Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Næstved: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2021/S 119-315223

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Næstved Kommune
CVR-nummer: 29189625
Postadresse: Rådmandshaven 20
By: Næstved
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4700
Land: Danmark
Kontaktperson: Jon Sune Ebbesen
E-mail: jsuebb@naestved.dk
Telefon: +45 61134497
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.naestved.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

EU-udbud af totalrådgivning i forbindelse med opførelse af ny dag-institution ved Stenlængegårdsområdet

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Dette udbud vedrører indgåelse af en rådgiveraftale om levering af bygherrerådgivning i forbindelse med opførelsen af dagsinstitution i Næstved Kommune. Dagsinstitutionen skal bygges på Stenlængegårdsområdet i Næstved Nord. Nærmere beskrivelse af projektet kan findes i udbudsdokumenterne via udbudsportalen EU-Supply.dk, jf. udbudsbekendtgørelsens afsnit I.3).

Udbudsformen er offentligt udbud efter udbudslovens § 56.

Udbudsbetingelserne indeholder de formelle betingelser for gennemførelse af udbudsprocessen. Det er derfor vigtigt, at tilbudsgivere sætter sig grundigt ind i udbudsbetingelserne.

Tildelingskriteriet er bedste forhold mellem pris og kvalitet.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 550 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71500000 Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hovedudførelsessted:

Næstved Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Dette udbud vedrører indgåelse af en rådgiveraftale om levering af bygherrerådgivning i forbindelse med opførelsen af dagsinstitution i Næstved Kommune. Dagsinstitutionen skal bygges på Stenlængegårdsområdet i Næstved Nord. Nærmere beskrivelse af projektet kan findes i udbudsdokumenterne via udbudsportalen EU-Supply.dk, jf. udbudsbekendtgørelsens afsnit I.3).

Udbudsformen er offentligt udbud efter udbudslovens § 56.

Udbudsbetingelserne indeholder de formelle betingelser for gennemførelse af udbudsprocessen. Det er derfor vigtigt, at tilbudsgivere sætter sig grundigt ind i udbudsbetingelserne.

Tildelingskriteriet er bedste forhold mellem pris og kvalitet.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og kompetence / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Løsningsbeskrivelse / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 30
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Aftalen indeholder en option på opgaver forbundet med udførelse- og afleveringsprocessen. Næstved Kommune meddeler senest ved aflevering af udførelsesprojektet, hvorvidt Næstved Kommune ønsker at udnytte optionen. For nærmere beskrivelse henvises der til bygherrerådgiveraftalen vedlagt det øvrige udbudsmateriale.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 051-128697
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

EU-udbud af totalrådgivning i forbindelse med opførelse af ny dag-institution ved Stenlængegårdsområdet

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
09/06/2021
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 7
Antal tilbud modtaget elektronisk: 7
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: CASA Arkitekter ApS
CVR-nummer: 41393815
Postadresse: Farimagsvej 69
By: Næstved
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4700
Land: Danmark
E-mail: pqh@casa.dk
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 3 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 550 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/06/2021

« Tilbage til oversigten over alle licitationer