de 6 delprojekter.

De 6 totalentreprisekontrakter er indgået med følgende bindende totalentreprisesummer svarende til en samlet sum på ca. DKK 4,350 mia.;

— DP03 – Vidensaksen: 1 048 337 445 DKK ekskl. moms

— DP04 – Behandling- og sengeafsnit: 1 741 472 973 DKK ekskl. moms

— DP05 – Klynge VI: 418 298 226 DKK ekskl. moms

— DP06 – Klynge V2: 330 000 605 DKK ekskl. moms

— DP07 – Klynge Ø2: 302 411 551 DKK ekskl. moms

— DP08 – Klynge Ø1: 509,8 mio. DKK ekskl. moms.

I forbindelse med udbuddet af de 6 totalentreprisekontrakter var visse tværgående entrepriser og leverancer udeholdt som bygherreleverancer. Årsagen var den, at der for disse var krav om ensartethed, idet bl.a. det valgte rørpostsystem nødvendigvis skulle være ét system på tværs af alle totalentrepriserne på Nyt OUH. RS vidste ikke på udbudstidspunktet, om RS ville få en eller flere kontraktparter på de 6 særskilt udbudte delprojekter.

Nu hvor det efter gennemførelsen af udbuddet af delprojekterne DP03-DP08 har vist sig, at der kun er én totalentreprenør på projekterne, er det muligt at sikre den nødvendige systemensartethed ved en efterfølgende overdragelse af alle arbejderne vedr. etablering af rørpost til OHPT.

Tillægsaftalen omfatter således tilkøb af arbejder vedr. rørpost til Nyt OUH. Rørpost anvendes til forsendelse af bl.a. prøver og blodprøver i patroner i rør ved hjælp af lufttryk. Det komplette rørpostsystem består af hhv. et hoved-rørpostsystem og et AKP akut-rørpostsystem og udgør traditionelt set et ”bygge- og anlægsarbejde”.

OHPT skal i forvejen som en del af totalentreprisekontrakterne for DP03-DP08 forestå etableringen af alle tekniske installationer (rørinstallationer, forsyninger, gennemføringer i beton) og al bygningsautomatik med grænseflade til rørpostsystemet, samt forestå al koordinering og styring heraf. Ved tilkøbet af arbejderne vedr. rørpost er det derfor tillagt særlig vægt, at OHPT da vil overtage alle entrepriseretlige grænseflader og alle risici. Både ift. installation, test og samlet commissioning (tekniske grænseflader), men også i forhold til rettidig udførelse indenfor rammerne af den samlede tidsplan for Nyt OUH (tidsmæssige grænseflader).

OHPT får herefter det fulde ansvar og den fulde risiko for udførelsen af et samlet byggeri inkl. et komplet rørpostsystem.

Tilkøbet af arbejder vedr. etablering af rørpost forventes at have en økonomisk værdi på ca. 16,4 mio. DKK ekskl. moms ud af en samlet kontrakt værdi for alle de 6 delprojekter DP03-DP08 på 4,35 mia. DKK svarende til en samlet udvidelse på 0,4 %. Konkret ønskes tilkøbet foretaget til totalentreprisekontrakten DP04 – Behandling og sengeafsnit, som størrelsesmæssigt har den største koncentration af arbejder forbundet med etablering og installering af rørpost. DP04 – Behandling- og sengeafsnit har en samlet kontraktværdi på 1 741 472 973 DKK ekskl. moms og tilkøbet af arbejderne vedr. rørpost udgør således en beløbsmæssig ændring på ca. 0,9 % af DP04-kontrakten.

Nærværende bekendtgørelse er således foranlediget af, at RS ikke agter at gennemføre et separat udbud af arbejderne relateret til udførelsen af rørpost, men anser tilkøbet som en naturlig del af den/de samlede totalentreprisekontrakt(er) for Nyt OUH, og som et led i OHPT’s samlede koordinerings- og styringsforpligtelse.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Region Syddanmark (RS) indgik pr. 28. september 2018 og pr. 25. juni 2019 6 endelige og bindende totalentreprisekontrakter omfattede delprojekterne DP03-DP08 til en samlet værdi på 4,35 mia. DKK. Det blev tilbudsgiveren Odense Hospital Project Team Joint Venture I/S (OHPT) som vandt de 6 delprojekter.

