left banner
top banner
right banner

Aktuelle nyheder - Byggeri

Har du styr på byggeriets klagesystemer?

Har du styr på byggeriets klagesystemer?

DI Dansk Byggeri peger på, at det ikke er sjældent, at der opstår tvist, om der er mangler ved entreprisearbejde. Bygherren skal bevise mangler \r\n

Del artiklen på

Af Dan Bjerring

Det er bygherren i det konkrete aftaleforhold, der har bevisbyrden for, at arbejdet er mangelfuldt.

Det slår DI Dansk Byggeri fast og noterer, at bevisbyrden normalt løftes bedst ved, at der bliver foretaget syn og skøn:’

- Har bygherren undladt at få udmeldt syn og skøn, vil entreprenøren ofte blive frifundet for krav i anledning af påståede mangler. Det samme gælder, hvis bygherren først får udmeldt syn og skøn, efter de påståede mangelfulde forhold er blevet udbedrede – eksempelvis af en anden entreprenør - idet beviserne i det tilfælde i vidt omfang vil være gået tabt, lyder budskabet.

’Synet’ og ’skønnet’
Der hersker hos mange håndværkere en hvis usikkerhed om, hvad et ’syn og skøn’ egentlig indebærer.

Drejer det sig om mangler skal en uafhængig byggesagkyndig – en skønsmand – besigtige det igangværende eller afleverede arbejde – ’synet’ - med henblik på derefter at komme med en vurdering – ’skønnet’ - af om arbejdet eksempelvis er udført fagmæssigt korrekt, eller om der kan konstateres skader, og hvad årsagen i givet fald er.

Voldgiftnævnet
Danner et AB-dokument - for eksempel AB 92 eller AB 18 - grundlag for en indgået aftale, og hvis bygherren ikke er forbruger, skal ’syn og skøn’ som udgangspunkt udmeldes via Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed eller – i tilfælde af at en voldgiftsag allerede er anlagt – den nedsatte voldgiftsret.

Det er den part, der anmoder om ’syn og skøn’, der – i hvert fald i første omgang – skal betale for omkostningerne.

Domstolene
Er et AB-dokument IKKE vedtaget i en aftale mellem to professionelle parter, skal ’syn og skøn’ som udgangspunkt foregåved de almindelige civile domstole.

Det samme gælder, hvis bygherren er forbruger, selv om ’syn og skøn’ ved tvister om forbrugerentreprise også kan fås via de private ankenævn - for eksempel Byggeriets Ankenævn.

Det er muligt at få udmeldt ’syn og skøn’ ved domstolene, selv om det ikke sker til brug for en allerede anlagt retssag – i så fald taler man om en ’isoleret bevisoptagelse’.

Byggeriets Ankenævn
På byggeriets område findes en række private ankenævn, der behandler forbrugertvister mellem en forbrugerbygherre og en entreprenør.

Et af disse ankenævn er Byggeriets Ankenævn, der blandt andet behandler klager over maler-, murer-, tømrer-, snedker-, køkken-, stenhugger-, tække-, kloak-, brolægger-, gulv, anlægsgartner- og jordarbejde.

Det er kun forbrugeren, der kan starte en sag hos Byggeriets Ankenævn, og under ankenævnssagen holdes typisk ’syn og skøn’. Udpegningen af en skønsmand sker automatisk. I forbindelse med ankenævnets endelig bedømmelse/afgørelse af sagen træffer nævnet beslutning om fordeling af omkostningerne til ’syn og skøn’ mellem parterne.

Den omstændighed, at der er holdt ’syn og skøn’ under en sag ved Byggeriets Ankenævn, afskærer ikke parterne fra at begære ’syn og skøn’ under en eventuel senere anlagt retssag ved domstolene.

Læs mere om Byggeri

23/2 2021
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandstigerByggerådgivningByggestyringBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentreprenørIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentreprenørTotalrenoveringTrappestigerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.