Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2021/S 119-314378

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen, Afdelingen for Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Islands Brygge 37
By: København S
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Tim Strange Jensen
E-mail: zu9t@kk.dk
Telefon: +45 61153732
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.kk.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: HOFOR
CVR-nummer: 10073022
Postadresse: Ørestads Boulevard 35
By: København S
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Kajhøj
E-mail: metkaj@hofor.dk
Telefon: +45 27954218
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.hofor.dk/erhverv/
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Harrestrup Å i Vigerslevparken

Sagsnr.: 001235
II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Planerne for Harrestrup Å og Vigerslevparken har udviklet sig over flere år. Nærværende udbud bygger på et dispositionsforslag, der tager udgangspunkt i 2 primære formål: et naturgenopretningsprojekt – med fokus på at højne naturværdien i åen - og et kapacitetsprojekt – med fokus på skybrudshåndtering via udvidelse af kapaciteten i åen og oversvømmelse i parken.

Med udgangspunkt i allerede udarbejdet dispositionsforslag skal rådgiver således genoprette udvalgte mangler i tidligere rådgivers dispositionsforslag, forberede projektforslag ved at bearbejde dige på udvalgte strækninger og udbedre udvalgte mangler jf. opgavebeskrivelsen, for herefter at disponere og projektere én samlet løsning for projektet Harrestrup Å i Vigerslevparken, som omhandler landskabsbaseret regnvandshåndtering, naturværdi i åen - og et kapacitetsprojekt – med fokus på skybrudshåndtering via udvidelse af kapaciteten i åen og oversvømmelse i parken.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
71250000 Arkitekt-, ingeniør- og opmålingsvirksomhed
71310000 Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri
71420000 Tjenesteydelser i forbindelse med landskabsarkitektur
71300000 Ingeniørvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

Vigerslevparken i København

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

TMF har udarbejdet en opgavebeskrivelse, som beskriver rammerne for opgaven. Der henvises til vedlagte bilag H, opgavebeskrivelse, Harrestrup Å i Vigerslevparken 2021 med tilhørende bilag.

Planerne for Harrestrup Å og Vigerslevparken har udviklet sig over flere år. Nærværende udbud bygger på et dispositionsforslag, der tager udgangspunkt i 2 primære formål: et naturgenopretningsprojekt – med fokus på at højne naturværdien i åen - og et kapacitetsprojekt – med fokus på skybrudshåndtering via udvidelse af kapaciteten i åen og oversvømmelse i parken.

Med udgangspunkt i allerede udarbejdet dispositionsforslag skal rådgiver således forberede projektforslag ved at bearbejde dige på udvalgte strækninger og udbedre samtlige mangler jf. opgavebeskrivelsen, for herefter at disponere og projektere én samlet løsning for projektet Harrestrup Å i Vigerslevparken, som omhandler landskabsbaseret regnvandshåndtering, naturværdi og byliv.

Rådgivers rolle er at varetage projekteringsledelse og styring samt at projektere en samlet løsning, der kan danne grund for myndighedsgodkendelse, entrepriseudbud og anlæg.

Forberedelse af projektforslag:

Rambøll Danmark A/S har for TMF udarbejdet et dispositionsforslag, som vedlægges som bilag 4. Det er TMFs opfattelse, at dispositionsforslaget er mangelfuldt. TMF har udarbejdet en liste over de mangler, som TMF mener at have identificeret i dispositionsforslaget, jf. bilag 5.

Rådgiver skal gennemgå dispositionsforslaget (bilag 4), jf. ATR01. Rådgivers gennemgang afregnes i henhold til medgået tid, idet TMF til brug for udbuddet har anslået et timeforbrug. Parallelt med rådgivers gennemgang af dispositionsforslaget, skal rådgiver inden for den tilbudte faste pris igangsætte genopretning af de mangler, som TMF har identificeret, jf. bilag 5 og ATR02.

Baseret på rådgivers gennemgang af dispositionsforslaget (ATR01) og genopretningen (ATR02) skal rådgiver senest den 21. januar 2022 fremkomme med en endelig beskrivelse af følgende:

Har genopretning af de mangler, som TMF har identificeret, betydning for andre dele af dispositionsforslaget og/eller rådgivers ydelser – og i givet fald hvilke, er der supplerende opgaver/ydelser, som efter rådgivers opfattelse skal udføres inden projektforslag igangsættes.

Rådgiver skal på baggrund af resultatet af ovenstående udarbejde et eventuelt nyt ATR med en fast pris. Efter TMFs godkendelse kan de supplerende ydelser udføres.

Bemærk: Det er rådgivers ansvar at sikre genopretning af dispositionsforslaget inden for prisen for ATR02 og et eventuelt nyt ATR. Med "genopretning" forstås:

i) at de af TMF identificerede mangler, jf. bilag 5, afhjælpes/udbedres

ii) at eventuelle afledte effekter af genopretningen identificeres, samt

iii) at alle de afledte ydelser/opgaver/projektering, der måtte følge af afhjælpning af de af TMF identificerede mangler, udføres.

Rådgiver bærer ansvaret for egne ydelser, herunder bærer rådgiver ansvaret for den genopretning, som rådgiver skal udføre, jf. ovenfor.

