Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Aalborg: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed

2018/S 220-504628

Bekendtgørelse om projektkonkurrence

Legal Basis:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Ejendomsfonden Artcenter Spritten
C/O Strandvejen 17
Aalborg
90000
Danmark
Kontaktperson: Carsten Dyreborg
Telefon: +45 51541564
E-mail: cdy@cfmoller.com
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.cfmoller.com

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.arkitektkonkurrencerdk.dk
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Arkitektkonkurrencerdk ApS
36716789
Hyldegårdsvej 7
Charlottenlund
2920
Danmark
Kontaktperson: Anne-Mette Bølling, konkurrencerådgiver, dir. ARKITEKTKONKURRENCERDK ApS
Telefon: +45 24247049
E-mail: amb@arkitektkonkurrencerdk.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.arkitektkonkurrencerdk.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=nglmenrxlz
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Arkitektur, transformation, kulturarv, kunstudstilling, byrum, landskab, klimasikring

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Spritfabrikken, Aalborg - ArtCenter og byrum

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71240000
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Transformation i verdensklasse.

De Danske Spritfabrikker i Aalborg, som blev fredet i 2015, udgør et enestående kulturhistorisk bymiljø direkte ud til havnefronten i den vestlige del af Aalborg i overgangen mellem den tætte bymidte mod øst og de rekreative landskaber mod vest. Produktionen er nedlagt, og fabriksområdet skal undergå en samlet transformation til et nyt dynamisk bykvarter med boliger, erhverv, kulturliv og kunst. I området skal placeres en 32 meter høj kunstinstallation af den verdenskendte argentinske kunstner Tomás Saraceno. Skulpturen (Cloud City Aalborg) skal opstilles, så den indgår i både bymæssig sammenhæng og i sammenhæng med ArtCenter. Hele det samlede område skal udvikles, og et centralt element er etablering af et ArtCenter, inkl. megaskulpturen, om et nyt levende udstillingssted og kunstmiljø i Nordjylland.

Projektkonkurrencen og det efterfølgende projekt realiseres i et samarbejde mellem Ejendomsfonden (ordregiver), Aalborg Kommune og Realdania.

Opgaven omfatter 2 hovedelementer:

1) Udformning og indretning af et nyt ArtCenter med et samlet areal på ca. 2 500 m2 – heraf en del som transformation af eksisterende fredede industribygninger og en del som en ny tilbygning;

2) Udformning af en helhedsplan for byrum, landskab og terræn på Spritfabrikken – inklusiv nærmere bearbejdning af området tættest på ArtCenter. Udformningen skal blandt andet omfatte landskabsudformning og terrænbearbejdning i forhold til klimatilpasning mod Limfjorden samt en tæt integration mellem byrum, megaskulpturen Cloud City Aalborg og ArtCenteret. Der skal forventes et tæt samarbejde med kunstneren. Ejendomsfonden vil facilitere dette samarbejde.

Konkurrencen udskrives som en indbudt projektkonkurrence med mulighed for udbud med forhandling. Det er således udskrivers hensigt at udpege op til 2 vindere af projektkonkurrencen og indbyde disse til udbud med forhandling. Forhandlingen vil foregå individuelt med de vindende teams.

Indgåelse af rådgiverkontrakter:

Det er ordregivers hensigt, at det endelige vinderteam tildeles en eller flere rådgiveropgaver med at projektere ArtCenter og området tættest på Artcenter. Den nærmere afgrænsning vil afhænge af vinderforslaget. Vinderen kan ikke rejse noget krav, såfremt denne hensigt af den ene eller anden årsag ikke realiseres.

Det forventes, at Ejendomsfonden til realisering af første etape vil indgå selvstændige kontrakter om totalrådgivning med parterne i vinderteamet for hhv.:

- etablering af ArtCenter (totalrådgiver: arkitekt),

- etablering af byrum (totalrådgiver: landskabsarkitekt).

Der efterspørges teams med kompetencer indenfor: Arkitektur, transformation, kulturarv, kunstudstilling, byrum, landskab og klimasikring.

