Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

2021/S 119-315324

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Energistyrelsen
CVR-nummer: 59 77 87 14
Postadresse: Carsten Niebuhrs Gade 43
By: København V
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 1577
Land: Danmark
Kontaktperson: Sobia Waheed
E-mail: sow@ens.dk
Telefon: +45 33926636
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://ens.dk/
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Ansvarlig for produktion, levering og forbrug af energi samt bestræbelser på at reducere emissioner af drivhusgasser

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand i relation til etablering af energiøen

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71311000 Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet angår indgåelsen af en rammeaftale med én virksomhed vedrørende teknisk rådgivning og bistand i relation til etableringen af en energiø i Nordsøen. Energistyrelsen ønsker at indgå en aftale med en højtspecialiseret rådgivningsvirksomhed, der kan yde teknisk rådgivning til Energistyrelsen, således at Energistyrelsen (med øvrige rådgivere, evt. tilknyttede ministerier samt Energinet) kan opbygge en optimal viden om projektet.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 50 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71311000 Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
71335000 Tekniske undersøgelser
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Den 4. februar 2021 blev der truffet politisk beslutning om at etablere en energiø i Nordsøen. Etablering af Energiøen forventes at have en samlet anlægsværdi på ca. 5,6-10,9 mia. DKK. Det følger af den politiske beslutning, at energiøen er en samfundsopgave, som bedst løses ved at aktivere relevante kompetencer på tværs af stat og marked via et delt ejerskab mellem staten og én eller flere private aktører. Staten skal til enhver tid være majoritetsejer, mens den eller de private medejere skal eje 49,9 % af øen, medmindre en kommende markedsdialog viser, at en lavere privat ejerandel er mere hensigtsmæssig.

Energiøen skal opføres som en inddæmmet ø, der i første fase kan håndtere minimum 3 GW og på sigt skal kunne rumme 10 GW. Energiøen er et udviklingsprojekt i en hidtil uset skala og med et langt tidsperspektiv. Der lægges derfor vægt på, at øen er fremtidssikret og har de rette egenskaber med tilstrækkeligt rum for innovation. Den valgte konstruktionstype og ejerskabsmodel vurderes at give de bedste muligheder her-for. Med aftalen af 4. februar 2021 tages der ikke nærmere stilling til, hvordan beslutningen om konstruktionstype og ejerskab udmøntes i konkrete udbudsrammer, herunder hvem der bygger øen, øens størrelse og funktionalitet, fordeling af råderet, økonomiske vilkår, forpligtelser og rettigheder. Forhold som disse skal tillige afklares på baggrund af kommende markedsdialog(er) samt tekniske, finansielle og juridiske analyser.

Den tekniske rådgiver skal i tæt samarbejde med Energistyrelsens øvrige rådgivere, herunder juridiske og finansielle rådgivere, bistå Energistyrelsen med teknisk rådgivning og bistand i tilknytning til gennemførelsen af markedsdialog, udarbejdelse af eventuelle tekniske analyser, teknisk bistand i tilknytning til fastlæggelse af udbudsdesign og udbudsform samt gennemførelse af det kommende udbud af medejerskab inden for rammerne af den politiske aftale om etablering af Energiøen.

Den tekniske rådgivers opgaver forventes bl.a. at omfatte teknisk rådgivning og bistand i tilknytning til fastlæggelse af funktionskrav til energiøen, herunder fx i forhold til ø-layout, havn, infrastruktur, hjælpesystemer, bygninger samt i forhold til funderingsforhold, geoteknik, strukturer og udførelse af marine projekter herunder konstruktioner og konstruktionsarbejde på åbent hav samt belastninger på disse mv. Endvidere kan teknisk rådgivning og bistand omfatte afdækning af grænseflader mellem forskellige parter, (f.eks. bygherre og Energinet, samt havvindudviklere og eventuelle 3. parter i forhold til elektrolyse, energilagring, kommercielle havneaktiviteter mv.) og sikre at Energinets krav i forhold til arealer, layout, adgangsforhold, kabeltilslutninger, samt funktionskrav til øens hjælpesystemer afspejles i kravspecifikationen til brug for udbud. Bistand vil også kunne omfatte udarbejdelse af tekniske analyser i relation til etablering af Energiøen, herunder i relation til gennemførte eller fremtidige markedsdialog(er).

