Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Ringsted: Bygge- og anlægsarbejder

2021/S 119-316099

Kvalifikationsordning – forsyningsvirksomhed

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Lokaltog A/S
CVR-nummer: 26 15 90 40
Postadresse: Jættevej 50
By: Ringsted
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 4100
Land: Danmark
Kontaktperson: Henrik M. Jørgensen
E-mail: hejo@lokaltog.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.lokaltog.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/98639bfa-e1c3-44ba-8227-135155956ddf/homepage
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/98639bfa-e1c3-44ba-8227-135155956ddf/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/98639bfa-e1c3-44ba-8227-135155956ddf/homepage
I.6)Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Kvalifikationsordning for entreprenørarbejder inden for spor og anlæg

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45234111 Anlægsarbejde: bybaner
45234100 Byggearbejder i forbindelse med jernbaner
45232450 Bygge-anlægsarbejder: dræningssystemer
45236000 Jord- og belægningsarbejde
45234120 Arbejder i forbindelse med bybaner
45234140 Anlægsarbejde: niveauskæringer
45234130 Anlægsarbejde: ballast
45230000 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger, med hovedveje, veje, flyvepladser og jernbaner; nivelleringsarbejde
90522200 Bortskaffelse af forurenet jord
90522300 Behandling af forurenet jord
90522400 Rensning og behandling af jord
98342000 Tjenester i forbindelse med arbejdsmiljøet
14210000 Grus, sand, knuste sten og skærver/tilslagsmaterialer
45221000 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med broer, tunneler, skakte og underføringer
45234115 Arbejder i forbindelse med signaludstyr til jernbaner
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kvalifikationsordningens formål er at etablere en liste over kvalificerede entreprenørvirksomheder i forbindelse med udførelse af bygge- og anlægsarbejder for Lokaltog A/S samt koncernforbundne selskaber til Lokaltog A/S.

Der vil kunne udføre anlægs- og fornyelsesopgaver for Lokaltog inden for følgende fagområder:

1) maskinel sporbygning inkl. udskiftning af sveller, skinner, ballast samt ballastrensning og ballastsupplering, dræning mv.

2) manuel sporbygning inkl. udskiftning af sveller, ballast og udveksling af sporskifter og sporskiftedrev mv.

3) sporjustering, ballastsupplering og oprensning af grøfter mv.

4) jord- og betonarbejder i forbindelse m. baneprojekter, herunder dæmnings-, afvandings- og ledningsarbejde og arbejde i forbindelse m. forurenet jord

5) konstruktioner i forbindelse med baneprojekter inkl. broer- og tunneler og perroner

6) ballastboringer og geotekniske boringer m. forundersøgelser af ballast, forurening mv.

7) stærkstrømsarbejder i forbindelse med baneprojekter, herunder sporskiftevarme

8) sikringstekniske arbejder i forbindelse med baneprojekter

9) arbejdsmiljøkoordinering.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.8)Kvalifikationsordningens varighed
Ubegrænset varighed
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.9)Adgang til ordningen
Betingelser, som de økonomiske aktører skal opfylde for at få adgang til ordningen:

Ansøger skal som mindstekrav have en gennemsnitlig årsomsætning for de seneste 3 disponible regnskabsår udgør minimum 350 mio. DKK.

Metoder, som vil blive anvendt til at efterprøve, om hver af disse betingelser er opfyldt:

For at vurdere om mindstekravene er opfyldt skal ansøger oplyse følgende:

- Økonomiske nøgletal for de seneste 3 regnskabsår omfattende samlet omsætning, likviditetsgrad og egenkapital.

- 3 seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber indeholdende revisorpåtegning, hvis ansøgers årsrapporter/årsregnskaber ikke indeholder revisorpåtegninger, skal ansøger i sin ansøgning redegøre for dette.

- Hvis der er ændret regnskabspraksis i perioden, skal der redegøres for, hvad ændringerne består i.

Oplysningerne skal afgives ved udfyldelse af ESPD’ets del IV.B og de 3 seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber vedlægges ansøgningen.

Betingelser, som de økonomiske aktører skal opfylde for at få adgang til ordningen:

Ansøger skal som mindstekrav have en likviditetsgrad for det seneste årsregnskab skal vurderes som tilfredsstillende dvs 100 %.

Metoder, som vil blive anvendt til at efterprøve, om hver af disse betingelser er opfyldt:

Økonomiske nøgletal for de seneste 3 regnskabsår omfattende samlet omsætning, likviditetsgrad og egenkapital.

3 seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber indeholdende revisorpåtegning, hvis ansøgers årsrapporter/årsregnskaber ikke indeholder revisorpåtegninger, skal ansøger i sin ansøgning redegøre for dette.

Hvis der er ændret regnskabspraksis i perioden skal der redegøres for, hvad ændringerne består i.

For sammenslutninger af virksomheder beregnes sammenslutningens likviditetsgrad som sammenslutningens samlede likviditetsgrad.

Såfremt ansøger baserer sig på andre virksomheders økonomiske formåen, beregnes ansøgers likviditetsgrad som ansøgers og disse andre virksomheders samlede likviditetsgrad.

Oplysningerne skal afgives ved udfyldelse af ESPD’ets del IV.B og de 3 seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber vedlægges ansøgningen.

Betingelser, som de økonomiske aktører skal opfylde for at få adgang til ordningen:

Ansøger skal som mindstekrav have en positiv egenkapital for det seneste disponible regnskabsår.