Arkitektkonkurrencerdk, ved Anne-Mette Bølling, arkitekt MAA, er konkurrencerådgiver gennem hele forløbet.

Anlægsudgift til projektet forventes at være ca. 74 000 000 DKK inklusive rådgiverhonorar og eksklusive moms.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.10)Kriterier for udvælgelse af deltagere:

Ud fra de ansøgere, der opfylder de krav, der er stillet i nærværende udbudsbekendtgørelse, og som vurderes at være egnede og i stand til at løfte opgaven, udvælges 2 teams, således at der sikres den bedst mulige konkurrence.

Ordregiver lægger vægt på ansøgers tværfaglige kompetencer indenfor arkitektur, transformation, kunstudstilling, byrum og landskab, klimatilpasning samt erfaring fra projekter, der viser indlevelse i kulturhistoriske miljøer med høj bevaringsværdi.

Følgende oplysninger fremsendes i samme rækkefølge med nummerangivelse som angivet nedenfor. Afleveringen er på dansk. Dog må CV-er og referencer være på engelsk. Maks. ca. 30 sider i alt.

Hovedrådgiveren skal være arkitekt og skal indsende alle punkterne 1-7.

Underrådgivere skal indsende pkt. 1+4+5.

1) Fuldstændige firmaoplysninger:

For hovedrådgiver og underrådgivere: Firmanavn, ejerforhold og organisation, adresse, CVR-nummer.

Der skal oplyses antal ansatte (seneste to år), fordelt på faggrupper.

For hovedrådgiver: Navn på teamleder med E-mail og mobilnummer;

2) Økonomiske nøgletal:

Der skal fremsendes oplysninger om årlig omsætning, egenkapital samt balance for de 2 sidste regnskabsår;

3) Motiveret ansøgningsbrev:

Der skal afleveres et motiveret ansøgningsbrev (maks. en A4-side), der beskriver teamets tilgang til transformation i kulturmiljøer, byrum, kunst og udstilling;

4) CV’er.

Der skal for det samlede team afleveres CV’er (maks. en A4-side pr. person) for teamleder samt de tre-fire yderligere nøglepersoner, der er udpeget til at deltage i besigtigelse/kick-off, og forhandling;

5) Referencer:

Der skal for det samlede team afleveres (maks. 10 stk.) referencer fra lignende projekter eller relevante projekter (fra de seneste 10 år), der viser styrke inden for arkitektur, transformation, udstilling, byrum, landskab og indlevelse i kulturhistoriske miljøer med høj bevaringsværdi.

Hver reference (maks. en A4-side) med angivelse af ansøgeres rolle i projektet. Yderligere materiale vil ikke komme i betragtning;

6) Tro- og love-erklæring.

Der skal afleveres en underskrevet Tro- og love-erklæring, der maksimalt må være 3 måneder gammel på udbudsbekendtgørelsens afsendelsesdato om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige iht. lovbekendtgørelse § § 136 (de obligatoriske) og § § 137 (de frivillige);

7) Ansvarsforsikring:

Oplysning om professionel ansvarsforsikring.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
Deltagelse er forbeholdt en bestemt profession: ja
Angiv professionen:

Arkitekt, byplanlægger, landskabsarkitekt og ingeniør.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.2)Type konkurrence
Lukket
Antal deltagere, der vil blive taget i betragtning: 2
IV.1.7)Navne på allerede udvalgte deltagere:
BIG Architects
Chipperfield med Praksis
IV.1.9)Kriterier for vurdering af projekter:

Forslagene vil blive vurderet på deres til at opfylde visionen og de krav og ønsker, der stilles i konkurrenceprogrammet.

IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af projekter og ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/12/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Dato for afsendelse til udvalgte ansøgere af opfordringer til at deltage
Dato: 18/01/2019
IV.2.4)Sprog, der må benyttes i projekter eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.3)Præmieuddeling og bedømmelseskomité
IV.3.1)Oplysninger om præmie(r)
Der vil blive uddelt en eller flere præmier: nej
IV.3.2)Nærmere oplysninger om betalinger til alle deltagere:

Alle deltagere, der afleverer et konditionsmæssigt forslag iht. konkurrenceprogrammet, modtager i Fase 1 250 000 DKK ekskl. moms.