I kontraktperioden er rådgiver underlagt en skærpet orienteringspligt for så vidt angår ukorrekte, mangelfulde eller ufuldstændige oplysninger i dispositionsforslaget. Det er således rådgivers pligt:

i) at sikre en fuldstændig gennemgang/granskning af dispositionsforslaget samt

ii) straks at orientere TMF hvis rådgiver identificerer forhold i dispositionsforslaget, som efter rådgivers opfattelse er ufuldstændige, mangelfulde eller ukorrekte. Rådgiver kan ikke over for TMF påberåbe sig mangler i dispositionsforslaget, som rådgiver har eller burde have opdaget.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Slut: 31/03/2026
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Tilbudsgiver skal give en pris på nedenstående option:

- Byrumstilkøb til Harrestrup Å i Vigerslevparken på budget 2022.

I forbindelse med budgetforhandlingerne i september 2021 ansøges om midler til yderligere byrumstilkøb fordelt på 4 initiativer i forbindelse med Harrestrup Å i Vigerslevparken.

Initiativ 1 vedrører opgradering af det eksisterende stisystem, initiativ 2 og 3 vedrører byrumsinventar og bedre krydsningsmulighed af Gammel Køge Landevej, og initiativ 4 vedrører yderligere beplantning på parkarealet imellem Vigerslev Allé og Folehaven kaldet ’Lerknolden’, dette område ligger udenfor det eksisterende projektområde. Det samlede økonomiske ramme for initiativerne er 7,945 mio. DKK. Resultatet af budget 2022, vil være kendt i efteråret 2021, og optionen vil derfor kunne tilvælges frem til 22. december 2021. Se bilag D. Opgavebeskrivelsen, Harrestrup Å i Vigerslevparken juni 2021 samt ATR03- option.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der stilles følgende minimumskrav til tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen:

- Tilbudsgiver skal have en årsomsætning på minimum 15 mio. DKK i det seneste regnskabsår eller som gennemsnit i de 3 seneste disponible regnskabsår.

• Tilbudsgiver skal have en soliditetsgrad på minimum 10 % i det senest offentliggjorte årsregnskab.

Tilbudsgiver skal til brug for ovenstående vurdering udfylde de relevante oplysninger i ESPD del IV afsnit B.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der stilles følgende minimumskrav til tilbudsgivers tekniske og faglige formåen:

- Tilbudsgiveren skal kunne fremlægge følgende referencer:

- Reference A.2: Tilbudsgiver skal fremlægge 2 referencer på rådgivning og projektering af anlægsprojekter, som omfatter etablering af skybrudsprojekter i parker, grønne områder og/eller naturområder. Referencen skal indebærer etablering af overfladeløsninger som f.eks. LAR-anlæg eller grønne overfladeløsninger, med en anlægsøkonomi på minimum 10 mio. DKK for hver reference.

- Reference B: Tilbudsgiver skal fremlægge 1 reference på varetagelse og styring af anlægsprojekter med en stor økonomisk kompleksitet, indeholdende flere deleøkonomier og med en anlægsøkonomi på minimum 50 mio. DKK. Tilbudsgiver skal have været ansvarlige totalrådgiver og have varetaget projekteringsledelsen på referencen.

- Reference C: Tilbudsgiver skal fremlægge 1 reference på projektering og udførelse af projekt med vandløbsrestaurering eller projekt i våde naturområder med fokus på naturgenopretning.

- Reference D: Tilbudsgiver skal fremlægge 1 reference for varetagelse og styring af proces for myndighedsbehandling, som inkluderer varetagelse af en fuld miljøvurdering.

For hver reference skal tilbudsgiver oplyse følgende i vedlagte referenceskema:

- Kort beskrivelse af opgaven

- Tilbudsgivers konkrete rolle i opgaven

- Periode for opgavens udførelse

- Værdien af opgaven og entreprisen ekskl. moms

- Bygherre på entreprisen.

Referenceprojekter skal være udført inden for de seneste 5 år, hvilket vil sige, at opgaven ikke må være afsluttet før 1. juni 2016. Med afsluttede opgaver forstås i denne sammenhæng opgaver, hvor der er afholdt afleveringsforretning eller hvor der er afleveret hovedprojekt/udbudsprojekt.

Baggrunden for, at alderen for referencer er sat op fra 3 år til 5 år, er, at TMF vurderer, at dette – grundet opgavens karakter – er nødvendig for at sikre tilstrækkelig konkurrence, jf. udbudslovens § 155, stk. 1, nr. 2.

Tilbudsgiveren skal oplyse 5 referencer til dokumentation for opfyldelse af mindstekrav. Hvis tilbudsgiveren afleverer mere end 5 referencer, vil TMF alene se på de første 5 referencer.

Til brug for ovenstående vurdering skal tilbudsgiver udfylde de relevante oplysninger i ESPD del IV afsnit C.

Derudover kan tilbudsgiveren aflevere det vedlagte referenceskema hvori tilbudsgiveren bedes anføre tydeligt, hvilke referencer der opfylder hvilke mindstekrav.

De i ESPD angivne referencer kan suppleres med bilag (på op til 2 A4-sider pr. reference), som uddyber referencerne.

TMF forbeholder sig retten til at kontakte bygherren for de vedlagte referencer og inddrage eventuelle udtalelser herfra i vurderingen.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 02/09/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 02/09/2021
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet er frit, direkte og fuldt elektronisk tilgængeligt via Byggeweb på:

https://www.rib-software.dk under følgende Byggeweb nr.TN975149.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: www.naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over ikke at være blevet tildelt kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter, at TMF har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at TMF har indgået kontrakt, jf. § 7, stk. 2, nr. 1, i lovbekendtgørelse nr. 593 om Klagenævnet for Udbud af 2. juni 2016..

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens vej 25
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/06/2021

« Tilbage til oversigten over alle licitationer