scroll
Pas på over- og undertryk i hovedkloakker Når spildevandet i kloakken er ildelugtende eller stærkt septisk, kan der opstå voldsomme lugtproblemer bl.a. fra toilettet.

Pas på over- og undertryk i hovedkloakker

Hvis man ikke er opmærksom på, hvor store over- og undertryk der må forekomme i hovedkloaksystemet, kan det ende med stærke lugtgener i både hus og det omkringliggende kvarter

I afløbssystemer inden for skel er der nogle retningslinjer for, hvor store over- og undertryk der må forekomme i de små afløbssystemer. Det er +/- 400 kPa (+/- 4 cm). Derfor er dybden af alle vandlåse 5 cm, så vandlåsene ikke bliver trukket ud, hvis der skulle optræde over- eller undertryk i kloaksystemet.

Men hvad med hovedkloaksystemerne? Gælder de samme regler for dem?

- I princippet ja. Problemerne optræder primært de steder, hvor der f.eks. pumpes en stor vandmængde ud i ledningssystemet, som fylder ledningen op og laver en prop. Proppen medfører, at der før proppen skabes et stort overtryk, som blæser vandlåsen ud. Mens der efter proppen skabes et undertryk, som suger resten af vandlåsene ud, siger Inge Faldager, senioringeniør ved Teknologisk Institut.

Lugtgener
Når spildevandet i kloakken er ildelugtende eller stærkt septisk, kan der opstå voldsomme lugtproblemer. Et hus, der har stået med direkte adgang til et ildelugtende afløbssystem, er næsten umuligt at rengøre, og ofte er det nødvendigt at kassere store dele af indboet.

- Det er her forsyningens pligt at sikre mod dette ved at lave passende udluftning på hovedkloaksystemet. Præcis som man skal det inden for skel. Og det betyder, at man skal sikre sig udluftninger flere steder på et hovedkloaksystem.

Hvis spildevandet er septisk, er det ikke nok at lave en svanehals lige ved terræn, for så lugter det i hele kvarteret. Udluftningerne skal op over tag. Ifølge byggeloven kan forsyningen nemlig kræve, at hovedkloakker udluftes gennem en ejendoms afløbssystem.

Dette betyder, at det er muligt at få udluftet hovedkloaksystemet, men også at det skal gøres via krav, der stilles i byggetilladelsen. Derfor skal der være et samarbejde mellem byggemyndighederne og forsyningerne. Og når skaden allerede er sket, må forsyningerne selv betale for denne udluftning.

Problemerne forekommer i praksis
En forsyning havde et stort lugtproblem i et tæt bebygget villakvarter. En fabrik i området pumpede store mængder meget ildelugtende spildevand ud i ledningssystemet. Systemet var ikke tilstrækkelig udluftet, så overtrykket sendte lugten op gennem utætte dæksler og op gennem vandlåse. Løsningen blev, at forsyningen betalte et passende antal husejere for at få ført en udluftning op over tag i deres hus, og så fandt man et passende antal steder, hvor systemet kunne udluftes via udluftning på brøndene.

DS 432

Ordlyden i DS 432 Afløbsinstallationer er som følgende: ’Myndigheden kan forlange, at der etableres fornøden ventilation af hovedafløbsledninger gennem en ejendoms afløbsinstallation. Fornøden ventilation anses for at være etableret, såfremt der udføres udluftning til det fri for enden af alle hovedafløbsledninger og en gang for hver 100-200 m hovedledning. Ventilation foretages gennem en ventilationsledning, der udmunder i det fri’.

-dc

8/8 2023