LCA
scroll
Vinduesbranchen er i mål med energieffektivitetenVinduesIndustriens bestyrelse sammen med de to nye æresmedlemmer med blomster. Til venstre Bent Søgaard. Til højre Bøje Sørensen. VinduesIndustriens direktør Johny H. Jensen ses længst til højre.

Vinduesbranchen er i mål med energieffektiviteten

SPONSORERET INDHOLD: Ved et coronaforsinket medlemsmøde gjorde VinduesIndustrien status over 2020 og kiggede ind i en fremtid med bæredygtighed i fokus

For første gang siden 2019 mødtes repræsentanter for de danske vinduesproducenter og deres leverandører fredag den 1. oktober i Middelfart. Anledningen var den årlige generalforsamling og medlemsmøde.

Dagens faglige indlæg afspejlede det skifte i fokus, som naturligt følger af, at alle nye vinduer i Danmark fra 2021 som minimum er energineutrale: Fra energieffektivitet i snæver forstand til bæredygtighed i bred forstand.

Genvalg til bestyrelsen
Brancheforeningens ordinære medlemmer – vinduesproducenterne – begyndte dagen med generalforsamling og enstemmigt genvalg til den siddende bestyrelse, som i øvrigt blev udvidet fra fem til syv medlemmer på en virtuel generalforsamling i 2020.

Herefter tog formanden, Claus Arberg fra Hvidbjerg Vinduet A/S, ordet og berettede om året 2020, der, som i mange andre brancher, bød på en række udfordringer som følge af både Brexit og Coronapandemien. Salget på hjemmemarkedet sprang frem i ryk, og omsætningen på eksportmarkederne faldt.

- I 2020 steg omsætningen på det danske marked med 2,9 %, mens salget til udlandet gik tilbage med 17,8 %. Lægger man tallene for 2020 og 2019 sammen, ses en samlet tilbagegang på 55,8 mio. kroner ud af en samlet omsætning på 6 mia., fortalte han om udviklingen i omsætningen.

I mål med de skærpede energikrav
Siden branchen for over 10 år siden indgik en aftale med myndighederne om en gradvis skærpelse af kravene i bygningsreglementet til vinduers energieffektivitet, har vinduesproducenterne levet op til de tre aftalte skærpelser på hver 25 procent. Da den sidste skærpelse trådte i kraft i starten af 2021, var alle vinduesproducenter derfor klar med produkter, der som minimum er energineutrale, sådan som reglementet nu foreskriver.

Men én ting er bygningsreglementet. Noget andet er bygningspuljen, der med få dages varsel i efteråret 2020 kom med en tilskudspulje, hvori boligejerne blandt andet kan søge om tilskud til vinduesudskiftninger. I bygningspuljen er kravene til vinduer bare endnu skrappere end i bygningsreglementet.

- Som udgangspunkt er det branchens holdning, at vinduers energiydeevne med de nye lovkrav i bygningsreglementet har nået grænsen for, hvad der er rentabelt. Og denne holdning understøttes af flere uafhængige eksperter. Derfor er Energistyrelsens indførelse af yderligere skærpede krav til vinduer i bygningspuljen at betragte som en uheldig dobbeltregulering for branchens virksomheder, lød det med ærgrelse fra brancheforeningens formand.

For ordningen har skabt uro og forvirring på markedet, hvor de betydelige tilskud i stor stil fik potentielle købere af nye vinduer til at trykke på pause-knappen, indtil det var afgjort, om de kunne få tilskud eller ej. Samtidigt skulle vinduesproducenterne nu med få dages varsel målrette produkter og dokumentation til to forskellige sæt krav. Det er dog lykkedes for en stor del af branchens virksomheder, således at de heldige boligejere, som har fået tilsagn om tilskud via bygningspuljen, også har et udvalg af vinduer at vælge imellem.

Hellere øget udskiftningshastighed end lyn-justering i energikrav
Også VinduesIndustriens direktør, Johny H. Jensen, mener, Bygningspuljen rammer forbi skiven med sit ensidige fokus på øgede krav til vinduers energieffektivitet. For nye vinduer er allerede så energieffektive, som det kan svare sig.

- Grøn omstilling i forhold til vinduers energiperformance skal måles på udskiftningsraten i den bestående bygningsmasse, og ikke på, hvor meget mere end energineutralt, det enkelte vindue er. Eller sagt på en anden måde: Vi skal have flere vinduesudskiftninger, frem for at skrue på verdens i forvejen skrappeste energikrav til vinduer, lyder det fra Johny H. Jensen.

- Vi havde hellere set, at der blev givet et tilskud eller skattefradrag til de boligejere, som lykkes med at forbedre bygningens energimærke. Så ville de jo formentligt vælge den mest omkostningseffektive løsning, foreslår branchedirektøren som alternativ til bygningspuljens tilskudsordning.

Fremtidens fokus: Bæredygtighed på flere parametre
Bæredygtighed og fremtiden var nogle af de gennemgående temaer på medlemsmødet. Og branchen er i fuld gang med at forberede sig til kommende lovkrav til produkternes miljøpåvirkning, som indfases fra 2023.

- Vi har fortsat blikket rettet mod fremtiden. Og noget af det, vi allerede forholder os til, er, at der fra 2023 bliver fastsat et CO2-loft og krav om livscyklusvurderinger i bygningsreglementet. Altså et skifte fra et smalt fokus på energibesparelser til et bredere fokus på bæredygtighed. I fremtiden skal vores medlemmers produkter måles på mange flere parametre som for eksempel miljøbelastninger under fremstilling, drift og bortskaffelse, siger VinduesIndustriens direktør, Johny H. Jensen.

Forberedelserne er derfor allerede godt i gang: En opdatering af VinduesIndustriens
branchemiljøvaredeklarationer er undervejs, og arbejdet forventes afsluttet i løbet af foråret 2022. Og her vil både produktions- og bortskaffelsesfasen være medtaget.

To nye æresmedlemmer
På vinduesdagen udpegede generalforsamlingen afslutningsvist to nye æresmedlemmer. I forvejen har brancheforeningen fire æresmedlemmer. Æresmedlemskaberne tilfaldt Bøje Sørensen fra Bøjsø vinduer og døre A/S og Bent Søgaard fra Idealcombi A/S. Begge har skabt og stået i spidsen for veldrevne virksomheder, som er fyrtårne indenfor det, VinduesIndustrien repræsenterer:

Kvalitetsvinduer til hele den varierede, danske facadearkitektur. De to nye æresmedlemmer har desuden gennem mange år ydet et stort arbejde og været gode ambassadører for foreningen.

Kort om VinduesIndustrien og DVV
VinduesIndustrien er en dansk brancheforening for vinduesproducenter med produktion i Danmark og udlandet. Foreningens 45 medlemsvirksomheder tegner sig for mere end 90 procent af omsætningen af vinduer i Danmark.

Foreningen har sit eget kvalitets- og garantimærke, DVV (Dansk Vindues Verifikation). DVV-mærket dokumenterer, at virksomhedens produkter opfylder en lang række kvalitetskrav til materialer og konstruktioner. Alle virksomheder i ordningen bliver certificeret og kontrolleret af et uvildigt certificeringsorgan.

6/10 2021