RS ønsker nu at foretage et tilkøb af arbejder vedr. rørpost til de 6 delprojekter. Konkret foretages tilkøbet til totalentreprisekontrakten DP04 – Behandling og sengeafsnit, som størrelsesmæssigt er det delprojekt ud fra de 6 delprojekter, som vurderes at have den største koncentration af arbejder vedr. rørpostsystem.

Det vurderes, at tillægsaftalen mellem RS og OHPT er undtaget fra udbudspligt efter udbudsloven af følgende årsager (hver for sig og tilsammen):

1) Ændringen af DP04-kontrakten er omfattet af den såkaldte bagatelregel i udbudslovens § 180, stk. 1, idet ændringen (tillægsaftalen) både er lavere end tærskelværdien for bygge- og anlægsarbejder (pt. 39 884 785 DKK), og er lavere end 15 % af værdien af den oprindelige totalentreprisekontrakt for DP04.

Imidlertid følger det af udbudslovens § 180, stk. 2, at såfremt der foretages flere ændringer af den samme kontrakt, skal værdien af ændringerne lægges sammen ved beregningen – både i forhold til opgørelsen af tærskelværdien og i forhold til opgørelsen af grænsen på 15 %. Henset til de begrænsninger, der ligger i anvendelsen af udbudslovens § 180, er det derfor tillige vurderet, at det foreliggende tilkøb af rørpost også kan foretages med hjemmel i udbudslovens § 181, jf. § 178. Se nedenfor:

2) Ændringen af DP04-kontrakten i relation til tilkøbet af rørpost er tillige vurderet at være omfattet af undtagelsen efter udbudslovens § 181, jf. § 178, idet ændringen angår et supplerende tilkøb, der foretages af den oprindelige totalentreprenør, idet ændringen er vurderet at være nødvendig for gennemførelsen af kontrakten, jf. også DP04-kontraktens pkt. 7.5 og ABT93 § 14, og idet anvendelsen af en anden leverandør ikke kan lade sig gøre uden væsentlig ulempe af både økonomisk og teknisk art, og desuden vil forårsage betydelige problemer for RS og en væsentlig forøgelse af RS’ omkostninger. Samtidig beløber ændringen sig til kun ca. 0,9 % af værdien af den oprindelige DP04-kontrakt, og overstiger dermed ikke 50 %-grænsen i medfør af udbudslovens § 181, stk. 2.

Det er ved vurderingen tillagt vægt:

— at rørpost i forbindelse med udbuddet af det samlede Nyt OUH-byggeri var beskrevet som en særskilt og tværgående bygherreleverance.

— at det samlede Nyt OUH byggeri – som beskrevet i forbindelse med udbuddet - vil fremstå som værende ufærdigt, hvis der ikke etableres et komplet rørpost-system.

— at grænsefladen mellem sygehusbyggeriet og rørpost i forvejen er omfattet af OHPT’s koordineringsforpligtelse (ansvar og risiko), idet OHPT allerede, som en del af totalentreprisekontrakterne for DP03-08, skal forestå alle arbejder vedr. tekniske installationer (rørinstallationer, forsyninger, gennemføringer i beton) og al bygningsautomatik med grænseflade til rørpostsystemet, hvorfor ændringsønsket af samme grund også har en naturlig sammenhæng med de allerede aftalte ydelser, jf. også ABT93 § 14.

Der henvises til pkt. VI.3) yderligere oplysninger – hvor begrundelsen fortsættes.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 090-175906

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Delkontraktnr.: DP104
Betegnelse:

Tillægsaftale vedr. udførelse af rørpostsystem i henhold til DP03-DP08 (Nyt OUH)

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
18/06/2021
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: ja
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Odense Hospital Project Team Joint Venture I/S med følgende fuldt ansvarlige deltagere: Itinera S.P.A. og C.M.B Societá Cooperativa
CVR-nummer: 39302675
Postadresse: c/o Coworking Plus, Kochsgade 31C, 1.
By: Odense C
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Odense Hospital Project Team Joint Venture I/S med følgende fuldt ansvarlige deltagere: Itinera S.P.A. og C.M.B. Societá Cooperativa
CVR-nummer: 39302675
Postadresse: c/o Coworking Plus, Kochsgade 31C, 1
By: Odense C
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 16 324 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Fortsættelse af pkt. IV.1.1):

— at OHPT da vil overtage alle entrepriseretlige grænseflader og alle risici. Både ift. installation, test og samlet commissioning (tekniske grænseflader), men også i forhold til rettidig udførelse indenfor rammerne af den samlede tidsplan for Nyt OUH (tidsmæssige grænseflader).

