LCA
LCA
scroll
Vejarbejde på motorvej mellem Øst- og Vestdanmark færdigt i 2030

Vejarbejde på motorvej mellem Øst- og Vestdanmark færdigt i 2030

Der skal anlægges nødspor på motorvejsstrækningen mellem Korsør og Vemmelev, og derfor går Vejdirektoratet nu i gang med en miljøkonsekvensvurdering af projektet

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Ifølge Infrastrukturplan 2035 blev der afsat midler til at opgradere E20 Vestmotorvejen mellem Korsør og Vemmelev med et nødspor, så der bliver skabt bedre fremkommelighed for redningskøretøjer i forbindelse med blandt andet uheld.

Men før anlægsarbejdet kan begynde, som planlagt, i 2026, skal der udarbejdes en miljøkonsekvensvurdering af projektet. Det arbejde går Vejdirektoratet i gang med nu.

Det skal undersøges, hvordan nødsporene kan anlægges, og hvordan projektet eksempelvis påvirker beboerne i området, landskabet og dyrelivet, trafikken og kulturarv.

Hvad koster det?
Vejdirektoratet undersøger også, hvor meget det vil koste at anlægge vejen, og hvilke samfundsøkonomiske gevinster det vil medføre.

Som en del af undersøgelsen skat det desuden undersøges, hvordan der kan etableres nødspor, og en tilpasning af de eksisterende rampeanlæg, afvandingsforhold og bassiner.

Der er i dag flere steder stærkt støjbelastede boliger, herunder lokaliteterne ved Svenstrup og Tjæreby, hvor der i dag ikke er støjafskærmning.

Færdig i 2030
Udbygningen kan give anledning til ændret støj, både i forhold til støjforhold under anlægsarbejdet, og når motorvejsstrækningen er opgraderet.

Baseret på undersøgelserne af støjforholdene vil det blive vurderet, i hvilket omfang der bør indgå støjreducerende foranstaltninger i projektet.

Efter miljøkonsekvensvurderingen er færdig ved årsskiftet 2024-25, holdes en offentlig høring.

Når høringen er afsluttet, skal der vedtages en anlægslov, og først derefter går de mere detaljerede forberedelser til at bygge projektet i gang. Dette sker formentlig i 2026, og der går herefter omkring fire år, før projektet kan stå færdigt.


6/2 2024