LCA
LCA
scroll
Hvem skal betale regningen?

Hvem skal betale regningen?

Hvem ender som sorteper, når gamle fællessystemer skal separeres, så der ikke kommer oversvømmelser? Lovgivningen taler et ganske tydeligt sprog

I forbindelse med klimaændringer er mange forsyninger i gang med at separere de gamle fællessystemer for at sikre borgerne mod oversvømmelser med spildevand på terræn. Det fører lokalt til debat, for det kan koste mange penge for den enkelte borger.

Men lovgivningen på området er meget klar. Efter miljøbeskyttelseslovens § 32 fastlægger kommunalbestyrelsen i kommunens spildevandsplan, om en ejendom skal kloakeres ved tilslutning til et offentligt spildevandsanlæg, som her er det separerede hovedkloaksystem.

Når det er angivet i spildevandsplanen, er der tilslutningspligt, når forsyningen har ført stik frem til grundgrænsen af en ejendom. Kommunalbestyrelsen afgør, hvornår den fysiske tilslutning skal være gennemført. Inden for et kloakopland er det således kloakforsyningen, der står for etablering, drift og vedligeholdelse af ledninger m.v. frem til grundgrænsen, mens grundejeren er forpligtet til for egen regning at bekoste udførelse og vedligeholdelse af ledninger m.v. på egen grund, da kloakforsyningens midler ikke må anvendes til private anlæg.

Nogle gange går det let med at separere på egen grund, mens det andre gange bliver næsten en total omlægning, fordi regn-og spildevand er blandet sammen inde under huset. Men hvad med kælderen? De gamle afløbssystemer var anlagt så dybt, så næsten alle huse kunne aflede vandet også fra kælderen. Men det skal man ikke regne med, når der separatkloakeres. I Miljøstyrelsens vejledning om betalingsregler for spildevandsafledning står der:

’I den administrative praksis er det fastslået, at en grundejer skal kunne aflede sit spildevand fra stueplan ved gravitation, og at det som et led i kloakforsyningens forsyningspligt er kloakforsyningen, der skal bekoste de foranstaltninger, der er nødvendige for, at grundejeren kan aflede sit spildevand fra stueplan ved gravitation.’

- At få spildevandet væk fra kældre er derfor husejerens eget ansvar ved en separatkloakering, og grundejeren må selv bekoste og drive det pumpeanlæg, der skal etableres for at pumpe spildevandet fra kælderen ud i hovedkloakken, forklarer Inge Faldager, senioringeniør ved Teknologisk Institut.

Hvis en grundejer ikke kan aflede sit spildevand fra stueplan ved gravitation, så er det derimod forsyningens ansvar. Kloakforsyningen skal bekoste de foranstaltninger, der er nødvendige for, at grundejeren kan aflede sit spildevand fra stueplan ved gravitation. Det er altså kloakforsyningen der skal etablere og drive denne pumpe.

Finansieringen af udgifter til el i forbindelse med pumpeløsninger påhviler tilsvarende kloakforsyningen. Hvis en pumpeløsning også kræver ombygning af ejendommens elforsyning – herunder lægning af kabler og ændring i ejendommens eltavle – skal kommunen også finansiere disse installationer.

-dc

7/8 2023