— at tilkøbet af rørpost til Nyt OUH (DP03-DP08), beløber sig til ca. 16,4 mio. DKK, og derfor må anses for at være uden nævneværdig betydning set i forhold til både den samlede kontraktværdi for DP03-08 på ca. 4,36 mia. DKK og i forhold til kontraktværdien for DP04-kontrakten på ca. 1,7 mia. DKK.

3) Ændringen af tilkøbet er tillige vurderet at kunne foretages med hjemmel i udbudslovens § 178, hvilket understøtter vurderingen efter § 181, jf. ovenfor. Der er således under alle omstændigheder ikke tale om ændringsønske/tilkøb af ydelser, som udgør en ændring af DP04-kontraktens ”grundlæggende elementer”, idet RS ikke ved det forudsatte tilkøb af rørpost.

— indfører betingelser, som ville have givet adgang for andre ansøgere end de oprindeligt udvalgte eller givet mulighed for at acceptere et andet tilbud, end det oprindeligt accepterede eller ville have tiltrukket yderligere deltagere til udbudsproceduren.

— ændrer kontraktens økonomiske balance til OHPT’s fordel på en måde, som den oprindelige kontrakt ikke gav mulighed for.

— indfører en ændring som medfører en betydelig udvidelse af kontraktens anvendelsesområde.

Det er ved denne vurdering tillagt vægt, at tilkøbet af rørpost begrænser sig til ca. 16,4 mio. DKK, og derfor forholdsmæssigt må anses for at være uden nævneværdig betydning i forhold til værdien af den samlede DP04-kontrakt på 1 741 472 973 DKK ekskl. moms. Samtidig må det lægges til grund, at tilkøbet – henset til opgavens karakter og de udmeldte konkurrenceparametre under DP03/DP04-udbuddet ikke ville have haft nogen betydning for prækvalifikationsresultatet eller tildelingsbeslutningen.

Totalentreprisekontrakterne for DP03-DP08 blev udbudt ved en anderledes konkurrence, hvor tilbudsgiverne bl.a. konkurrerede på parametre som proces- og metode, organisation og bemanding samt de laveste totalentreprenørudgifter, herunder ved angivelse af dækningsgrad mv. og der var samtidig i totalentreprisekontrakterne indarbejdet mulighed for projektoptimeringer og justeringer for at kunne løse opgaven. Set i dette lys, kan der derfor heller ikke siges at være tale om et tilkøb, som ændrer på kontraktens økonomiske balance til OHPT’s fordel og på en måde, som den oprindelige DP04-kontrakt ikke gav mulighed for. RS ønsker udelukkende af købe supplerende arbejder (rørpost) i forlængelse af de ydelser, som allerede er omfattet af de udbudte totalentreprisekontrakter for DP03-DP08.

Det må i forbindelse med vurderingen af, om ”kontraktens anvendelsesområde” ændres betydeligt, derfor tillige tillægges vægt, at de tekniske installationer og koordineringen af grænseflader til rørpost-projektet fra starten var en del af totalentreprenørens ansvar og opgaver i relation til DP03-DP08, jf. projektbeskrivelsens punkt 4.3.8 og 6.3.1, og at tilkøbet af rørpost må anses for at have en naturlig sammenhæng med ydelserne og anvendelsesområdet for den oprindelige DP04-kontrakt, hvilket tillige bør sammenholdes med, at ændringen set i forhold til den samlede DP04-kontrakt har en forholdsmæssig lille økonomisk værdi.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 3, gælder følgende frist for klage:

Har en ordregiver fulgt proceduren i henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 4, og offentliggjort en bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet (udbudsloven) har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en

udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen

indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i lov om Klagenævnet for Udbud, § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet til Klagenævnet for Udbud i perioden på 10 kalenderdage i henhold til § 4, stk. 1, nr. 2, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 12, stk.1. Adresse og kontaktoplysninger på Klagenævnet for Udbud er angivet i punkt IV.4.1).

Se mere om indgivelse af klager, herunder størrelsen af klagegebyr på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside:www.klfu.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 33326144
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/06/2021

« Tilbage til oversigten over alle licitationer