left banner
top banner
right banner

Aktuelle nyheder - Byggeri

Bæredygtigt byggeri ved at bygge rigtigt første gangKonstruktørforeningen efterlyser lovgivning om genanvendelse af byggematerialer

Bæredygtigt byggeri ved at bygge rigtigt første gang

Konstruktørforeningen foreslår etablering af livscyklusmærkning for bæredygtigt byggeri

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Konstruktørforeningens formand, Kirsten Nielsen, har i en skriftlig henvendelse til Folketingets Boligudvalg og Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget, med kommentarer til de igangværende forhandlinger om en strategi for bæredygtigt byggeri.

Grundlæggende bakker Konstruktørforeningen op om det udspil, der er kommet, men opfordrer samtidig til at indsatserne bliver mere konkrete, mere målbare, og at den grønne omstilling og CO2-reduktionerne kommer hurtigere.

Derfor præsenterer Konstruktørforeningen tre forslag til at skabe et vedvarende, bæredygtigt byggeri Danmark.

Belastning pr kvadratmeter
Blandt andet opfordres der til at skabe et ’livscyklusmærke’, som skal gøre det nemt at gennemskue en bygnings samlede miljø- og klimabelastning i hele bygningens levetid:

- Metoderne til at beregne belastningen pr. kvadratmeter pr. år er allerede nu velkendte i byggebranchen. En mærkningsordning som den, vi foreslår, vil gøre det muligt at arbejde med økonomiske incitamenter, så det bæredygtige byggeri fremmes, og det ressourcebelastende fordyres, skriver Kirsten Nielsen.

Fejl og spild af ressourcer
Samtidig ønsker man, at der etableres en ’videnplatform’, der skal mindske ressourceforbruget:

- Byggeriet er en branche, hvor der laves fejl og spildes ressourcer. Vi kan fremme bæredygtigt byggeri ved at bygge rigtigt første gang. Desværre ligger viden om byggeri spredt ud i videnbaser hos et stort antal aktører – ofte med betydelige gebyrer og kontingenter. Selv offentligt finansieret viden ligger ofte bag betalings-login. Det er ikke hensigtsmæssigt. Det vil løfte kvaliteten i byggeriet og reducere spild at den nyeste viden er tilgængelig for alle, der bygger, skriver formanden, som foreslår, at alle kan få let og gratis adgang til en offentlig videnplatform med den nyeste viden om byggeri.

Belønnes med reduceret ejendomsskat
Den offentlige vidensplatform for byggeriet er en samling af al viden om de gældende og nyeste standarder og anvisninger for og erfaringer med byggeri og byggemetoder Blandt andet skal en bygherre/ejer på grundlag af livscyklusmærkningsordningen belønnes for en lav belastning gennem eksempelvis reduceret ejendomsskat for at skabe et incitament til at tilstræbe lav klimabelastning:

- Det skal skabe en mulighed for, at samfundet kan skubbe på for den lavest mulige belastning for den enkelte bygning. Det redskab er ikke til rådighed i dag, mener Konstruktørforeningen.

Alment Teknisk Fælleseje
- Vidensplatformen skal afspejle det, der i branchen kaldes ’Alment Teknisk Fælleseje’. Der findes stor viden om byggeri og byggemetoder på basis af erfaring og forskning. Den viden er ofte frembragt med store omkostninger og indsatser både for private og gennem offentligt støttet forskning. Den nyeste viden er en forudsætning for, at der bygges i høj kvalitet, uden spild og uden fejl. I dag ligger denne viden spredt ud i et stort antal vidensbaser hos et stort antal aktører, og den er svært tilgængelig for dem, der skal bygge. Ofte er det forbundet med betydelige gebyrer og kontingenter at få adgang til den nyeste og bedste byggeviden. Det skader kvaliteten i byggeriet og medfører byggeskader, fejl og ressourcespild, påpeger Kirsten Nielsen.

Monopoliseret system
Konstruktørforeningen mener, at en offentlig vidensplatform kan ’afbøde manglerne og skaderne ved det fragmenterede og delvist monopoliserede system’. Der kendes i dag:

- De nuværende leverandører af autoriseret viden om byggeri skal bringes sammen om at levere til en samlet vidensplatform. Den største vanskelighed ved etableringen af en offentlig vidensplatform er formentlig det store antal leverandører, mener konstruktørerne.

Dertil kommer producenter af byggematerialer og bygningskomponenter, hvoraf mange er professionelt og kommercielt helt eller delvist afhængige af indtægter fra salg af viden gennem blandt andet abonnementsordninger og kontingenter:

En national materialebank
Der skal desuden etableres en national ’materialebank’, som, skal fremme genbrug og genanvendelse:

- En samlet national ’materialebank’ for genanvendelige materialer skal fremme nye måder at projektere på, fordi man i ’banken’ kan se, hvilke materialer der er tilgængelige til nye opgaver. Den eksisterende bygningsmasse er på en måde en kæmpestor materialebank, men hvilke materialer er til rådighed for nybyggeri og renovering hvornår. Det skal vi vide for at skabes nye løsninger med genanvendte byggematerialer og reducere anvendelsen af nye råstoffer, forklares det

ALT skal registreres
Ideen med en materialebank er at skabe en platform, hvor ALT genanvendeligt byggemateriale registreres til brug for senere genbrug/genanvendelse.

Materialet registreres hos producenten eller forhandleren, hvorfra data gives til bygherren/centralt register i forbindelse med at det indbygges i et byggeri, og sidenhen, når det pilles ud:

- 35 procent af den samlede affaldsmængde i Danmark stammer fra byggeriet. Mangel på råstoffer til byggeriet er et voksende problem, eksempelvis gips og grus. Oparbejdning og genanvendelse af byggematerialer er under udvikling, men udgør fortsat kun en meget lille del af det faktiske byggeri, og udbuddet af genanvendte materialer er småt, forklarer Konstruktørforeningen.

Der skal lovgives
Der peges videre på, at det er vanskeligt for bygherren at indregne genanvendelsen i projektering af byggerierne, der er i dag intet overblik over, hvad der bygges ind i ny opførte bygninger, og hvad der sidenhen vil kunne genanvendes.

Nedrivningsbranchen er blevet stærkt professionaliseret og digitaliseret, og allerede i dag adskilles affaldet i mange fraktioner med henblik på eventuel genanvendelse:

- Disse parter kan samles om etableringen af en materialebank. Materialebanken kan eventuelt etableres ovenpå eksisterende løsninger. Indmeldelse af materialer skal påhvile de relevante aktører, og materialebanken skal rumme oplysninger om produkt, kvalitet, mængde, historik, ejer, pris samt de øvrige data om produktet, der allerede i dag er tilgængelige… Konstruktørforeningen opfordrer i øvrigt til, at der lovgives på området, og at det kan være en god idé at fastsætte minimumskrav til genanvendelse og maksimumsgrænse for affaldsmængden, slutter Konstruktørforeningen.

Læs mere om Byggeri

21/1 2021
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandstigerByggerådgivningByggestyringBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentreprenørIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentreprenørTotalrenoveringTrappestigerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.