scroll
Kapaciteten på Amagermotorvej udvides

Kapaciteten på Amagermotorvej udvides

Offentlig høring af miljøkonsekvensvurderinger ved udvidelse af Amagermotorvejen, der udvides fra seks til otte spor

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Med Aftale om Infrastrukturplan 2035 er det besluttet, at der skal gennemføres projekter om øget kapacitet på en udvidelse af Amagermotorvejen. Der blev med aftalen afsat 1,73 milliarder kroner til udvidelsen af Amagermotorvejen.

Vejdirektoratet har nu udarbejdet de miljøkonsekvensvurderinger, som er sendt i offentlig høring for Amagermotorvejen, der er en cirka ni kilometer sekssporet motorvej og en af Danmarks mest belastede motorvejsstrækninger med 115.000-125.000 biler pr. hverdagsdøgn.

Det betyder ikke bare stigende rejsetider, men også at motorvejen er meget følsom over for uheld og andre trafikale hændelser.

Tilsvarende oplever trafikanterne til og fra Avedøre Holme området omfattende fremkommelighedsproblemer i tilslutningsanlæggene og på det tilstødende vejnet.

Parallelle fordelingsveje
Det er aftalt, at E20 Amagermotorvejen skal udbygges, og at anlægsarbejdet forventes igangsat næste år. Samtidig skal projektet reducere støjpåvirkningen af de nuværende boligområder langs motorvejen.

Fra motorvejskryds Avedøre i øst omfatter udbygningsprojektet parallelle fordelingsveje, som på størstedelen af strækningen bliver tosporede.

Fra fordelingsvejene vil der være forbindelse til to fulde tilslutningsanlæg ved Gl. Køge Landevej og Avedøre Havnevej samt to halve tilslutningsanlæg med forbindelse til Helseholmen og Hammerholmen på Avedøre Holme.

De to halve tilslutningsanlæg skal især aflaste tilslutningsanlægget ved Avedøre Havnevej, som dag spiller en central rolle for fordelingen af trafik til og fra Hvidovre, Avedøre Holme og Valbyområdet.

Fra seks til otte spor
På Kalvebodbroerne og den resterende strækning frem til tilslutningsanlæg 20 København C udbygges motorvejen fra seks til otte spor. På Kalvebodbroerne inddrages nødsporet til kørespor, mens der på den resterende strækning etableres otte spor plus nødspor af hensyn til trafiksikkerheden og trafikafviklingen.

For at begrænse arealinddragelsen i Natura 2000-området øst for motorvejen foreslås den nuværende seks meter brede, grønne midterrabat erstattet af et to meter bredt betonautoværn.

Ifølge trafikberegningerne vil fordelingsvejene og de ekstra kørespor forbedre fremkommeligheden på Amagermotorvejen, hvor trafikken forventes at stige med 6.000?-?8.000 biler pr. hverdagsdøgn, således at den samlede trafik på motorvejen kommer op på 153.000?-?168.000 biler pr. hverdagsdøgn i 2030.


15/9 2023