Det eller de teams, der inviteres til forhandling, og som afleverer et konditionsmæssigt forslag i overensstemmelse med krav i forhandlingen, modtager yderligere 150 000 DKK ekskl. moms.

IV.3.3)Opfølgende kontrakter
Enhver tjenesteydelseskontrakt, der tildeles som følge af konkurrencen, vil gå til vinderen eller vinderne af konkurrencen: ja
IV.3.4)Bedømmelseskomitéens afgørelse
Bedømmelseskomitéens afgørelse er bindende for den ordregivende myndighed/enhed: ja
IV.3.5)Navne på de udpegede medlemmer af bedømmelseskomitéen:
1. Peter Spøer, formand for Ejendomsfonden, formand for dommerkomiteen
2. Stefan Hermann, formand for driftsfonden
3. Nina Kovsted Helk, arkitekt, filantropidirektør, Realdania
4. Eske Møller, projektchef, arkitekt, Realdania
5. Xxxxxx Xxxxxxx, politiker, Aalborg Kommune
6. Xxxxxx Xxxxxxx, politiker, Aalborg Kommune
7. Peder Baltzer Nielsen, stadsarkitekt, Aalborg Kommune
8. Rep. fra områdets interessenter
9. Fagdommer arkitektur, transformation, udstilling
10. Fagdommer byrum, landskab, klimasikring

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

1) Spørgsmål til bekendtgørelsen stiles skriftligt til Anne-Mette Bølling. E: amb@arkitektkonkurrencerdk.dk

Spørgefrist inden d. 3.12.2018 kl. 12:00;

2) Svar uploades løbende på iBinder;

3) Hvis sagen standses, inden der er skrevet kontrakt med vinderen eller med 2 vindere, eller hvis opgaven ikke tildeles vinderen inden 2 år efter offentliggørelsen, udbetales en kompensation på 300 000 DKK ekskl. moms. Hvis opgaven alligevel tildeles vinderen, betragtes kompensationsbeløbet som en acontoudbetaling af rådgiverhonoraret;

4) Der afholdes besigtigelse. Dato oplyses senere;

5) Indsendelse af PQ-ansøgning, kun digitalt, skal uploades på iBinder inden d. 12.12.2018 kl. 12:00.

Følg link: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=nglmenrxlz

"For upload af en prækvalifikationsansøgning skal du ind i ringbindet på iBinder og åbne fanen 'Ansøgning', og klikke på upload-ikonet oppe i højre hjørne af browservinduet (ikonet er et åbent ringbind med en grøn pil).

Efter du har klikket på upload-ikonet, skal du vælge de filer, du har udfyldt, fra dit lokale drev, og afslutningsvis klikke på 'Åbn'.

Du kan lade filerne blive liggende i oversigten, hvormed de automatisk bliver afleveret på tidspunktet for afleveringsfristen, eller klikke på ikonet 'Aflever materialet', og få en kvittering for afleveringen. I det tilfælde, hvor du afleverer ansøgningen før tid, afleverer du endegyldigt;

6) Konkurrencesproget er dansk. Det betyder, at konkurrenceprogram, bilag, besigtigelse, projektaflevering, forhandling m.m. vil være på dansk;

7) Forhandlingskomite. Der nedsættes en forhandlingskomite til Fase 2. Foruden repræsentanter fra partnerskabet vil fagdommerne deltage;

8) Dommerkomiteen suppleres af et rådgiverteam med bl.a. en kunstfaglig rådgiver;

9) Ordregiver forventer at udskrive konkurrencen ultimo januar 2019. Forhandlingen forventes at foregå i juni-september 2019. Man forventer at kunne offentliggøre en endelig vinder i november 2019.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov nr. 492 af 12.5.2010 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. som senest ændret ved lov nr. 511 af 27.5.2013 gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1. Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk.1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kftst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/11/2018

« Tilbage til oversigten over alle licitationer