Den tekniske rådgiver skal stille med et primært team, der maksimalt består af 10 kompetente medarbejdere, der kan varetage rådgivningsopgaverne i henhold til rammeaftalen. Den tekniske rådgiver skal endvidere varetage projektledelse af egne leverancer under rammeaftalen, ligesom der skal tilbydes øvrige ressourcer, der understøtter det primære team og medvirker til at sikre en høj kvalitet i opgaveløsningen. Såfremt Energistyrelsen ønsker dette, vil den tekniske rådgivers ydelser skulle leveres af medarbejdere, der arbejder fra Energistyrelsens lokaler under umiddelbar instruktion af Energistyrelsen (in-sourcing).

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 70 %
Kvalitetskriterium - Navn: Delkriterium: Bemanding / Vægtning: 60 %
Kvalitetskriterium - Navn: Delkriterium: Projektorganisation og -styring / Vægtning: 40 %
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Til orientering har COWI i efteråret 2020 bistået Energistyrelsen med at vurdere omkostninger for og fordele/ulemper ved 2 alternative koncepter for en energiø, dels et energiø-koncept opbygget omkring en kunstig inddæmmet ø og dels et koncept opbygget omkring et antal offshore platforme, jf. a209704-001_cost_benefit_analyse_endelig_version.pdf (ens.dk)

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 050-124722
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Udbud af rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand i relation til etablering af energiøen

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
14/06/2021
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Antal tilbud modtaget elektronisk: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Sweco Danmark A/S
CVR-nummer: DK48233511
Postadresse: Ørestads Boulevard 41
By: København S
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 2300
Land: Danmark
E-mail: pernille.petersen@sweco.dk
Telefon: +45 72207207
Fax: +45 72428900
Internetadresse: http://www.sweco.dk
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 50 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 50 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

I relation til pkt II.1.5) og pkt II.2.6): Den anslåede værdi er 30-50 mio. DKK. Det anførte interval er begrundet i usikkerheden om rammeaftalens endelige værdi. Intervallets nedre grænse er således udtryk for ordregivers skøn over rammeaftalens forventede mindste værdi af samtlige bestillinger tildelt inden for rammeaftalens løbetid, mens intervallets øvre grænse udtrykker den forventede højeste anslåede værdi af samtlige bestillinger tildelt inden for rammeaftalens løbetid. Der er herved taget højde dels for ordregivers forventninger baseret på et mest sandsynligt træk på rammeaftalen, dels for den forventede usikkerhed, der er forbundet med dette skøn. Afgørende for den skønnede værdi af rammeaftalen vil være udfaldet af markedsdialog og analyser af projektet om etablering af energiøen, herunder bevillingsmæssig hjemmel til etablering af energiøen samt øvrige afhængigheder. Ordregivers skøn er baseret på et forventet estimat af, hvad ordregivers behov er i relation til teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med etablering af energiøen.

I forhold til den nedre grænse gøres der særligt opmærksom på, at tilbudsgiverne ikke er garanteret noget mindstetræk på rammeaftalen, og det anførte skøn indebærer ikke et tilsagn fra ordregiver om et mindstetræk på rammeaftalen.

Tilbudsgiver gøres særligt opmærksom på, at tilbudsgiver er bundet af de tilbudte priser, uanset hvilken omsætning, der konkret opnås under rammeaftalen, dvs. også i tilfælde af, at den konkrete omsætning afviger fra estimaterne i såvel opad- som nedadgående retning.

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. adressen i punkt I.3). For at få adgang til udbudsmaterialet, skal ansøger være registreret eller registrere sig som bruger. Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende. Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål, der modtages senest den 22. marts 2021, vil under alle omstændigheder blive besvaret. Spørgsmål stillet efter dette tidspunkt vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest 6 dage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret, medmindre fristen samtidig udskydes. Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt ansøger oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail dksupport@eu-supply.com eller telefon +4570208014. Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

Ansøgeren kan i dette udbud basere sig på andre aktørers tekniske- og/eller økonomiske kapacitet for at opfylde de egnethedskrav, der er anført i punkt III.1.2) og III.1.3), herunder til brug for udvælgelsen, jf. punkt II.2.9). Den/de aktør(er), der stiller sin tekniske- og/eller økonomiske kapacitet til rådighed for ansøgeren, skal som dokumentation for denne støtte underskrive en støtteerklæring. Skabelon er vedlagt udbudsbetingelserne.

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig, jf. § 138. Dokumentation for oplysninger i ESPD kræves i henhold til udbudslovens § § 151-152, jf. § 153.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbuds-givere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/06/2021

« Tilbage til oversigten over alle licitationer