bygma
bygma
scroll
Eternitplader – kan de genanvendes eller ej?
Eternit- og fibercementplader må som udgangspunkt ikke genanvendes, men en opblødning af reglerne kan være på vej, da plader produceret efter 1988 ikke indeholder asbest.

Eternitplader – kan de genanvendes eller ej?

følge Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet kan nye undersøgelser måske åbne op for genanvendelse af eternit- og fibercementplader

Samfund - miljø

Mange almindelige parcelhuse, fritidshuse og alment boligbyggeri har eternitplader som tagbelægning. Men hvad skal bygherren og dermed håndværkerne stille op med dem, når de skal udskiftes? Skal de blot deponeres – eller er der mulighed for at genanvende og nyttiggøre dem?

Det er om at holde tungen lige i munden, fordi der både findes asbestholdige og ikke-asbestholdige eternitplader, og fordi reglerne kan være vanskelige at tolke.

Centerleder fra Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet (VCØB) Anke Oberender siger:

- Vi modtager jævnligt spørgsmål i VCØB, som vedrører håndtering af eternit- og cembritplader. De fleste er heldigvis klar over, hvordan asbest skal håndteres, men er i tvivl om, hvad man skal gøre med asbestfrie plader.

Ifølge VCØB er reglerne som følger:
Tagplader med asbest må - ligesom andre asbestholdige materialer - ikke genbruges og skal deponeres efter reglerne. Status for de ikke-asbestholdige eternit- og fibercementplader i dag er imidlertid også, at det ikke er lovligt umiddelbart at genanvende og nyttiggøre dem, og at det kræver en konkret tilladelse efter reglerne i restproduktbekendtgørelsen at genanvende pladerne.

Det hænger sammen med, at fibercementplader produceret i dag typisk indeholder organiske fibre (PVA-fibre) og cellulose og kan være tilsat miljøfarlige konserveringsmidler (biocider). Desuden kan pladerne være overfladebehandlet eller malet. Det giver også risiko for, at der er indhold af f.eks. biocider eller tungmetaller, der kan udvaskes til miljøet.

Der er derfor gode grunde til forsigtighed, siger Anke Oberender.

- Det er på baggrund af materialets indhold naturligvis med god grund, at myndighederne udviser forsigtighed omkring genanvendelse og nyttiggørelse af fibercement. I praksis betyder det, at størstedelen af alle fibercementplader fra nedrivninger eller renoveringer i Danmark stadig deponeres. Dette er selvfølgelig ikke optimalt ud fra et samfundsøkonomisk- og resursemæssigt perspektiv og ønsket om cirkulær økonomi, da pladerne, rent teknisk, i de fleste tilfælde er velegnede til genanvendelse eller nyttiggørelse.

Afdækker mulighederne
Derfor er Miljøstyrelsen i gang med at undersøge forholdene nærmere. Inden udgangen af året forventes det, at styrelsen vil offentliggøre studier af bl.a. fibercement omkring risici for forekomst og uacceptabel udvaskning af miljøproblematiske stoffer fra materialet – og dermed omkring mulighederne for genanvendelse.

- For fibercementpladernes vedkommende er der chance for, at miljøprojektet kan give kommunerne et nyt grundlag for at opstille retningslinjer for forsvarlig genanvendelse og nyttiggørelse af pladerne. Selv om fibercementplader rent mængdemæssigt ikke er den største affaldsfraktion sammenlignet med f.eks. beton og tegl, er ethvert trin i retning af cirkulær økonomi i byggeriet vigtigt. Men selvfølgelig er det afgørende, at det er både miljø- og arbejdsmiljømæssigt, og derfor afventer vi resultaterne af undersøgelserne med spænding, siger Anke Oberender.

Fakta:
Hvad med de asbestholdige plader?
Der har i Danmark været anvendt asbestholdige byggematerialer i en lang årrække - helt tilbage fra omkring 1920. Et endeligt forbud mod at anvende asbestholdige materialer som tagbelægning kom i 1988, mens asbest fra 1980 blev forbudt de fleste andre steder f.eks. som isolering. Alternativet til brug som tagbelægning – og til dels også facadebeklædning – blev mange steder fibercement. Det vil sige fibercement og eternit uden asbest.

Den gradvise udfasning af asbest i byggematerialer betyder, at der ikke er en skarp tidsgrænse for anvendelsen af asbest. Eternitplader produceret frem til 1984 indeholder asbest, mens plader produceret i perioden 1984-1988 muligvis indeholder asbest. Plader produceret efter 1988 og frem indeholder ikke asbest.

Tagplader med asbest må – ligesom andre asbestholdige materialer – ikke genbruges, og asbestaffald skal bortskaffes til deponi på grund af den arbejdsmiljø- og sundhedsmæssige risiko, der er forbundet med at indånde asbestfibre, og det faktum, at konsekvenserne ved asbestfibre i jord og grundvand fortsat er uafklarede.

-los

19/8 2019