Metoder, som vil blive anvendt til at efterprøve, om hver af disse betingelser er opfyldt:

Økonomiske nøgletal for de seneste 3 regnskabsår omfattende samlet omsætning, likviditetsgrad og egenkapital.

3 seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber indeholdende revisorpåtegning, hvis ansøgers årsrapporter/årsregnskaber ikke indeholder revisorpåtegninger, skal ansøger i sin ansøgning redegøre for dette.

Hvis der er ændret regnskabspraksis i perioden skal der redegøres for, hvad ændringerne består i.

Egenkapitalen for sammenslutninger beregnes som den samlede egenkapital for alle virksomheder i sammenslutningen.

Egenkapitalen for ansøgere med støttende virksomheder beregnes som den samlede egenkapital for ansøger samt støttende virksomheder.

Oplysningerne skal afgives ved udfyldelse af ESPD’ets del IV.B og de 3 seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber vedlægges ansøgningen.

Betingelser, som de økonomiske aktører skal opfylde for at få adgang til ordningen:

Ansøger skal kunne fremlægge minimum 3 og maksimalt 7 referencer vedrørende anlægsarbejder inden for det fagområde, som der søges om optagelse på. Referencerne skal omhandle entrepriser på min. 40 mio. DKK. Den samme reference kan anvendes på flere fagområder.

Metoder, som vil blive anvendt til at efterprøve, om hver af disse betingelser er opfyldt:

Til brug for vurderingen af teknisk og faglig formåen skal ansøger oplyse ansøgerens mest betydelige arbejder på lignende projekter, der er udført inden for de seneste 5 år.

Ansøger skal kunne fremlægge minimum 3 og maksimalt 7 referencer vedrørende spor- og/eller anlægsarbejder inden for det fagområde, som der søges om optagelse på.

Referencerne skal anføres i ESPD’et. Referenceblade eller lignende bilag, der beskriver og illustrerer referencerne, kan vedlægges som separate bilag, men kun såfremt der henvises hertil fra ESPD’et. Der må vedlægges maksimalt en (1) A4-side pr. reference.

For hver reference ovenfor, bør ansøger angive følgende under den enkelte reference:

i) Navn på ordregiver/kunde

ii) Entreprisesum

iii) Beskrivelse af entreprisen

iv) Periode for udførelsen

v) Kontaktoplysninger til kunden.

Betingelser, som de økonomiske aktører skal opfylde for at få adgang til ordningen:

For at kunne blive optaget på kvalifikationsordningen skal ansøger vedlægge en beskrivelse af ansøgers kvalitetsledelsessystem herunder virksomhedens egenkontrol (kontrol på efterlevelse af ledelsessystemer, forebyggelse af og opfølgning på ulykker, sikring af fornødne kompetencer og uddannelser etc.).

Metoder, som vil blive anvendt til at efterprøve, om hver af disse betingelser er opfyldt:

Der kræves ikke yderligere dokumentation end ansøges beskrivelse.

Betingelser, som de økonomiske aktører skal opfylde for at få adgang til ordningen:

En økonomisk aktør, herunder underleverandører til ansøgere, udelukkes fra deltagelse, hvis denne er omfattet af en eller flere af de i Udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt de frivillige udelukkelsesgrunde i § 137, stk. 1, nr. 1), 2) og 4) medmindre den pågældende ansøger inden for en af Lokaltog fastsat rimelig frist fremlægger dokumentation, der viser ansøgerens pålidelighed, jf. udbudslovens § 138.

En entreprenør, der på et hvilket som helst tidspunkt i kvalifikationsordningens løbetid bliver opfattet af udelukkelsesgrundene, jf. ovenfor, vil blive udelukket, medmindre den pågældende inden for en af Lokaltog fastsat rimelig frist fremlægger dokumentation, der viser ansøgerens pålidelighed, jf. udbudslovens § 138.

Metoder, som vil blive anvendt til at efterprøve, om hver af disse betingelser er opfyldt:

- Serviceattest inkl. oplysninger fra Kriminalregisteret eller tilsvarende dokumentation.

Vedrørende serviceattest accepteres denne såfremt den er maksimum 6 måneder gammel. Der gøres opmærksom på, at der kan forventes flere ugers behandlingstid ved udstedelse af serviceattester.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Optagelse på kvalifikationsordningen er ikke ensbetydende med, at virksomheden er garanteret aftaler i Lokaltog regi.

Optagelse på ordningen medfører, at virksomheden kan blive inviteret til at afgive bud på konkrete udbud indenfor fagområderne omfattet af ordningen. Udvælgelsen, blandt de på ordningen optagne virksomheder, der inviteres til at afgive bud, sker på baggrund af en konkret vurdering fra opgave til opgave.

Nærmere oplysninger om kvalifikationsordningen samt ansøgning hertil kan findes i vejledning til kvalifikationsordningen, der findes på udbudssiden:

https://www.ethics.dk/ethics/eo#/98639bfa-e1c3-44ba-8227-135155956ddf/homepage

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Frister m.m. for indgivelse af klager fremgår af lov om Klagenævnet for Udbud, lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016. Det skal i den forbindelse nævnes, at senest samtidig med en klage indgives til Klagenævnet for Udbud skal klager skriftligt underrette ordregiveren om, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud.

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra den dag, hvor ordregiver har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

Klage over udbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om at ordregiver har indgivet en kontrakt. Fristen regnes fra den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/06/2021

« Tilbage til oversigten over alle licitationer